Dopravný priestupok a vzniknutá škoda

Priestupok  Priestupok je zavinené konanie, ktoré ohrozuje alebo porušuje záujem spoločnosti a je ako priestupok uvedené v zákone o priestupkoch alebo v inom zákone. Toto protiprávne konanie možno posudzovať za priestupok, ak nepôjde o iný správny delikt podľa...

Cyklista ako účastník cestnej premávky

Osobitné pravidlá cestnej premávky pre cyklistu   Na bicykli sa jazdí predovšetkým po cestičke pre cyklistov. Po cestičke pre cyklistov sa jazdí vpravo. Kde cestička pre cyklistov nie je jazdí sa pri pravom okraji vozovky. Ak sa tým neohrozujú ani neobmedzujú chodci,...

Chodec ako účastník cestnej premávky

Legálna definícia: chodec Na účely zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke sa chodcom rozumie účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo. Chodcom je aj osoba, ktorá napríklad tlačí alebo ťahá sánky, detský kočík, vozík pre osoby so zdravotným postihnutím alebo...

Povinnosti účastníka dopravnej nehody

Účastník dopravnej nehody Vodič, ktorý sa zúčastnil na dopravnej nehode, je povinný bezodkladne zastaviť vozidlo a zdržať sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky po nehode v čase, keď by to bolo na ujmu zistenia, či pred jazdou alebo počas jazdy požil alkohol...

Dopravná nehoda versus škodová udalosť

Dopravná nehoda Dopravná nehoda je udalosť v cestnej premávke, ktorá sa stane v priamej súvislosti s premávkou vozidla a pri ktorej a) sa usmrtí alebo zraní osoba b) sa poškodí cesta alebo všeobecne prospešné zariadenie c) uniknú nebezpečné veci alebo d) na niektorom...