OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV (GDPR)

Informácia o prístupe a spracovaní osobných údajov dotknutej osoby.

Vážený klient,
dovoľte mi, aby som Vám v súlade s článkom 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) poskytol informácie vyžadované GDPR.
 

1. Kto nesie zodpovednosť za spracúvanie Vašich osobných údajov?

 
Za spracúvanie Vašich osobných údajov nesie zodpovednosť prevádzkovateľ, ktorým je:
Mgr. Peter Mešenec, advokát
so sídlom Prievozská 1314/39, 821 09 Bratislava
IČO: 50 287 222
DIČ: 1077210200
Číslo zápisu v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou: 7345
E-mail: peter.mesenec@mslegal.sk, info@odskodneniepzp.sk
Tel. č.: + 421 905 703 401
 

2 .Aké kategórie osobných údajov spracúvame a odkiaľ ich máme?

 
Spracúvam osobné údaje klientov a potenciálnych klientov, ktoré mi sami poskytnete. Ide o nasledovné kategórie osobných údajov:
1)    Titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu (ulica, číslo domu, PSČ, mesto, štát)
2)    Kontaktné údaje (telefónne číslo, e-mail)
3)    Dátum narodenia
4)    Rodné číslo
5)    Vaše bankové údaje (číslo IBAN, obchodné meno banky)
6)    Dátum, čas a okolnosti dopravnej nehody
7)    Názov poisťovne, v ktorej máte uzatvorené povinné zmluvné poistenie, prípadne havarijné poistenie
8)    Trvanie dočasnej pracovnej neschopnosti
9)    Výška nemocenských dávok, výška invalidného dôchodku
10)  Výška denného vymeriavacieho základu
11)  Výska príjmu zo závislej činnosti (zamestnania), z podnikania, alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti
Spracúvam tiež osobitné kategória osobných údajov, a to:
1)    Údaje zo zdravotnej dokumentácie súvisiacej s dopravnou nehodou (zdravotný stav, zranenia, diagnózy, priebeh liečby).

3. Aké sú účely a právny základ spracúvania osobných údajov?

 
Vaše osobné údaje spracúvam ako advokát na účely posúdenia Vašich nárokov súvisiacich s dopravnou nehodou, ktorej ste boli účastníkom (bolestné, sťaženie spoločenského uplatnenia, náhrada straty na zárobku, ušlý zisk, úrazová renta, nemajetková ujma, škoda na majetku a pod.).
Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je plnenie zmluvy, ktorú na účely zastupovania pri vymáhaní Vašich nárokov súvisiacich s dopravnou nehodou so mnou uzatvoríte (zmluva o poskytovaní právnych služieb) alebo na vykonanie opatrení pred uzatvorením takejto zmluvy na základe Vašej žiadosti (predbežné posúdenie Vašich nárokov súvisiacich s dopravnou nehodou (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR).
Právnym základom spracúvania osobných údajov sú tiež naše oprávnené záujmy  (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR), ku ktorým patrí prípadné preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie našich právnych nárokov v súdnych alebo obdobných konaniach a naša obrana v takýchto konaniach. 
Pri spracúvaní Vašich osobných údajov sa držím ustanovení GDPR a iných relevantných právnych predpisov.
 
Ak by som v budúcnosti mal Vaše osobné údaje spracúvať aj na iný, vyššie neuvedený účel, prípadne by spracúvanie vychádzalo za rámec Vašich primeraných očakávaní ako klienta, budem Vás o tom predbežne informovať, resp. si vypýtam od Vás súhlas so spracúvaním osobných údajov.

4. Kategórie príjemcov osobných údajov

Za účelom plnenia našich povinností (uplatňovanie nárokov súvisiacich s dopravnou nehodou) môžeme poskytnúť Vaše osobné údaje:
1)    Poisťovňa, v ktorej sa budú uplatňovať nároky z povinného zmluvného poistenia
2)    Likvidačný zástupca zahraničnej poisťovne, u ktorého sa budú uplatňovať nároky z povinného zmluvného  poistenia
3) Slovenská kancelária poisťovateľov
4)    Posudzujúci, či iný lekár za účelom vypracovania lekárskeho posudku o bolestnom alebo sťažení spoločenského uplatnenia
5)    Súdny znalec za účelom vypracovania súkromného znaleckého posudku vo veci náhrady škody alebo ušlého zisku
6)    Súdny znalec za účelom vypracovania súkromného znaleckého posudku z odboru cestná doprava
7)    Orgány činné v trestnom konaní za účelom uplatnenia náhrady škody v trestnom konaní
8)    Súdy pri uplatnení nárokov z povinného zmluvného poistenia v občianskom súdnom konaní.

5. Aké práva si môžete ako dotknutá osoba podľa GDPR uplatniť ?

Na vyžiadanie Vás budem informovať o tom, či a aké Vaše osobné údaje sú spracúvané a poskytnem Vám ďalšie súvisiace informácie (čl. 15 GDPR). Okrem toho si môžete uplatniť právo na opravu (čl. 16 GDPR), vymazanie (čl. 17 GDPR), obmedzenie spracúvania (čl. 18 GDPR), prenosnosť (čl. 20 GDPR) osobných údajov. Môžete tiež kedykoľvek odvolať akýkoľvek súhlas, ktorý ste nám predtým poskytli, avšak to nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Taktiež to nebude mať vplyv na spracúvanie údajov, ktoré nám GDPR umožňuje spracúvať aj bez súhlasu.
V rozsahu, v akom spracúvam Vaše osobné údaje na účely oprávnených záujmov, môžete proti spracúvaniu namietať z dôvodov, týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie. Vtedy už nebudem ďalej spracúvať Vaše osobné údaje, pokiaľ nepreukážem nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov (čl. 21, ods. 1 GDPR). Čo sa týka spracúvania Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, môžete proti takému spracúvaniu kedykoľvek namietať bez udania dôvodov (čl. 21, ods. 2  GDPR).
Na tieto účely ma môžete kedykoľvek kontaktovať (viď kontaktné údaje vyššie). Vašu žiadosť sa budem snažiť vyriešiť čo najskôr, a v každom prípade som povinný vyriešiť ju v rámci lehôt stanovených nariadením (hlavne čl. 12 GDPR).
Ak predpokladáte, že došlo k porušeniu Vašich práv v súvislosti so spracovaním osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika
Tel: +421 /2/ 3231 3214
E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk
Web: dataprotection.gov.sk 

6. Ako dlho budú Vaše osobné údaje uchovávané?

Vaše osobné údaje budem spracúvať počas doby trvania účelu, na ktorý sú osobné údaje spracúvané, a teda po dobu poskytovania právnych služieb, ktorá Vám v súvislosti s dopravnou nehodou poskytujem (predbežné posúdenie Vašich nárokov a vymáhania Vašich nárokov súvisiacich s dopravnou nehodou).
Po ukončení poskytovania našich služieb budeme Vaše osobné údaje spracúvať ešte po dobu 3 rokov, a to za účelom ochrany našich oprávnených záujmov, ak sa jedná o preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, uchovávame relevantné údaje po dobu premlčacej doby.  

7. Budú sa Vaše údaje prenášať do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie?

Prenos Vašich osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie neplánujeme.

8. Ste povinní nám Vaše osobné údaje poskytnúť?

 
Poskytnutie Vašich osobných údajov je založené výlučne na Vašom rozhodnutí a Vašom záujme o moje služby. Aby som Vám ako advokát mohol moje služby poskytnúť, potrebujeme Vaše osobné údaje.

9. Týkajú sa ma procesy automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania?

 
Nie, rozhodnutia ktoré sa Vás týkajú prijímame na základe osobného posúdenia.