Podstata konania o dohode o vine a treste

Konanie o dohode o vine a treste predstavuje jednu z foriem odklonov od klasického priebehu trestného konania. Podstata inštitútu spočíva v tom, že dochádza k uzavretiu obojstranne výhodnej dohody o spôsobe ukončenia trestnej veci. Dohodu o vine a treste uzatvára prokurátor a obvinený.Táto dohoda následne podlieha schváleniu súdu. Týmto konaním sa obvinený vzdáva práva na prerokovanie veci pred súdom na hlavnom pojednávaní. Súd ukladá obvinenému trest  bez dokazovania viny. Dohodu o vine a treste možno uzavrieť pri akomkoľvek trestom čine. Zavedením dohody o vine a treste sa odbremenili súdy od množstva prejednávaných vecí na hlavnom pojednávaní.

 

Začatie konania o dohode o vine a treste

Postup prokurátora pri konaní o dohode o uznaní viny a prijatí trestu upravuje vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR  č. 619/2005. Vyhláška upravuje pravidlá postupu prokurátora pri iniciovaní, prijatí podnetu obvineného a vedení vyjednávania o dohode o vine a treste. Dohodou o vine a treste sa rozumie dohoda prokurátora a obvineného o priznaní spáchania skutku, uznaní viny a prijatí trestu a prípadne aj o ďalších výrokoch. Dohoda o vine a treste má umožniť prokurátorovi skončiť čo najviac trestných vecí v prípravnom konaní dohodou.

 

Začatie konania o dohode o vine a treste prichádza do úvahy, ak výsledky vyšetrovania dostatočne odôvodňujú záver, že skutok je trestným činom a spáchal ho obvinený. Obvinený sa musí priznať k spáchaniu skutku a uznať vinu. Dôkazy musia nasvedčovať pravdivosť priznania obvineného. Prokurátor môže začať konanie o dohode o vine a treste na podnet obvineného alebo bez podnetu. Pri zvažovaní vhodnosti konania o dohode o vine a treste na podnet obvineného sa prokurátor riadi svojím vnútorným presvedčením. Prokurátor musí vyhodnotiť trestnú vec podľa zákonom stanovených kritérií.

 

 Prokurátor pri zvažovaní konania o dohode o vine a treste berie do úvahy najmä
aochotu obvineného spolupracovať pri vyšetrovaní alebo skrátenom vyšetrovaní iných obvinených,
b) minulosť obvineného, najmä skoršie odsúdenie,
c) povahu a závažnosť trestného činu, ktorý je predmetom obvinenia,
d) prejavenú ľútosť a pocit viny obvineného, jeho ochotu dobrovoľne prevziať zodpovednosť za svoje konanie,
e) záujem na rýchlom a primeranom skončení trestnej veci,
f) pravdepodobnosť usvedčenia obvineného v súdnom konaní,
g) pravdepodobný dosah súdneho konania na svedkov,
h) pravdepodobný trest alebo iné dôsledky v prípade, že obvinený bude usvedčený v súdnom konaní,
i) verejný záujem, na základe ktorého by sa prípad mal prejednať v súdnom konaní 
j) náklady súdneho konania vrátane nákladov na odvolacie konanie,
k) potrebu zabrániť oneskorenému skončeniu iných rozpracovaných trestných vecí,
l) dosah na právo poškodeného a ochotu obvineného nahradiť škodu, ktorú spôsobil trestným činom.

 

Priebeh konania o dohode o vine a treste

Prokurátor nie je povinný začať konanie o dohode o vine a treste. Ak prokurátor neprijme podnet obvineného na začatie konania, písomne to oznámi obvinenému. Rovnopis oznámenia založí do spisu. Na začatie konania o dohode o vine a treste nie je právny nárok. Obvinený nemá možnosť podať proti takémuto rozhodnutiu opravný prostriedok. Rozhodnutie o odmietnutí takéhoto konania má formu iba písomnej informácie pre obvineného.

 

Ak prokurátor prijme záver, že sú splnené podmienky na konanie o dohode o vine a treste, písomne vyzve obvineného a ostatné oprávnené osoby vyjadriť sa k začatiu tohto konania. Obvinený nemusí súhlasiť so začatím konania o dohode o vine a treste. Ak  ide o mladistvého obvineného je potrebné vyžiadať aj súhlas zákonného zástupcu a obhajcu so zamýšľaným postupom. Po uplynutí lehoty určenej vo výzve prokurátor začne konanie o dohode o vine a treste alebo urobí iné zákonné opatrenie. Prokurátor zohľadňuje stanoviska obvineného a ostatných oprávnených osôb.

 

Na konanie o dohode o vine a treste prokurátor predvolá obvineného. Prokurátor upovedomí o čase a mieste konania aj obhajcu obvineného a poškodeného. Ak je obvinený v čase konania mladistvý nemožno dohodu uzavrieť bez súhlasu zákonného zástupcu mladistvého alebo jeho obhajcu. Pri vyjednávaní o druhu, výmere a spôsobe výkonu trestu sa prokurátor riadi ustanoveniami druhej hlavy prvej časti Trestného zákona. Z trestu, ktorý by podľa úsudku prokurátora uložil súd za spáchaný trestný čin, môže ponúknuť obvinenému primerané zníženie výmeru trestu. Trest môže byť znížený až o jednu tretinu pod dolnú hranicu zákonom ustanovenej trestnej sadzby.

 

O priebehu konania o dohode o vine a treste vyhotoví prokurátor zápisnicu, ktorú založí do spisu. Priebeh konania o dohode o vine a treste môže byť zaznamenaný prostriedkami na vyhotovenie obrazového, zvukového alebo obrazovo-zvukového záznamu. O vyhotovovaní takéhoto záznamu prokurátor prítomné osoby upovedomí pred začatím úkonu.

 

Dohoda o vine a treste a návrh na jej schválenie

Ak dôjde  k dohode o vine, treste a ďalších výrokoch, prokurátor podá na súd návrh na schválenie dohody o vine a treste. Prokurátor s návrhom predkladá súdu dohodu o vine a treste, celý spisový materiál, jeho prílohy a zoznam vecných dôkazov. Prekážkou uzatvorenia dohody o vine a treste nie je skutočnosť, že nedošlo k dohode o náhrade škody. Obvinený nie je povinný v rámci konania o dohode o vine a treste nahradiť škodu poškodenému. Obvinený sa nemusí dohodnúť na náhrade škody poškodenému.  Ak nedôjde k dohode o náhrade škody, prokurátor navrhne, aby súd poškodeného odkázal s nárokom na náhradu škody na civilný proces alebo iné konanie.

 

Dohoda o vine a treste obsahuje:
a) označenie účastníkov dohody, dátum, miesto a čas jej spísania
b) opis skutku s uvedením miesta, času prípadne iných okolností, za ktorých k nemu došlo
c) právnu kvalifikáciu trestného činu aj s uvedením príslušného ustanovenia Trestného zákona
d) druh, výmeru a spôsob výkonu trestu
e) rozsah a spôsob náhrady škody, ak bola trestným činom spôsobená
f) ochranné opatrenie, ak prichádza do úvahy jeho uloženie

 

Dohodu o vine a treste podpisuje  na znak súhlasu prokurátor, obvinený, obhajca a poškodený, ak úspešne uplatnil nárok na náhradu škody a zúčastnil sa konania. Dohoda o vine a treste následne podlieha schváleniu zo strany súdu a to formou rozsudku. Prirodzene, schválenie dohody o vine a treste zo strany súdu nie je obligatórne. Súd má možnosť preskúmať jej primeranosť vo vzťahu k trestnému činu, ktorého sa dohoda týka a z hľadiska dodržania procesných predpisov. O podmienkach schválenia dohody o vine a treste sa môžete dočítať v článku Dohoda o vine a treste a jej posudzovanie súdom.

 

Obžaloba

Konanie o dohode o vine a treste sa nemusí vždy končiť dosiahnutím dohody. V takomto prípade podá prokurátor na obvineného obžalobu a urobí o tomto úkone v spise záznam V praxi sa môže totiž stať, že obvinený v konaní o dohode o vine a treste uzná vinu zo spáchania skutku v celom rozsahu, za ktorý je stíhaný, ale nedôjde k dohode o druhu a výmere trestu.  V takomto prípade prokurátor podá obžalobu. Zároveň prokurátor požiada súd, aby vykonal hlavné pojednávanie a rozhodol o treste a ďalších výrokoch. Ak v rámci konania o dohode obvinený uzná vinu len sčasti, prokurátor podá obžalobu. Súčasne požiada súd, aby vykonal hlavné pojednávanie v rozsahu, v ktorom obvinený spáchanie skutku nepriznal, a aby rozhodol o vine, treste a ďalších výrokoch.