Oznámenie  škodovej udalosti

Likvidácia poistnej udalosti sa začína oznámením škodovej udalosti poisťovateľovi. Škodovou udalosťou sa rozumie skutočnosť, ktorá môže byť dôvodom vzniku práv poškodeného na poistné plnenie. Poistné plnenie poskytuje zodpovedný poisťovateľ alebo Slovenská kancelária poisťovateľov. Nie každá škodová udalosť musí byť zároveň poistnou udalosťou a zakladať nárok poškodeného na náhradu škody. Túto skutočnosť preveruje poisťovňa v rámci likvidácie poistnej udalosti. Poistnou udalosťou sa rozumie vznik povinnosti poisťovateľa alebo Slovenskej kancelárie nahradiť vzniknutú škodu.

 

Poistený je povinný písomne oznámiť škodovú udalosť poisťovateľovi do 15 dní po jej vzniku, ak vznikla na území SR. Ak škodová udalosť vznikla mimo územia SR, lehota na oznámenie škodovej udalosti je zo zákona 30 dní po jej vzniku. V mene poisteného môže podať oznámenie aj poisťovací maklér, prípadne splnomocnený zástupca. Škodovú udalosť môže oznámiť poisťovateľovi aj poškodený, pokiaľ mu vznikla škoda. Škodovú udalosť v mene poškodeného môže podať aj advokátska kancelária, prípadne odškodňovacia kancelária, ktorá sa zameriava na odškodnenie pri dopravnej nehode. Škodovú udalosť je možné nahlásiť online, telefonicky, osobne alebo poštou. Každá poisťovňa má na svojej webstránke zverejnené tlačivo – Oznámenie škodovej udalosti osobitne pre poisteného a pre zraneného.

 

Registrácia  poistnej udalosti

Po oznámení poistnej udalosti nasleduje ďalší krok v procese likvidácie, a to registrácia poistnej udalosti. Poistná udalosť sa registruje vždy na konkrétnu poistnú zmluvu, predmetom ktorej je poistenie motorového vozidla, prevádzkou ktorého bola spôsobená škoda. Pod registráciou sa rozumie priradenie interného čísla nahlásenej škodovej udalosti a premietnutie rozhodujúcich informácií ohľadom udalosti do systému poisťovne. Zodpovedný pracovník poisťovne má povinnosť každé oznámenie škodovej udalosti bezodkladne zaviezť do prevádzkového systému. Uvedie pritom do systému všetky dôležité informácie, o ktorých sa dozvedel z oznámenia škodovej udalosti. Pôjde najmä o informácie ako dátum vzniku dopravnej nehody, dátum hlásenia dopravnej nehody, miesto dopravnej nehody, druh poistenia, poistené motorové vozidlo, osoba poškodeného, technická rezerva a osoba likvidátora zodpovedného za vybavenie poistnej udalosti. Pri akejkoľvek ďalšej komunikácii s poisťovňou súvisiacou so škodou je nutné používať ako identifikátor číslo poistnej udalosti.

 

Preverenie poistného krytia

Po zaregistrovaní nahlásenej udalosti je poistná udalosť pridelená konkrétnemu likvidátorovi. Prvotné úkony likvidátora sú zamerané na preverenie poistného krytia. Poistná zmluva predstavuje právny základ pre poskytnutie poistného plnenia. Z uvedeného dôvodu likvidátor preveruje platnosť poistnej zmluvy v čase vzniku poistnej udalosti. Likvidátor je povinný zistiť, či od uzatvorenia zmluvy do nahlásenia škodovej udalosti nenastala skutočnosť, ktorá spôsobuje zánik povinného zmluvného poistenia. Likvidátor skúma aj včasnosť zaplatenia poistného, nakoľko oneskorené zaplatenie poistného môže byť za určitých okolnosti dôvodom zániku poistenia zodpovednosti. Preto likvidátor intenzívne spolupracuje s oddelením správy poistenia. Likvidátor musí preveriť, či škoda bola spôsobená tým motorovým vozidlo, pre ktoré bolo uzatvorené povinné zmluvné poistenie. Z hľadiska plnenia z poistenia zodpovednosti je vždy dôležité určenie motorového vozidla, ktoré svojou prevádzkou škodu spôsobilo, a ktoré musí byť uvedené v poistnej zmluve. Nie je rozhodujúce, kto motorové vozidlo v čase poistnej udalosti riadil. Ak poisťovňa zistí, že motorové vozidlo nebolo povinne zmluvne poistené v poisťovni upovedomí o tom poisteného a poškodeného a postúpi podklady Slovenskej kancelárii poisťovateľov. Slovenská kancelária poisťovateľov preverí poisťovateľa, u ktorého je poistené motorové vozidlo, prevádzkou ktorého bola spôsobená škoda a postúpi podklady zodpovednému poisťovateľovi.

 

Šetrenie poistnej udalosti

Šetrenie poistnej udalosti je pre poisťovateľa rozhodujúcou fázou celého procesu likvidácie. Jej cieľom je zistiť oprávnenosť uplatneného nároku, výšku škody  a okolnosti vzniku dopravnej nehody. Pri objasňovaní skutkového stavu likvidátor vychádza z policajnej relácie o priebehu dopravnej nehody, zo správy o nehode, z oznámenia poisteného a z oznámenia poškodeného. V prípade podozrenia z poistného podvodu poisťovňa často spolupracuje s externou detektívnou kanceláriou. 

 

Likvidátor obstaráva čo najviac informácií, na základe ktorých bude môcť urobiť rozhodnutie o nároku poškodeného. Likvidátor je oprávnený nárok poškodeného zamietnuť, pokiaľ poškodený nepreukáže svoj nárok hodnoverným spôsobom. Ak nárok poškodeného je preukázaný likvidátor pristúpi k výpočtu poistného plnenia. Likvidátor zodpovedá za správnosť výpočtu náhrady poistnej udalosti. Likvidátor určuje rozsah povinnosti poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie. Pri určení rozsahu náhrady škody poisťovňa často spolupracuje so znaleckými organizáciami. Likvidátor je oprávnený znížiť poistné plnenie, ak nárok poškodeného nebol preukázaný v rozsahu v akom bol uplatnený. Pri výpočte rozsahu náhrady škody sa opiera predovšetkým o vnútorné smernice poisťovne, uzatvorenú poistnú zmluvu a všeobecne záväzné právne predpisy. Výpočet poistného plnenia premietne likvidátor do likvidačnej správy, ktorá je podkladom pre výplatu poistného plnenia.

 

Poisťovateľ je povinný bez zbytočného odkladu začať šetrenie na zistenie rozsahu jeho povinnosti poskytnúť poistné plnenie. Poisťovateľ je povinný do troch mesiacov odo dňa oznámenia poškodeného o škodovej udalosti
a) skončiť prešetrovanie potrebné na zistenie rozsahu jeho povinnosti poskytnúť poistné plnenie a oznámiť poškodenému výšku poistného plnenia, ak bol rozsah povinnosti poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie a nárok na náhradu škody preukázaný.
b) poskytnúť poškodenému písomné vysvetlenie dôvodov, pre ktoré odmietol poskytnúť alebo pre ktoré znížil poistné plnenie
Zakotvenie tejto povinnosti do zákona bolo potrebné z toho dôvodu, aby vyšetrovanie poistnej udalosti nebol zo strany poisťovateľa zbytočne predlžované. Ak poisťovateľ nesplní šetriacu povinnosť je povinný zaplatiť poškodenému úroky z omeškania. Výška úrokov z omeškania je o päť percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu.

 

Výplata poistného plnenia

Likvidácia poistnej udalosti sa završuje uspokojením nárokov poškodeného poskytnutím poistného plnenia. Predmetom poistného plnenia môžu byť len uplatnené a preukázané nároky poškodeného, ktoré sú kryté z povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Poisťovateľ je povinný poskytnúť poistné plnenie do 15 dní po skončení prešetrovania potrebného na zistenie rozsahu povinnosti poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie alebo po doručení právoplatného rozhodnutia súdu o výške náhrady škody poisťovateľovi, ak z tohto rozhodnutia nevyplýva iná lehota na poskytnutie poistného plnenia. Ide o splatnosť plnenia z povinného zmluvného poistenia zodpovednosti. Poistné plnenie sa poukazuje na účet alebo na adresu poškodeného. Likvidátor vyhotoví oznámenie o poistnom plnení, ktorým informuje poškodeného o výške poskytnutého plnenia. Oznámenie o poistnom plnení  sa zasiela spravidla na vedomie aj poistenému. O rozsahu, výške a splatnosti poistného plnenia sa dozviete viac v článku Poistné plnenie z povinného zmluvného poistenia.