Komplexné služby pre Vaše odškodnenie

Pomáhame zraneným pri dopravných nehodách.Aj v zahraničí.

Boli ste zranený pri dopravnej nehode ?

Máte nárok na bolestné. Limit až 5 240 000 eur pri škode na zdraví a pri usmrtení.

Dopravných nehôd v SR

Zranených

Usmrtených

SPREVÁDZAME VÁS
NA VAŠEJ CESTE K ODŠKODNENIU ZRANENIA
Prečo my?
N

Riešime dopravné nehody

N

Pôsobíme na celom území SR

N

Získate maximálne odškodnenie

N

Individuálne pristupujeme k poškodeným

N

Spolupracujeme s advokátmi

Ponúkame:
N

Bezplatnú úvodnú konzultáciu

N

Finančnú náhradu škody na zdraví

N

Konzultáciu so znalcami lekármi

N

Konzultáciu so znalcami z cestnej dopravy

N

Odborné poznatky z poistného trhu

DOHODNITE SI BEZPLATNÚ KONZULÁCIU PRI
POSILNIŤ OCHRANU OBETÍ DOPRAVNÝCH NEHOD
ZVÝŠIME POVEDOMIE O VAŠICH NÁROKOCH

Nebezpečenstvo na cestách

Dopravné nehody majú cezhraničný rozmer v rámci celej Európskej únie. Len v Slovenskej republike je evidovaných viac ako dva a pol milióna motorových vozidiel. Každý vodič motorového vozidla predstavuje reálne nebezpečenstvo vzniku dopravnej nehody.

Dopravné nehody

Nerešpektovaním pravidiel cestnej premávky dochádza každodenne na cestách k dopravným nehodám. Zranení a usmrtení sú účastníci cestnej premávky. Ktokoľvek z nás sa môže stať účastníkom dopravnej nehody (cyklista, motocyklista, chodec,spolujazdec).

Odškodnenie

Určitým zmiernením fatálnych následkov dopravných nehôd je finančná kompenzácia vzniknutej škody (škoda na zdraví, vecná škoda, ušlý zisk) hradená z povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP).

UPLATNITE SI NEMATERIÁLNU UJMU PRI SMRTELNEJ NEHODE

MALI STE DOPRAVNÚ NEHODU ? ŽIADAJTE ODŠKODNENIE. 
NEVIETE AKÉ NÁROKY môžete uplatniť ? NEVADÍ. UROBÍME TO ZA VÁS.
Motorové vozidlo
Náklady právneho zastúpenia

Poškodený má nárok na úhradu účelne vynaložených nákladov spojených s právnym zastúpením pri uplatňovaní jeho nárokov (vecná škoda, škoda na zdraví, ušlý zisk). Predpokladom vzniku tohto nároku je pasivita poisťovne. Tento nárok vznikne, ak poisťovňa do troch mesiacov odo dňa oznámenia poškodeného o škodovej udalosti neoznámila poškodenému výšku poistného plnenia, ak bol preukázaný rozsah jej povinnosti poskytnúť poistné plnenie a bol preukázaný nárok poškodeného. Nárok vznikne i vtedy ak poisťovňa v tejto lehote neposkytla poškodenému písomné vysvetlenie dôvodov, pre ktoré odmietla alebo znížila poistné plnenie. Rovnako má poškodený nárok na úhradu nákladov právneho zastúpenia, ak sa preukáže, že poisťovňa neoprávnene odmietla alebo neoprávnene krátila poistné plnenie.

Ušlý zisk

Ušlý zisk je ujmou spočívajúcou v tom, že u poškodeného nedošlo v dôsledku škodnej udalosti k rozmnoženiu majetkových hodnôt, hoci sa to s ohľadom na pravidelný beh vecí dalo očakávať. Ušlý zisk sa neprejavuje zmenšením majetku poškodeného (úbytkom aktív, ako je to u skutočnej škody). Ušlý zisk sa prejavuje stratou očakávaného prínosu (výnosu). Nestačí iba pravdepodobnosť rozmnoženia majetku. Musí byť preukázané, že pri pravidelnom behu vecí (nebyť protiprávneho konania škodcu) mohol poškodený dôvodne očakávať zväčšenie svojho majetku, ku ktorému nedošlo práve v dôsledku konania škodcu.

Nemateriálna (nemajetková) ujma

Ak medzi fyzickými osobami existujú sociálne, morálne a citové vzťahy vytvorené v rámci ich rodinného života, môže porušením práva na život dôjsť k nedovolenému zásahu do práva na súkromie. Takýmto protiprávnym zásahom tretej osoby do práva na súkromie, resp. práva na rodinný život môže byť ďalšiemu účastníkovi vzťahu spôsobená nemateriálna (nemajetková) ujma. Táto ujma mu čiastočne alebo úplne bráni naplno napĺňať jeho citové potreby. Nemateriálna (nemajetková) ujma postihuje inú ako majetkovú sféru osobnosti, sféru osobnostnú, ku ktorej nepochybne patrí aj citová (emocionálna) ujma. Ak dôjde k smrti jedného z členov rodinného vzťahu, pozostalá osoba môže utrpieť citovú ujmu vo forme šoku, smútku zo straty blízkej osoby a takisto aj spoločenstva (vzťahu) s blízkou osobou.

     

 Poškodenému prináležia nároky

z povinného zmluvného poistenia

zodpovednosti za škodu spôsobenú

prevádzkou motorového vozidla

 

Limit až 5 240 000 eur

    pri škode na zdraví a pri usmrtení

PÝTATE SA AKO VÁM VIEME POMOCŤ ?

Uplatníme za Vás náhradu škody

v trestnom konaní, pred poisťovňou aj v civilnom konaní

TRESTNÉ KONANIE

Ak je pri dopravnej nehode zranená osoba, orgány činné v trestnom konaní začnú trestné stíhanie pre ublíženie na zdraví. V trestnom konaní rozhoduje súd o vine a o treste vinníka dopravnej nehode. Zároveň môže súd na návrh poškodeného zaviazať obvineného k náhrade škody. Poškodený, ktorému bola trestným činom spôsobená škoda, môže si uplatniť hradu škody v trestnom konaní. Ak súd nerozhodne v trestnom konaní o náhrade škody, odkáže poškodeného s nárokom na civilné konanie.

POISŤOVŇA

Poškodený si môže uplatniť nároky zo zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla priamo proti poisťovni. Likvidácia poistnej udalosti je proces, pri ktorom poisťovňa posudzuje oprávnenosť nároku poškodeného. Počas likvidácie poisťovňa aktívne spolupracuje s políciou, škodcom a s poškodeným. Likvidácia poistnej udalosti zahŕňa registráciu poistnej udalosti, šetrenie právneho základu, určenie rozsahu povinnosti poisťovne plniť až po odškodnenie poškodeného.

CIVILNÉ KONANIE

Ak poisťovňa nepriznala poškodenému náhradu škody spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, prípadne neoprávnene krátila poškodenému poistné plnenie, poškodený je oprávnený podať na príslušný súd návrh na začatie konanie. Poškodený môže priamo na súde žiadať odškodnenie zranenia, ktoré utrpel pri dopravnej nehode. Žalobca je v konaní o náhradu škody, vrátane škody na veciach, ktorá vznikla v súvislosti s ublížením na zdraví oslobodený od platenia súdneho poplatku.

Po zamietnutí nároku poisťovňou sme pripravení podať žalobu na súd.

 

ZASTÚPENIE PREVEZME

ADVOKÁT  – ŠPECIALISTA NA DOPRAVNÉ NEHODY

A d v o k á t   alebo odškodňovacia spoločnosť ?

Od Vášho rozhodnutia môže záležať výška Vášho odškodnenia.

AKO SA ROZHODNETE  ?

 Odbremeníme Vás

od zdĺhavej a neochotnej komunikácie s poisťovňou.

 

Ušetríme Vám čas,

ktorý môžete venovať zdravotnej rehabilitácii

KOĽKO ZAPLATÍTE ZA ÚSPEŠNÝ VÝSLEDOK?

 Rozhodne menej než v ktorejkoľvek odškodňovacej spoločnosti.

 

 

NAŠA ODMENA NEPRESIAHNE 20 %

Jej výška závisí od náročnosti konkrétneho prípadu a individuálnej dohody s poškodeným. Sme si istí, že Vám vieme ponúknuť najvýhodnejšiu cenu, s ktorou budete spokojní.  

ŽIADNE POPLATKY VOPRED

Naša odmena sa uhrádza až z vymoženej náhrady škody. Našim prioritným záujmom je získať pre Vás čo najväčšie odškodnenie. Pokiaľ sa nám nepodarí získať žiadnu náhradu škody nevzniknú Vám žiadne výdavky s našimi službami.

Čo hovoria o našej práci a výsledkoch naši klienti ?

Bola som sa bicyklovať v obci keď vodič otvorením dverí svojho zaparkovaného vozidla ma zhodil z bicykla  a spôsobil mi vážne zranenia. Poisťovňa odmietla ma odškodniť z dôvodu, že otváranie dverí nepovažuje za prevádzku motorového vozidla, nakoľko motorové vozidlo nebolo v pohybe, a motor bol vypnutý. Vďaka advokátovi mi poisťovňa uhradila bolestné aj trvalé následky. Ďakujem a každému odporúčam.

 

Olívia z Popradu

Čo hovoria o našej práci a výsledkoch naši klienti ?

Počas dovolenky v Grécku si priateľ prenajal motocykel a išli sme sa previesť pozdĺž pobrežia. Nešťastnou nehodou priateľ dostal šmyk, a mali sme zrážku so stromom. Absolvovala som operáciu zlomeniny stehnovej kosti. Advokátovi sa podarilo získať od gréckej poisťovne pre mňa bolestné aj trvalé následky. Ďakujem

Janka zo Žiaru nad Hronom

Čo hovoria o našej práci a výsledkoch naši klienti ?

Polícia určila môjho zosnulého ako vinníka dopravnej nehody a zastavila trestné stíhanie voči vodičovi motorového vozidla.  Vodič motorového vozidla pritom vychádzal z parkoviska mimo cestu a usmrtil motocyklistu. Príčinou usmrtenia malo byť, že manžel prekročil maximálne dovolenú rýchlosť. Vďaka sťažnosti podanej advokátom, prokuratúra zrušila rozhodnutie polície. Následne polícia vzniesla obvinenie voči vodičovi motorového vozidla a prokurátor podal obžalobu. V súčasnosti čakáme na rozhodnutie súdu. Následne budeme žiadať nemajektovú ujmu. Ďakujem.

 

Emília zo Zlatých Moraviec

Čo hovoria o našej práci a výsledkoch naši klienti ?

Nedopatrením som pri dopravnej nehode usmrtil chodca. V záujme zmierniť traumu príbuzných som pozostalým uhradil nemajetkovú ujmu 45 000 eur. Krajský súd v trestnom konaní zaviazal ma uhradiť pozostalým ďalšiu nemajetkovú ujmu 20 000 eur, Poisťovňa uhradila pozostalým len nemajetkovú ujmu priznanú súdom. Avšak nemajetkovú ujmu, ktorú som ja hradil, mi odmietla preplatiť. Vďaka advokátovi mi poisťovňa refundovala aj mnou uhradenú nemajetkovú ujmu. Ďakujem.

Matúš z Bratislavy

Čo hovoria o našej práci a výsledkoch naši klienti ?

Rada by som sa poďakovala advokátovi. Syn v dôsledku dopravnej nehody sa stal invalidným. Zrazilo ho ako chodca motorové vozidlo. V súčasnosti používa mechanický vozík, je odkázaný na pomoc inej osoby a komunikujme pohybmi rúk a nôh. Jeho jediným zdrojom príjmu donedávna bol len invalidný dôchodok. Napriek tomu, že k dopravnej nehode došlo pred niekoľkými rokmi advokátovi sa podarilo získať odškodnenie niekoľko desiatok tisíc eur. Vďaka tomu môžem synovi financovať rehabilitácie v súkromnom rehabilitačnom zariadení. 

 

Janka z Piešťan

.

AKO PREBIEHA PROCES ODŠKODNENIA ?

Pracujeme rýchlo, efektívne s maximálnym výsledkom

1. DOPRAVNÁ NEHODA

Boli ste zranení pri dopravnej nehode ? Alebo Vám vznikla iná škoda spôsobená prevádzkou motorového vozidla ? Máte nárok na jej náhradu. Radi Vám pomôžeme v tejto ťažkej životnej situácii. Veríme, že sa rozhodnete pre naše služby.

4. POSÚDENIE NÁROKU

Na základe doplňujúcich informácii pripravíme predbežné posúdenie škody na zdraví a zabezpečíme dôkladné preskúmanie relevantných dokumentov (policajná relácia, lekárske správy).Výsledkom bude komplexná právna analýza, ktorá odpovie na otázku či a v akom rozsahu môžeme Váš nárok uplatniť.

2. NAHLÁSENIE NEHODY

Neváhajte a prostredníctvom formulára, e-mailu alebo telefonicky nám nahláste dopravnú nehodu. Pri prvom kontakte od Vás zistíme základné informácie o okolnostiach a priebehu dopravnej nehody. Zároveň Vám podrobne vysvetlíme podmienky našej spolupráce.

5. UPLATNENIE NÁROKU

Na základe predbežného posúdenia nároku si spoločne stanovíme stratégiu uplatnenia náhrady škody. Zastúpenie prevezme advokát špecialista na dopravné nehody. V niektorých prípadoch je efektívnejšie mimosúdna dohoda s poisťovňou. Inokedy sa však nevyhneme súdnemu konaniu.

3. BEZPLATNÁ KONZULTÁCIA

V rámci úvodnej konzultácie zodpovieme všetky Vaše otázky ohľadne nároku na náhrady škody na zdraví, spôsobu jeho uplatnenia a preukázania. Radi Vám odborne vysvetlíme proces odškodnenia pri dopravnej nehode. Táto konzultácia Vás k ničomu nezaväzuje.

6. ODŠKODNENIE

Výsledkom našej práce bude komplexné odškodnenie zranenia, ktoré ste utrpeli pri dopravnej nehode. Naši klienti nikdy neplatia žiadne poplatky vopred. Našou filozofiou je najskôr odviesť svoju prácu. Naša odmena závisí od výšky odškodnenia a uhrádza sa až z vymoženého odškodnenia.

MÁTE ZÁUJEM O ODŠKODNENIE ?
Urobte prvý krok a nahláste dopravnú nehodu

                                 DOPRAVNÁ NEHODA

Miesto dopravnej nehody Dátum dopravnej nehody Priebeh dopravnej nehody

POŠKODENÝ (ZRANENÝ)

Meno a priezvisko Druh poškodeného Telefón poškodeného E-mail poškodeného

PRÍLOHY  

Policajná relácia + Lekárske správy

Nahláste už dnes dopravnú nehodu, ktorú ste mali včera prípadne pred niekoľkými mesiacmi. Dopravnú nehodu nám môžete nahlásiť i za obdobie 2 rokov spätne. Po uplynutí tejto lehoty súd neprizná inak oprávnené nároky.

Kontaktujte nás i v prípade, ak viete o niekom, kto mal dopravnú nehodu. Ozveme sa do 24 hodín.

0905 703 401