ČASTO KLADENÉ OTÁZKY (FAQ)

Čo všetko by ste mali vedieť o škode na zdraví ?

V akých životných situáciách vzniká škoda na zdraví ?

Dopravná nehoda je najmä udalosť v cestnej premávke, ktorá sa stane v priamej súvislosti s premávkou vozidla a pri ktorej sa usmrtí alebo zraní osoba. Za takto spôsobenú škodu na zdraví zodpovedá vodič motorového vozidla, prípadne prevádzkovateľ motorového vozidla. Škoda na zdraví sa odškodňuje z povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Poistné plnenie poskytuje poškodenému poisťovňa vinníka dopravnej nehody.

Pracovný úraz je poškodenie zdravia, ktoré bolo zamestnancovi spôsobené pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním nezávisle od jeho vôle krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov. Za škodu spôsobenú zamestnancovi pri pracovnom úraze zodpovedá zamestnávateľ. Škoda na zdraví sa odškodňuje z úrazového poistenia zamestnávateľa. Škodu na zdraví odškodňuje Sociálna poisťovňa.

Choroba z povolania je choroba uznaná príslušným zdravotníckym zariadením, zaradená do zoznamu chorôb z povolania , ak vznikla zamestnancovi pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním plnením. Za škodu spôsobenú chorobou z povolania zodpovedá zamestnávateľ, u ktorého zamestnanec pracoval naposledy pred jej zistením v pracovnom pomere za podmienok, z ktorých vzniká choroba z povolania, ktorou bol postihnutý. Škoda na zdraví sa odškodňuje z úrazového poistenia zamestnávateľa. Škodu na zdraví odškodňuje Sociálna poisťovňa.

Zdravotná starostlivosť je súbor pracovných činností, ktoré vykonávajú zdravotnícki pracovníci, vrátane poskytovania liekov a zdravotníckych pomôcok. Zdravotná starostlivosť zahŕňa prevenciu, diagnostiku, liečbu, ošetrovateľskú starostlivosť a pôrodnú asistenciu. Škoda na zdraví môže vzniknúť počas poskytovania zdravotnej starostlivosti lekárom. Za takto spôsobenú škodu na zdraví zodpovedá poskytovateľ zdravotnej starostlivosti.

Násilná trestná činnosť je teda trestná činnosť, ktorej charakteristikou je zranenie alebo usmrtenie konkrétnej osoby. Náhradu škody v prospech poškodeného upravuje zákon č. 215/06 Z. z. o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi. Nárok na odškodnenie prichádza do úvahy len pri úmyselnom násilnom trestnom činu. Poškodený môže požiadať o odškodnenie ak v trestnom konaní nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie, ktorým sa páchateľ uznáva vinným zo spáchania trestného činu. Odškodnenie vypláca Ministerstvo spravodlivosti SR. Žiadosť je potrebné v lehote 18 mesiacov odo dňa spáchania trestného činu. Suma odškodnenia nesmie presiahnuť päťdesiatnásobok minimálnej mzdy. Minimálna mzda pre rok 2017 predstavuje 435 euro.

Aké nároky zahŕňa škoda na zdraví ?
Škoda na zdraví zahŕňa tieto nároky:
a) Bolestné
b) Sťaženie spoločenského uplatnenia
c) Strata na zárobku počas pracovnej neschopnosti 
d) Strata na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti 
e) Strata na dôchodku
f) Jednorazové odškodné
g) Náklady spojené s liečením

 

Škoda na zdraví v prípade úmrtia zahŕňa
a) Náklady na výživu pozostalým
b) Primerané náklady spojené s pohrebom

c) Nemateriálnu ujmu

O podmienkach priznania jednotlivých nárokov škody na zdraví a viac sa dočítate na našom BLOGU.

Čo je bolestné ?

Bolesť je ujma spôsobená poškodením na zdraví, jeho liečením alebo odstraňovaním jeho následkov. Náhrada za bolesť sa poskytuje jednorazovo. Musí byť primeraná zistenému poškodeniu na zdraví, priebehu liečenia alebo odstraňovaniu jeho následkov. Právo na bolestné je viazané na osobu poškodeného. Toto právo nemožno postúpiť počas života poškodeného na tretiu osobu. Právo na bolestné  zanikne zo zákona smrťou poškodeného.

Ako sa určuje výška bolestného a SSU ?

Výška náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia sa určí ako súčin počtu bodov, ktorým bola bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia ohodnotené v lekárskom posudku, a hodnoty jedného bodu. Použije sa hodnota bodu príslušná pre kalendárny rok,  kedy došlo k ustáleniu zdravotného stavu poškodeného pre hodnotenie bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia.

Čo je podkladom pre priznanie bolestného a SSU ?

Náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia sa poskytuje na základe lekárskeho posudku. Lekársky posudok sa vydáva, len čo zdravotný stav poškodeného možno považovať za ustálený. Ak ide o sťaženie spoločenského uplatnenia, spravidla až po uplynutí jedného roka od poškodenia na zdraví. Posúdenie otázky, kedy sa zdravotný stav poškodeného ustálil je medicínskou záležitosťou a závisí výlučne od odborného vyjadrenia lekára. Súčasťou lekárskeho posudku musia byť lekárske správy za účelom overenia správnosti diagnóz uvedených v lekárskom posudku.

Môžu sa nároky zo škody na zdraví premlčať ?

Právo na náhradu škody na zdraví sa premlčí za dva roky odo dňa, keď sa poškodený dozvie o škode a o tom, kto za ňu zodpovedá. Premlčacia doba začína plynúť dňom, kedy sa poškodený skutočne (nie iba predpokladane) dozvedel o škode. To znamená okamihom keď nadobudol vedomosť o rozsahu majetkovej ujmy určitého druhu, ktorý možno natoľko objektívne vyčísliť v peniazoch, aby poškodený mohol uplatniť svoj nárok na súde, a ďalej o tom kto za škodu zodpovedá (rozhodnutie R38/1975). Poškodený sa dozvie o tom, kto za škodu zodpovedá v okamihu preukázateľného získania informácie o skutkových okolnostiach, na základe ktorých si môže urobiť dostatočný úsudok o tom, konkrétne ktorá fyzická alebo právnická osoba za škodu zodpovedá. V uvedenom okamihu nemusí byť daná z rozhodnutia súdu nespochybniteľná istota poškodeného o zodpovednom subjekte a o jeho zodpovednosti (rozhodnutie R16/2014).

Po uplynutí tejto doby môže zodpovedná osoba (vodič MV, držiteľ MV, poisťovňa) namietať na súde premlčanie odškodnenia zranenia a súd je povinný nárok poškodeného zamietnuť z dôvodu premlčania nároku. Na premlčanie neprihliada súd z úradnej povinnosti, ale len na námietku zodpovednej osoby.

Od koho môžem žiadať škodu na zdraví ?

Nároky zo škody na zdraví môžete žiadať od zodpovednej osoby, ktorá zodpovedá za spôsobenú bolesť prípadne trvalé následky. Takouto osobou môže byť páchateľ trestnej činnosti, pri ublížení na zdraví, alebo vinník dopravnej nehody, prípadne poisťovateľ, kde bolo poistené vozidlo vinníka dopravnej nehodu. V prípade zanedbania zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení môžete žiadať náhradu škody od poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (nemocnica)

Aká je maximálna výška škody na zdraví pri PZP?

Limit poistného plnenia z jednej škodovej udalosti musí byť najmenej

 1. 5 240 000 EUR za škodu na zdraví, náklady spojené s usmrtením, náklady zdravotnej starostlivosti, nemocenské dávky, úrazové dávky, dôchodkové dávky bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených,
 2. 1 050 000 EUR za vecnú škodu, náklady spojené s uplatnením nárokov z PZP a ušlý zisk bez ohľadu na počet poškodených
Čo je sťaženie spoločenského uplatnenia (SSU) ?

Sťaženie spoločenského uplatnenia je stav v súvislosti s poškodením na zdraví, ktoré má preukázateľne nepriaznivé následky pre životné úkony poškodeného, na uspokojovanie jeho životných a spoločenských potrieb alebo na plnenie jeho spoločenských úloh. Náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia sa poskytuje jednorazovo. Musí byť primeraná povahe následkov a ich predpokladanému vývoju, a to v rozsahu, v akom sú obmedzené možnosti poškodeného uplatniť sa v živote a v spoločnosti. Právo na náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia je viazané na osobu poškodeného. Toto právo nemožno postúpiť počas života poškodeného na tretiu osobu. Právo na náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia zanikne zo zákona smrťou poškodeného.

Aká bola hodnota bodu pre určenie bolestného a SSU ?

Hodnotu bodu pre účely určenia náhrady za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia určuje Ministerstvo zdravotníctva SR. Hodnota bodu sa určuje sumou  2 % z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky. Priemernú mesačnú mzdu zisťuje Štatistický úrad SR za kalendárny rok predchádzajúci roku, v ktorom vznikol nárok na náhradu. Ministerstvo zdravotníctva SR ustanoví hodnotu bodu najneskôr do 31. mája príslušného kalendárneho roka.

 • v roku 2009 bola hodnota bodu rovnajúca sa sume 14,46 EUR
 • v roku 2010 bola hodnota bodu rovnajúca sa sume 14,89 EUR
 • v roku 2011 bola hodnota bodu rovnajúca sa sume 15,38 EUR
 • v roku 2012 bola hodnota bodu rovnajúca sa sume 15,72 EUR
 • v roku 2013 bola hodnota bodu rovnajúca sa sume 16,10 EUR
 • v roku 2014 bola hodnota bodu rovnajúca sa sume 16,48 EUR
 • v roku 2015 bola hodnota bodu rovnajúca sa sume 17,16 EUR
 • v roku 2016 bola  hodnota bodu rovnajúca sa sume 17,66 EUR
 • v roku 2017 bola  hodnota bodu rovnajúca sa sume 18,24 EUR
 • v roku 2018 bola hodnota bodu rovnajúca sa sume  19,08 EUR
 • v roku 2019 bola hodnota bodu rovnajúca sa sume  20,26 EUR
 • v roku 2020 bola hodnota bodu rovnajúca sa sume  21,84 EUR
Dedí sa bolestné a sťaženie spoločeského uplatnenia ?

Právo na bolestné ako i právo na sťaženie spoločenského uplatnenie je viazané na osobu zranenú pri dopravnej nehode a zanikne smrťou tejto osoby. Právo na bolestné a právo na sťaženie spoločenského uplatnenia zanikne i v prípade, že bolo priznané právoplatným rozhodnutím súdu.

Do kedy musí poisťovňa poskytnúť poistné plnenie ?

Poisťovňa je povinná poskytnúť poistné plnenie do 15 dní po skončení prešetrovania potrebného na zistenie rozsahu jej povinnosti poskytnúť poistné plnenie. Alebo najneskôr do 15 dní po doručení právoplatného rozhodnutia súdu o výške náhrady škody, ak z tohto rozhodnutia nevyplýva iná lehota na plnenie. Poisťovňa je povinná bez zbytočného odkladu začať prešetrovanie potrebné na zistenie rozsahu jej povinnosti poskytnúť poistné plnenie. Poisťovňa je povinná do troch mesiacov odo dňa oznámenia poškodeného skončiť prešetrovanie a oznámiť poškodenému výšku poistného plnenia, ak bol  nárok na náhradu škody preukázaný. V opačnom prípade je poisťovňa povinná poskytnúť poškodenému písomné vysvetlenie dôvodov, pre ktoré odmietla  plniť  alebo pre ktoré znížila poistné plnenie.

Nenašli ste odpoveď ?