Povinné zmluvné poistenie (PZP)

Povinné zmluvné poistenie je poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Každé motorové vozidlo musí byť povinne poistené pre prípad škody spôsobenej jeho prevádzkou tretím osobám. Táto povinnosť je zakotvená v zákone č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Tento zákon upravuje najmä určenie osôb, ktoré majú povinnosť uzavrieť povinné zmluvné poistenie, rozsah krytia poistenia a limity poistného plnenia. Predmetom úpravy je aj priamy nárok poškodeného, zánik poistenia a zriadenie Slovenskej kancelárie poisťovateľov. Povinné zmluvné poistenie sa neviaže na konkrétnu osobu, ale vzťahuje sa na škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla uvedeného v poistnej zmluve. Uzatvorením povinného zmluvného poistenia prenáša poistený zodpovednosť za úhradu vzniknutej škody na poisťovňu. Povinné zmluvné poistenie bolo zavedené za účelom ochrany obetí dopravných nehôd.

 

Vznik povinného zmluvného poistenia (PZP)

Poistná zmluva je právna skutočnosť, na základe, ktorej vzniká poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Poistná zmluva musí obsahovať najmä údaje o účastníkoch poistnej zmluvy, limity poistného plnenia, výšku poistného, spôsob platenia a jeho splatnosť, poistnú dobu. Je potrebné v nej zadefinovať práva a povinnosti účastníkov zmluvy. Poistná zmluva obsahuje aj údaje o motorovom vozidle zapísanom v osvedčení o evidencii vozidla. Súčasťou poistnej zmluvy sú všeobecné poistné podmienky. Poisťovateľ je povinný vydať poistníkovi poistku. Poistka je písomným potvrdením o uzavretí poistnej zmluvy. Kontrolu poistenia zodpovednosti vykonáva polícia v rámci dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky.
Poisťovateľ je povinný na návrh poistníka uzavrieť poistnú zmluvu, ak nie je v rozpore so zákonom o povinnom zmluvnom poistení. Ak poisťovateľ odmietne uzavrieť poistnú zmluvu, Národná banka Slovenska určí poisťovateľa, ktorý je povinný s poistníkom uzavrieť poistnú zmluvu.  Poistenie zodpovednosti platí počas trvania tohto poistenia na území všetkých členských štátov. Poistenie zodpovednosti platí počas trvania tohto poistenia aj na území tých štátov, ktoré poisťovateľ označil v zelenej karte.
 

 

Povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu

Povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu má pri tuzemskom motorovom vozidle zásadne držiteľ motorového vozidla zapísaný v dokladoch vozidla. Obdobne má povinnosť ten, kto je v dokladoch vozidla zapísaný ako osoba, na ktorú sa držba motorového vozidla previedla. V ostatných prípadoch má túto povinnosť  vlastník motorového vozidla alebo jeho prevádzkovateľ. Ak na motorové vozidlo je uzatvorená nájomná zmluva s právom kúpy prenajatej veci, povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu má nájomca. Pri tuzemskom motorovom vozidle sa musí poistná zmluva uzavrieť najneskôr v deň prvého použitia motorového vozidla. V prípade cudzozemského motorového vozidla má povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu vodič tohto motorového vozidla. Poistnú zmluvu pri cudzozemskom motorom vozidle je nutné uzavrieť pri vstupe tohto vozidla na územie Slovenskej republiky. Za nesplnenie povinnosti uzavrieť poistnú zmluvu obvodný úrad je oprávnený uložiť peňažnú pokutu až do výšky 3 320 eur Pri ukladaní pokuty sa prihliada na závažnosť porušenia povinnosti a dĺžku trvania protiprávneho stavu.

 

Rozsah poistenia zodpovednosti

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti sa vzťahuje na každého, kto zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla uvedeného v poistnej zmluve. Poisťovňa nie je zodpovedná za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Poisťovňa je však povinná plniť za (zodpovedného) poisťovateľa, ktorý u nej uplatnil právo vyplývajúceho z poistného vzťahu. Poistený má z poistenia zodpovednosti právo, aby poisťovateľ za neho nahradil poškodenému uplatnené a preukázané nároky na náhradu:
a)  škody na zdraví a nákladov pri usmrtení
b) škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci
c) účelne vynaložených nákladov spojených s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov (škoda na zdraví, náklady pri usmrtení, vecná škoda, ušlého zisku) za splnenia určitých predpokladov. Jedným z predpokladov je ak poisťovateľ nesplnil svoje zákonné povinnosti týkajúce sa prešetrovania potrebného na zistenie rozsahu jeho povinnosti poskytnúť poistné plnenie. Rovnako pôjde o situáciu,  ak poisťovateľ neoprávnene odmietol poskytnúť poistné plnenie, alebo neoprávnene krátil poskytnuté poistné plnenie.
d) ušlého zisku.
Poistený má z poistenia zodpovednosti právo, aby poisťovateľ za neho nahradil zdravotnej poisťovni preukázané náklady zdravotnej starostlivosti. Rovnakú povinnosť má poisťovateľ voči Sociálnej poisťovni najmä pokiaľ ide o  nemocenské dávky, úrazové dávky a dôchodkové dávky.

 

Limit poistného plnenia

Limit poistného plnenia je najvyššia hranica poistného plnenia poisťovateľa pri jednej škodovej udalosti. Limity poistného plnenia musia byť uvedené v poistnej zmluve. Ak tento zákon neustanovuje inak, limit poistného plnenia z jednej škodovej udalosti musí byť najmenej:
a) 5 000 000 EUR za škodu na zdraví, náklady pri usmrtení a náklady zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených,
b) 1 000 000 EUR za vecnú škodu, účelné náklady spojené s právnym zastúpením, ušlý zisk bez ohľadu na počet poškodených.
Ak je súčet nárokov viacerých poškodených vyšší ako limit poistného plnenia z jednej škodovej udalosti alebo poistnej zmluvy, poistné plnenie sa každému z nich znižuje v pomere limitu poistného plnenia k súčtu nárokov všetkých.

 

Poškodený a priamy nárok poškodeného

Poškodeným sa rozumie ten, kto utrpel prevádzkou motorového vozidla škodu a má nárok na jej náhradu. V pozícii poškodeného sa môže ocitnúť ktokoľvek bez ohľadu na vek, pohlavie, profesiu, či spoločenské postavenie. Pri dopravnej nehode môže byť zranený chodec, cyklista, motocyklista, vodič motorového vozidla alebo spolujazdec (i vinníka dopravnej nehody) či iný účastník cestnej premávky. Nárok na odškodnenie zranenia si môže poškodený uplatniť, pokiaľ nezavinil dopravnú nehodu. Vzťah poškodeného a poisťovne nie je vzťahom zodpovednosti za škodu. Zodpovednostný vzťah vzniká len medzi poškodeným a tým, kto mu spôsobil škodu. Poisťovňa nie je zodpovedná za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Avšak poisťovňa je povinná plniť za (zodpovedného) poisteného, ktorý u nej uplatnil právo vyplývajúce mu z poistného vzťahu (aby poisťovňa v prípade poistnej udalosti plnila poškodenému). Poisťovateľ má pri uplatnení nároku poškodeného na náhradu škody rovnaké právne postavenie ako škodca. Poškodený môže priamo od neho požadovať na súde alebo mimo neho náhradu škody. Právo poškodeného na uspokojenie jeho nároku na náhradu škody priamo proti poisťovateľovi  je z tohto dôvodu najvyššou formou ochrany poškodeného.

 

Zánik povinného zmluvného poistenia (PZP)

Poistenie zodpovednosti okrem dôvodov ustanovených Občianskym zákonníkom zaniká aj
a) zánikom motorového vozidla
b) zápisom prevodu držby motorového vozidla na inú osobu v evidencii vozidiel
c) vyradením motorového vozidla z evidencie vozidiel, 
d) prijatím oznámenia o krádeži motorového vozidla príslušným orgánom, 
e) vrátením dokladu o poistení zodpovednosti pri motorových vozidlách, ktoré nepodliehajú evidencii vozidiel,
f) vyradením motorového vozidla z premávky na pozemných komunikáciách, 
g) zmenou nájomcu, ak je na motorové vozidlo uzavretá nájomná zmluva s právom kúpy prenajatej veci.
Po vzniku škodovej udalosti môže poisťovateľ a poistník vypovedať poistnú zmluvu do jedného mesiaca odo dňa oznámenia vzniku škodovej udalosti poisťovateľovi. V takomto prípade je výpovedná lehota jeden mesiac. Výpovedná lehota plynie odo dňa doručenia písomného oznámenia o vypovedaní poistnej zmluvy druhej zmluvnej strane. Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti zanikne uplynutím tejto lehoty. Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti zanikne tiež, ak poistné nebolo zaplatené do jedného mesiaca od dátumu jeho splatnosti, ak pre takýto prípad nebola v poistnej zmluve dohodnutá dlhšia lehota pre zánik poistenia zodpovednosti, maximálne však na dobu troch mesiacov. Poistenie zodpovednosti zanikne uplynutím tejto lehoty.

 

Je povinné zmluvné poistenie len o cene poistného ?

Každý poistník pri výbere poisťovateľa, u ktorého bude zvažovať uzatvorenie povinného zmluvného poistenia, sa bude rozhodovať najmä podľa výšky poistného. Každý vodič motorového vozidla bude mať záujem za čo najnižšie poistné mať garantovaný minimálny rozsah tohto druhu poistenia. Poisťovne sú si vedomé tejto skutočnosti, a preto v rámci konkurenčného boja sa snažia tlačiť cenu poistného v rámci možností dole. Niekedy to vedie k tomu k zvýšenej škodovosti pri tomto druhu poistenia. To znamená, že poisťovňa na povinnom zmluvnom poistení vyberie menej poistného než reálne vyplatí poistného plnenia. Samozrejme cena poistného by nemala byť jediným kritériom pri výbere povinného zmluvného poistenia. Túto skutočnosť si uvedomí poistený až potom čo nastane poistná udalosť.

 

 

Pri výbere povinného zmluvného poistenia by si poistený mal komplexne zohľadniť tieto kritéria
a) Cena poistného za povinné zmluvné poistenie
b) Finančný limit poistného plnenia (zo zákona alebo nad rámec zákona)
c)  Bezplatné krytie niektorých havarijných rizík ako súčasť povinného zmluvného poistenia
d) Možnosť pripoistenia ďalších havarijných rizík (stret so zverou, živelné pohromy)
e) Amortizácia pri likvidácii poistnej udalosti – škoda na motorovom vozidle (uplatňuje sa alebo nie)
f) Asistenčné služby k povinnému zmluvnému poisteniu (základné a rozšírené )
g) Rýchlosť likvidácie poistnej udalosti (interné procesy poisťovne)
h)  Kvalita likvidácie poistnej udalosti