BLOG O ODŠKODNENÍ

Ako získať maximálne odškodné po dopravnej nehode.

Aké tresty hrozia vinníkovi za dopravnú nehodu ?

Zásady ukladania trestov pri dopravnej nehode Trest má zabezpečiť ochranu spoločnosti pred páchateľom. Má mu zabrániť v páchaní ďalšej trestnej činnosti. Trest má vytvoriť  podmienky na jeho výchovu k tomu, aby viedol riadny život. Súčasne má odradiť iných od páchania...

Dopravné nehody, ich príčiny a následky

Dopravné nehody a ich legálna definícia Dopravné nehody sú definované zákonom č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov. Dopravná nehoda je spravidla udalosť, ku ktorej došlo pohybom vozidla v cestnej premávke a mala za následok škodu na životoch,...

Pozostalostná úrazová renta ako náhradné výživné

Pozostalostná úrazová renta pri strate živiteľa rodiny Pri dopravnej nehode často dochádza k úmrtiam účastníkov dopravnej nehody. Rodina zosnulého účastníka dopravnej nehody prichádza tak o živiteľa rodiny. Živiteľ rodiny finančne zabezpečuje fungovanie domácnosti....

Škoda spôsobená otvorením dverí motorové vozidla

Osobitná povaha prevádzky vo všeobecnosti Základným predpokladom vzniku zodpovednosti za škodu v zmysle § 427 Občianskeho zákonníka je škodová udalosť vyvolaná osobitnou povahou prevádzky dopravného prostriedku. Takou udalosťou sa rozumie každá okolnosť prevádzky...

Koho žalovať za škodu spôsobenú dopravnou nehodou ?

Poškodený môže nárok na náhradu škody uplatniť súčasne proti prevádzateľovi i vodičovi motorového vozidla. Ide o prípad pasívnej solidarity, konkrétne o spoločnú a nerozdielnu zodpovednosť za tú istú škodu. Spoločnú a nerozlučnú zodpovednosť prevádzateľa a vodiča...

Posttraumatická stresová porucha po dopravnej nehode

Čo je posttraumatická  stresová porucha ? Posttraumatická stresová porucha sa v odborných kruhoch označuje skratkou PTSP.  Posttraumatickú stresovú poruchu možno nájsť v Medzinárodnej klasifikácií chorôb ako položku F43.1 Posttraumatická stresová porucha. Je zaradená...