Oprava vozidla

Skutočná škoda je majetková ujma, ktorá spočíva v zmenšení majetku poškodeného. Ide o rozdiel v hodnote majetku pred spôsobením škody a po spôsobení škody. Tento rozdiel treba nahradiť peňažným plnením alebo uvedením veci do predošlého stavu. Škoda predstavuje náklady na opravu vozidla do pôvodného stavu, v ktorom bolo pred poškodením. Opravou vozidla sa odstraňujú následky poškodenia, ktoré vznikli v dôsledku protiprávneho konania škodcu. V praxi je ťažké dosiahnuť, aby technický stav vozidla po oprave bol rovnaký ako pred poškodením. Pri  výpočte škody musí sa zohľadniť zlepšenie alebo zhoršenie technického stavu vozidla vykonanou opravou.

Obhliadka motorového vozidla a do obhliadka

Poisťovňa potrebuje objektizovať rozsah poškodenia motorového vozidla. Za týmto účelom sa vykonáva obhliadka poškodeného motorového vozidla. Poisťovňa zabezpečí obhliadku poškodeného vozidla bez zbytočného odkladu potom čo jej poškodený nahlási škodu. S poškodeným si dohodne dátum, miesto a čas obhliadky poškodeného vozidla. Poškodený je povinný umožniť poisťovni zdokumentovať rozsah poškodenia vozidla. Len tak môže poisťovňa určiť rozsah náhrady škody, ktorú má uhradiť. Ide o zaužívaný spôsob preukázania nárokov poškodeného na náhradu škody. Poškodený by si nemal nechať opraviť vozidlo pred vykonaním obhliadky vozidla. Obhliadku vykonáva spravidla zamestnanec poisťovne alebo externá spolupracujúca firma. Náklady vykonania obhliadky znáša poisťovňa. Obhliada predstavuje vizuálne písomné a fotografické zdokumentovanie rozsahu poškodenia motorového vozidla. Z vykonania obhliadky sa vyhotovuje zápis o poškodení motorového vozidla. Obhliadka má význam na spôsob likvidácie škody na motorovom vozidle. Na základe obhliadky poisťovňa určí, či oprava motorového vozidla je alebo nie je rentabilná. V záujme rýchleho vybavenia škodovej udalosti je vhodné, aby poškodený počas obhliadky odovzdal obhliadajúcemu technikovi tlačivo poisťovne „Uplatnenie nárokov poškodeného“. Ak sa pri oprave vykonanej z poverenia poisťovne zistí väčší rozsah poškodenia vozidla robí sa tzv. doobhliada poškodeného vozidla za účelom špecifikácie ďalšieho poškodenia. Na základe doobhliadky poisťovňa môže dospieť k záveru o potrebe likvidácie škody formou totálnej škody. Doobhliada rovnako ako prvotná obhliadka má poistný význam na spôsob likvidácie a výšku poistného plnenia.

 

Náklady na opravu motorového vozidla

Náklady na opravu vozidla tvoria opravárenské práce, materiál a náklady na likvidáciu nepoužiteľného odpadu.Náklady na opravárenské práce sú nákladmi na opravárenské úkony na odstránenie poškodenia vozidla. Vypočítajú sa ako súčin času na vykonanie opravy v normohodinách a sadzby za 1 normohodinu. Tieto sadzby sú rozdielne pri jednotlivých typoch vozidiel a v jednotlivých opravovniach. Pri výpočte výšky škody sa zohľadňujú hodinové sadzby opravovní oprávnených výrobcom vozidla v danom regióne. Náklady na materiál predstavujú náklady na materiál na opravu poškodenia. Odborným posúdením sa vyhodnotí, ktoré diely vozidla je možné ekonomicky opraviť a ktoré nie.  Niektoré diely je potrebné vymeniť. Náklady na likvidáciu nepoužiteľného odpadu predstavujú náklady spojené s likvidáciou nepoužiteľných častí vozidla. Možno ich uplatniť, ak už nie sú zahrnuté do opravárenského úkonu. Pri ich stanovení sa uvádza podrobná špecifikácia.

 

Spôsob likvidácie poistnej udalosti

Pokiaľ náklady na opravu vozidla nepresiahnu všeobecnú hodnotu vozidla pred poškodením, prichádza do úvahy oprava motorového vozidla. Ide o uvedenie motorového vozidla do pôvodného stavu. Ide o ekonomickú opravu vozidla. Ak je oprava motorového vozidla rentabilná, k likvidácii môže dôjsť aj na základe tzv. rozpočtu nákladov. V takomto prípade nie je potrebné preukázať doklad o oprave alebo faktúru za opravu. Bude záležať od poškodeného, ktorý spôsob likvidácie poistnej udalosti zvolí. Spôsob výpočtu nákladov na opravu motorového vozidla sa v jednotlivých poisťovniach môže líšiť. Pokiaľ náklady na opravu vozidla presiahnu všeobecnú hodnotu vozidla  pred poškodením, prichádza do úvahy totálna škoda. O spôsobe výpočtu totálnej škody sa dozviete viac v článku Totálna škoda a spôsob jej výpočtu. K vybaveniu poistnej udalosti musí poškodený predložiť tlačivo „Uplatnenie nárokov poškodeného“, fotokópiu osvedčenia o evidencii vozidla, vodičský preukaz vodiča v čase nehody, fotokópiu STK,EK a správu o nehode (záznam o dopravnej nehode).

 

Likvidácia na základe faktúry

Výšku poistného plnenia stanovuje poisťovňa na základe faktúry za opravu. Faktúru môže poisťovňa akceptovať, ak jej položky súhlasia s položkami uvedenými v zápise o poškodení z obhliadky. Vo všeobecnosti platí, že poisťovňa pri výmene náhradných dielov uhrádza ich cenu podľa cenníkov výrobcov motorových vozidiel. S tým spojené výkony uhrádza poisťovňa podľa výrobcom určených normohodín. Niektoré poisťovne zvyknú odpočítavať zhodnotenia vozidla vplyvom opravy. Ide o tzv. amortizáciu. K amortizácii dochádza v dôsledku montáže nových dielov do staršieho vozidla. Ak ide o opravu náhradného dielu, poisťovňa uhrádza reálny čas potrebný na jeho opravu. Čo sa týka cien lakovníckeho materiálu a dĺžky lakovania, poisťovne vychádzajú z cien v kalkulačných programoch na výpočet opravy.

 

Likvidácia na základe rozpočtu

V tomto prípade poisťovňa poskytne poistné plnenie na základe svojho výpočtu nákladov na opravu vozidla. Poškodený si môže zvoliť tento spôsob likvidácie, ak nechce opraviť poškodené vozidlo v servise. Poškodený si môže poškodené motorové vozidlo opraviť napr. svojpomocne. Poškodený nie vždy musí mať záujem na oprave vozidla. Môže predať vozidlo v pôvodnom poškodenom stave. Bude záležať na poškodenom ako sa rozhodne. V takomto prípade poškodený nemusí predkladať poisťovni faktúru za opravu vozidla. Poisťovňa nezisťuje, či vozidlo bude opravené alebo nie. O likvidáciu škodovej udalosti rozpočtom musí poškodený požiadať poisťovňu. I v takomto prípade sa môže poškodený neskôr po poskytnutí poistného plnenia rozhodnúť pre likvidáciu na základe faktúry. Po predložení faktúry poisťovňa urobí doplatok poistného plnenia v rozsahu, v akom bude považovať faktúru za oprávnenú.

 

Amortizácia (nové náhradné diely pri oprave)

Pri oprave motorového vozidla je možné poškodený diel nahradiť novým dielom, použitým dielom, značkovým alebo neznačkovým dielom. Od poškodeného nie je možné požadovať, aby obchádzal auto vrakoviská a hľadal náhradný diel zodpovedajúci vekom dielu poškodenému počas dopravnej nehody. Na druhú stranu pokiaľ taký diel je k dispozícii, nie je v zásade dôvod ho nevyužiť k oprave. Rovnako ako pri voľbe medzi značkovým a neznačkovým dielom je nevyhnutné v prvom rade zvážiť vplyv použitého náhradného dielu na bezpečnosť vozidla na cestnej premávke. Nie je možné poškodeného nútiť, aby v snahe čo najviac znížiť náklady na opravu vozidla riskoval bezpečnosť účastníkov cetsnej premávky tým, že nechá do vozidla namontovať menej kvalitné náhradné diely.

 

Častokrát poisťovňa nepreplatí celú opravu fakturovanú servisom. Dôvodom zníženia poistného plnenia býva amortizácia vozidla. Východiskom určenia výšky škody na veci je cena, ktorá mala vec v čase jej poškodenia. Výška škody nie je závislá na tom, či poškodený nechal vec opraviť, či si ju opravil sám alebo či ostala neopravená. Rozsah náhrady škody nie je závislý od toho, ako poškodený následne s vecou naložil, či ju nechal poškodenú alebo ju predal alebo daroval. Tieto okolnosti nesúvisia s príčinou vzniku škody. Výška škody nemusí byť preukázaná len vyúčtovaním jej opravy. Je možné vychádzať z ceny veci, ktorú mala v dobe poškodenia a z rozsahu, v akom bola poškodená. Pri škodách na veci opotrebovanej alebo použitej sa vychádza z názoru, že pri vynaložení určitej čiastky na opravu veci je potrebné odrátať čiastku zodpovedajúcu zhodnotenou veci. Pokiaľ sa vykonanou opravou vec oproti pôvodnému stavu zhodnotila, od nákladov na opravu sa odráta zhodnotenie. Tieto závery skonštatoval Najvyšší súd SR, číslo konania 5 Cdo 200/2011. Amortizačná zrážka je spravidla odstupňovaná podľa veku poškodenej veci.

 

Odlišný právny názor zaujal iný senát Najvyšší súd SR, číslo konania 2 Obdo 48/2012. Škoda, ktorá vznikla v dôsledku dopravnej nehody  predstavuje hodnotu nákladov na opravu vozidla bez zohľadnenia amortizácie pri nových  náhradných dieloch. V konečnom dôsledku poškodenie vozidla dopravou nehodou a následná oprava použitím nových náhradných dielov vozidlo nezhodnocuje. Každou dopravnou nehodou, ktorou je vozidlo poškodené, sa vo všeobecnosti jeho technická hodnota znižuje. Správanie poškodeného len viedlo k tomu, aby obnovil stav vozidla pred dopravnou nehodou. K vynaloženiu nákladov na opravu bol poškodený donútený dopravnou nehodou. Poškodenému musí byť kompenzovaná ujma, ktorá vznikla z titulu dopravnej nehody. Poškodený nepoužil na opravu vozidla nové diely, ktoré by nesmerovali k obnoveniu prevádzkyschopnosti vozidla. Poškodený nepoužil ani nové diely, ktoré by nesúviseli s opravou poškodeného vozidla. Uplatnenie „amortizácie“ by bolo porušením zásady neminem laedere – nikoho nepoškodzovať. Účelom zákona je aby sa poškodenému jeho právo na náhradu škody v plnej miere kompenzovalo, čo je v zhode aj so spravodlivým výkladom zákona.

 

Dávame do pozornosti nález Ústavného súdu ČR č. 2221/07 k otázke zhodnotenia poškodeného vozidla opravou. Ústavný súd konštatoval, že poškodenému bolo tzv. zhodnotenie vozidla protiprávnym konaním v podstate nanútené. Opravou vozidla pritom poškodený obvykle sleduje len jeho uvedenie do stavu pred dopravnou nehodou. Pokiaľ nie je možné opravu uskutočniť úspornejšie a oprava smerovala len k odstráneniu následkov škodovej udalosti, nejavilo sa Ústavnému súdu spravodlivé, aby boli poškodení pravidelne nútení doplácať na sprevádzkovanie vozidla často nemalé čiastky. Uhradenie celej ceny účelne uskutočnenej opravy (smerujúcej k odstráneniu následkov škodnej udalosti) by malo byť pravidlom.