Komplexné služby pre Vaše odškodnenie

Pomáhame zraneným pri dopravných nehodách.Aj v zahraničí.

Boli ste zranený pri dopravnej nehode ?

Máte nárok na bolestné. Limit až 5 240 000 eur pri škode na zdraví a pri usmrtení.

Dopravných nehôd v SR

Zranených

Usmrtených

SPREVÁDZAME VÁS

NA VAŠEJ CESTE K ODŠKODNENIU ZRANENIA

Prečo my?

N

Sme európsky informačný portál

N

Pôsobíme na celom území SR

N

Neprofitujeme z nešťastia iných

N

Získate maximálne odškodnenie

N

Individuálne pristupujeme k poškodeným

N

Spolupracujeme s advokátmi

Ponúkame:

N

Riešenie dopravných nehôd v EU

N

Bezplatnú úvodnú konzultáciu

N

Finančnú náhradu škody na zdraví

N

Konzultáciu so znalcami lekármi

N

Konzultáciu so znalcami z cestnej dopravy

N

Odborné poznatky z poistného trhu

DOHODNITE SI BEZPLATNÚ KONZULÁCIU PRI

POSILNIŤ OCHRANU OBETÍ DOPRAVNÝCH NEHOD

ZVÝŠIME POVEDOMIE O VAŠICH NÁROKOCH

Nebezpečenstvo na cestách

Dopravné nehody majú cezhraničný rozmer v rámci celej Európskej únie. Len v Slovenskej republike je evidovaných viac ako dva a pol milióna motorových vozidiel. Každý vodič motorového vozidla predstavuje reálne nebezpečenstvo vzniku dopravnej nehody.

Dopravné nehody

Nerešpektovaním pravidiel cestnej premávky dochádza každodenne na cestách k dopravným nehodám. Zranení a usmrtení sú účastníci cestnej premávky. Ktokoľvek z nás sa môže stať účastníkom dopravnej nehody (cyklista, motocyklista, chodec,spolujazdec).

Odškodnenie

Určitým zmiernením fatálnych následkov dopravných nehôd je finančná kompenzácia vzniknutej škody (škoda na zdraví, vecná škoda, ušlý zisk) hradená z povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP).

UPLATNITE SI NEMATERIÁLNU UJMU PRI SMRTELNEJ NEHODE

ODŠKODNENIE PRI DOPRAVNEJ NEHODE

VIETE AJ VY, AKÉ NÁROKY MOŽEME UPLATNIŤ ?

Motorové vozidlo
Náklady právneho zastúpenia

Poškodený má nárok na úhradu účelne vynaložených nákladov spojených s právnym zastúpením pri uplatňovaní jeho nárokov (vecná škoda, škoda na zdraví, ušlý zisk). Predpokladom vzniku tohto nároku je pasivita poisťovne. Tento nárok vznikne, ak poisťovňa do troch mesiacov odo dňa oznámenia poškodeného o škodovej udalosti neoznámila poškodenému výšku poistného plnenia, ak bol preukázaný rozsah jej povinnosti poskytnúť poistné plnenie a bol preukázaný nárok poškodeného. Nárok vznikne i vtedy ak poisťovňa v tejto lehote neposkytla poškodenému písomné vysvetlenie dôvodov, pre ktoré odmietla alebo znížila poistné plnenie. Rovnako má poškodený nárok na úhradu nákladov právneho zastúpenia, ak sa preukáže, že poisťovňa neoprávnene odmietla alebo neoprávnene krátila poistné plnenie.

Ušlý zisk

Ušlý zisk je ujmou spočívajúcou v tom, že u poškodeného nedošlo v dôsledku škodnej udalosti k rozmnoženiu majetkových hodnôt, hoci sa to s ohľadom na pravidelný beh vecí dalo očakávať. Ušlý zisk sa neprejavuje zmenšením majetku poškodeného (úbytkom aktív, ako je to u skutočnej škody). Ušlý zisk sa prejavuje stratou očakávaného prínosu (výnosu). Nestačí iba pravdepodobnosť rozmnoženia majetku. Musí byť preukázané, že pri pravidelnom behu vecí (nebyť protiprávneho konania škodcu) mohol poškodený dôvodne očakávať zväčšenie svojho majetku, ku ktorému nedošlo práve v dôsledku konania škodcu.

Nemateriálna (nemajetková) ujma

Ak medzi fyzickými osobami existujú sociálne, morálne a citové vzťahy vytvorené v rámci ich rodinného života, môže porušením práva na život dôjsť k nedovolenému zásahu do práva na súkromie. Takýmto protiprávnym zásahom tretej osoby do práva na súkromie, resp. práva na rodinný život môže byť ďalšiemu účastníkovi vzťahu spôsobená nemateriálna (nemajetková) ujma. Táto ujma mu čiastočne alebo úplne bráni naplno napĺňať jeho citové potreby. Nemateriálna (nemajetková) ujma postihuje inú ako majetkovú sféru osobnosti, sféru osobnostnú, ku ktorej nepochybne patrí aj citová (emocionálna) ujma. Ak dôjde k smrti jedného z členov rodinného vzťahu, pozostalá osoba môže utrpieť citovú ujmu vo forme šoku, smútku zo straty blízkej osoby a takisto aj spoločenstva (vzťahu) s blízkou osobou.

      Poškodenému prináležia nároky

z povinného zmluvného poistenia

zodpovednosti za škodu spôsobenú

prevádzkou motorového vozidla

 

Limit až 5 240 000 eur

    pri škode na zdraví a pri usmrtení

UPLATNÍME NÁHRADU ŠKODY

V TRESTNOM KONANÍ, PRED POISŤOVŇOU, I V CIVILNOM KONANÍ

Odbremeníme Vás

od zdĺhavej a neochotnej komunikácie s poisťovňou.

 

 

Rýchlosť odškodnenia závisí od preukázania nárokov poškodeného. K tomu je potrebná komplexná znalosť osobitných právnych predpisov (trestné právo, poistné právo, medicínske právo, dopravné právo). Poškodený má často iné závažnejšie starosti (hospitalizácia v nemocnici, operačné výkony, rehabilitácia). Pri pochybnostiach o zavinení dopravnej nehody je potrebné čakať na výsledok trestného konania.

 

 

              Ušetríme Vám čas,

ktorý môžete venovať zdravotnej rehabilitácii.

 

 

 

A d v o k á t   alebo odškodňovacia spoločnosť ?

Od Vášho rozhodnutia môže záležať výška Vášho odškodnenia.

AKO SA ROZHODNETE  ?

TRESTNÉ KONANIE

Ak je pri dopravnej nehode zranená osoba, orgány činné v trestnom konaní začnú trestné stíhanie pre ublíženie na zdraví. V trestnom konaní rozhoduje súd o vine a o treste vinníka dopravnej nehode. Zároveň môže súd na návrh poškodeného zaviazať obvineného k náhrade škody. Poškodený, ktorému bola trestným činom spôsobená škoda, môže si uplatniť hradu škody v trestnom konaní. Ak súd nerozhodne v trestnom konaní o náhrade škody, odkáže poškodeného s nárokom na civilné konanie.

POISŤOVŇA

Poškodený si môže uplatniť nároky zo zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla priamo proti poisťovni. Likvidácia poistnej udalosti je proces, pri ktorom poisťovňa posudzuje oprávnenosť nároku poškodeného. Počas likvidácie poisťovňa aktívne spolupracuje s políciou, škodcom a s poškodeným. Likvidácia poistnej udalosti zahŕňa registráciu poistnej udalosti, šetrenie právneho základu, určenie rozsahu povinnosti poisťovne plniť až po odškodnenie poškodeného.

CIVILNÉ KONANIE

Ak poisťovňa nepriznala poškodenému náhradu škody spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, prípadne neoprávnene krátila poškodenému poistné plnenie, poškodený je oprávnený podať na príslušný súd návrh na začatie konanie. Poškodený môže priamo na súde žiadať odškodnenie zranenia, ktoré utrpel pri dopravnej nehode. Žalobca je v konaní o náhradu škody, vrátane škody na veciach, ktorá vznikla v súvislosti s ublížením na zdraví oslobodený od platenia súdneho poplatku.

Po zamietnutí nároku poisťovňou sme pripravení podať žalobu na súd. Zastúpenie prevezme advokát špecialista na dopravné nehody. Pri škode na zdraví neplatíte žiaden súdny poplatok.

NAŠA ODMENA NEPRESIAHNE 20 %

Jej výška závisí od náročnosti konkrétneho prípadu a individuálnej dohody s poškodeným. Sme si istí, že Vám vieme ponúknuť najvýhodnejšiu cenu, s ktorou budete spokojní. 

 

Naši klienti  nikdy neplatia žiadne poplatky vopred.

 

 

Naša odmena sa uhrádza až z vymoženej náhrady škody. Našim prioritným záujmom je získať pre Vás čo najväčšie odškodnenie. Pokiaľ sa nám nepodarí získať žiadnu náhradu škody nevzniknú Vám žiadne výdavky s našimi službami.

 

Chcete zistiť, v ktorej poisťovni

je potrebné uplatniť náhradu škody ?

Zadajte evidenčné číslo motorového vozidla, ktoré spôsobilo dopravnú nehodu

a dátum vzniku dopravnej nehody.

 

                                                 

SLOVENSKÁ KANCELÁRIA POISŤOVATEĽOV

WWW.SKP.SK

 

AKO PREBIEHA PROCES ODŠKODNENIA ?

Pracujeme rýchlo, efektívne s maximálnym výsledkom

1. DOPRAVNÁ NEHODA

Boli ste zranení pri dopravnej nehode ? Alebo Vám vznikla iná škoda spôsobená prevádzkou motorového vozidla ? Máte nárok na jej náhradu. Radi Vám pomôžeme v tejto ťažkej životnej situácii. Veríme, že sa rozhodnete pre naše služby.

4. POSÚDENIE NÁROKU

Na základe doplňujúcich informácii pripravíme predbežné posúdenie škody na zdraví a zabezpečíme dôkladné preskúmanie relevantných dokumentov (policajná relácia, lekárske správy).Výsledkom bude komplexná právna analýza, ktorá odpovie na otázku či a v akom rozsahu môžeme Váš nárok uplatniť.

2. NAHLÁSENIE NEHODY

Neváhajte a prostredníctvom formulára, e-mailu alebo telefonicky nám nahláste dopravnú nehodu. Pri prvom kontakte od Vás zistíme základné informácie o okolnostiach a priebehu dopravnej nehody. Zároveň Vám podrobne vysvetlíme podmienky našej spolupráce.

5. UPLATNENIE NÁROKU

Na základe predbežného posúdenia nároku si spoločne stanovíme stratégiu uplatnenia náhrady škody. Zastúpenie prevezme advokát špecialista na dopravné nehody. V niektorých prípadoch je efektívnejšie mimosúdna dohoda s poisťovňou. Inokedy sa však nevyhneme súdnemu konaniu.

3. BEZPLATNÁ KONZULTÁCIA

V rámci úvodnej konzultácie zodpovieme všetky Vaše otázky ohľadne nároku na náhrady škody na zdraví, spôsobu jeho uplatnenia a preukázania. Radi Vám odborne vysvetlíme proces odškodnenia pri dopravnej nehode. Táto konzultácia Vás k ničomu nezaväzuje.

6. ODŠKODNENIE

Výsledkom našej práce bude komplexné odškodnenie zranenia, ktoré ste utrpeli pri dopravnej nehode. Naši klienti nikdy neplatia žiadne poplatky vopred. Našou filozofiou je najskôr odviesť svoju prácu. Naša odmena závisí od výšky odškodnenia a uhrádza sa až z vymoženého odškodnenia.

MÁTE ZÁUJEM O ODŠKODNENIE ?

Urobte prvý krok a nahláste dopravnú nehodu

                                 DOPRAVNÁ NEHODA

Miesto dopravnej nehody

Dátum dopravnej nehody

Priebeh dopravnej nehody

POŠKODENÝ (ZRANENÝ)

Meno a priezvisko

Druh poškodeného

Telefón poškodeného

E-mail poškodeného

PRÍLOHY  

Policajná relácia + Lekárske správy


Nahláste už dnes dopravnú nehodu, ktorú ste mali včera prípadne pred niekoľkými mesiacmi. Dopravnú nehodu nám môžete nahlásiť i za obdobie 2 rokov spätne. Po uplynutí tejto lehoty súd neprizná inak oprávnené nároky.

Kontaktujte nás i v prípade, ak viete o niekom, kto mal dopravnú nehodu. Ozveme sa do 24 hodín.

0905 703 401