Základnou povinnosťou poisťovne z poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla je nahradiť za poisteného poškodenému uplatnené a preukázané zákonom stanovené nároky. Avšak zákon stanovuje prípady, v ktorých poisťovňa nie je povinná nahradiť škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Ide o výluky z poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Výluka z poistenia zodpovednosti neznamená, že poškodenému zanikne právo na náhradu škody.  Výluka z poistenia zodpovednosti znamená, že poškodený nebude môcť žiadať náhradu škody od poisťovne, ale len od škodcu. Poisťovňa nemôže zákonom dané výluky z poistenia zodpovednosti rozširovať o ďalšie prípady. Na druhej strane poisťovňa sa môže v poistnej zmluve zaviazať uhradiť škodu i v prípade niektorých výluk z poistenia zodpovednosti. Pôjde o dobrovoľný zmluvný záväzok poisťovne nad rámec zákona.
Poisťovňa nenahradí z poistenia zodpovednosti za poisteného škodu
a) ktorú utrpel vodič motorového vozidla, ktorého prevádzkou bola škoda spôsobená,
b) vecnú škodu, náklady právneho zastúpenia, a ušly zisk
1. za ktorú poistený zodpovedá svojmu manželovi alebo osobám, ktoré s ním v čase vzniku škodovej udalosti žili v domácnosti,
2. vzniknutú držiteľovi, vlastníkovi alebo prevádzkovateľovi motorového vozidla, ktorého prevádzkou bola škoda spôsobená,
3. vzniknutú na vozidlách jazdnej súpravy tvorenej motorovým vozidlom a prípojným vozidlom. Výnimkou je, ak škoda bola spôsobená prevádzkou iného motorového vozidla alebo ak ide o spojenie motorových vozidiel vlečným lanom alebo vlečnou tyčou pri poskytovaní pomoci, ktoré sa nevykonáva v rámci podnikateľskej činnosti,
c) na motorovom vozidle, ktorého prevádzkou bola škoda spôsobená, ako aj na veciach dopravovaných týmto motorovým vozidlom. Výnimkou je škoda spôsobená na veciach, ktoré mali dopravované osoby v čase, keď k dopravnej nehode došlo na sebe alebo pri sebe okrem osôb podľa písmen a) a b)
d) ktorú poistený uhradil alebo sa zaviazal uhradiť nad rámec ustanovený osobitnými predpismi alebo nad rámec právoplatného rozhodnutia súdu o náhrade škody, alebo na základe rozhodnutia súdu, ktorým bola schválená dohoda účastníkov konania, ak poisťovňa nebola jedným z týchto účastníkov,
e) vzniknutú pretekárom alebo súťažiacim účastníkom pri motoristických pretekoch a súťažiach alebo pri prípravných jazdách k nim, ani škodu na motorových vozidlách pri nich použitých. Výnimkou je škoda spôsobená prevádzkou takéhoto vozidla, pri ktorej je vodič povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky,
f) vzniknutú uhradením nákladov zdravotnej starostlivosti, nemocenských dávok, dávok nemocenského zabezpečenia, úrazových dávok, dávok úrazového zabezpečenia, dôchodkových dávok, dávok výsluhového zabezpečenia a dôchodkov starobného dôchodkového sporenia poskytovaných z dôvodu škody na zdraví alebo usmrtenia spôsobenej prevádzkou motorového vozidla,
1. ak sa nezistila osoba zodpovedná za škodu,
2. vodičovi motorového vozidla, ktorého prevádzkou bola táto škoda spôsobená,
g) spôsobenú pracovnou činnosťou motorového vozidla ako pracovného stroja. Výnimkou je škoda zapríčinená jeho jazdou.
h) ktorej vznik nie je v príčinnej súvislosti s poistnou udalosťou,
i) vzniknutú manipuláciou s nákladom stojaceho vozidla,
j) vzniknutú prevádzkou motorového vozidla pri teroristickom čine alebo vojnovej udalosti, ak má táto prevádzka priamu súvislosť s týmto činom alebo s udalosťou.
 Poisťovňa je oprávnená plnenie sčasti alebo úplne odmietnuť, ak poistený
a) bez súhlasu poisťovne uzná povinnosť nahradiť škodu alebo jej časť nad rámec poistného plnenia, ktoré by inak poisťovňa bola povinná poskytnúť podľa tohto zákona,
b) sa zaviaže uhradiť premlčanú pohľadávku,
c) neposkytne poisťovni potrebnú súčinnosť v súdnom konaní