Slovenská kancelária poisťovateľov vo všeobecnosti

Slovenská kancelária poisťovateľov bola zriadená zákonom č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Primárnou úlohou zákona o povinnom zmluvnom poistení je ochraňovať poškodených. Za týmto účelom bola založená aj Slovenská kancelária poisťovateľov. Slovenská kancelária poisťovateľov je právnickou osobou a je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1. Sídlom Slovenskej kancelárie poisťovateľov je Bratislava. Slovenská kancelária poisťovateľov má vlastnú webovú stránku www.skp.sk.Slovenská kancelária poisťovateľov a jej činnosť podlieha dohľadu, ktorý vykonáva Národná banka Slovenska. Pri výkone dohľadu je Národná banka Slovenska oprávnená ukladať kancelárii sankcie podľa zákona o dohľade nad finančným trhom a zákona o poisťovníctve. Rovnako ako na území SR pôsobí Slovenská kancelária poisťovateľov, na území členských štátov EU pôsobia národné kancelárie poisťovateľov. Národné kancelárie poisťovateľov plnia rovnakú činnosť ako Slovenská kancelária poisťovateľov. Takými kanceláriami je napr. Česká kancelář pojistitelú (www.ckp.cz), Deutsches Buro Grune Karte e.V (www.gruene-karte.de), Verband der Versicherungsunternehmen Osterreichs (www.vvo.at) alebo Ufficio Centrale Italiano (www.ucimi.it).

 

Slovenská kancelária poisťovateľov (členovia)

Slovenská kancelária poisťovateľov zastrešuje poisťovateľov, ktorí sú oprávnení na území SR vykonávať povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Členstvo v kancelárii vzniká dňom určeným v rozhodnutí Národnej banky Slovenska, podľa ktorého je poisťovateľ oprávnený vykonávať poistenie zodpovednosti.. Ak tento deň nie je v rozhodnutí Národnej banky Slovenska určený, dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Vznik členstva Slovenská kancelária poisťovateľov bez zbytočného odkladu oznámi príslušnému orgánu evidencie vozidiel.

 

Členmi Slovenskej kancelárie poisťovateľov sú tieto poisťovne:
·Allianz Slovenská poisťovňa, a. s.
• Axa pojišťovňa, a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
• ČSOB Poisťovňa, a. s. • Generali Poisťovňa, a. s.
• Generali poisťovňa, a.s., odštepný závod Genertel
• Groupama poisťovňa, a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
• Komunálna poisťovňa, a. s.
• KOOPERATIVA poisťovňa, a. s.
• UNIQA poisťovňa, a. s.
• Union poisťovňa, a. s.
• Wüstenrot poisťovňa, a. s

 

Členovia kancelárie sú povinní platiť Slovenskej kancelárii poisťovateľov peňažné príspevky na plnenie jej úloh. Príspevky slúžia najmä na odškodňovanie obetí dopravných nehôd z poistného garančného fondu.  Ak člen kancelárie neuhradil v určenej lehote príspevky Slovenská kancelária poisťovateľov bez zbytočného odkladu oznámi Národnej banke Slovenska tohto člena kancelárie. Národná banka Slovenska je oprávnená takémuto členovi dobrať povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti pre poistenie zodpovednosti. Odobratím povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti zaniká členstvo v Slovenskej kancelárii poisťovateľov.

 

Slovenská kancelária poisťovateľov (orgány)

a) Zhromaždenie členov
b) Správna rada
c) Kontrolná komisia
d) Výkonný riaditeľ

 

Slovenská kancelária poisťovateľov (činnosť)

a) spravuje poistný garančný fond
b) vykonáva hraničné poistenie
c) zastupuje poisťovateľov v medzinárodných inštitúciách zaoberajúcich sa poistením zodpovednosti
d) uzaviera dohody s kanceláriami poisťovateľov cudzích štátov, subjektami zodpovednými za náhradu škody v členských štátoch a informačnými strediskami členských štátov a zabezpečuje úlohy vyplývajúce z týchto dohôd
e) spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach týkajúcich sa poistenia zodpovednosti
f) podieľa sa na predchádzaní škodám v cestnej doprave
g) podieľa sa na predchádzaní poistným podvodom v poistení v súvislosti s prevádzkou motorových vozidiel
h) vedie evidencie a štatistiky na účely poistenia zodpovednosti
i) vykonáva činnosť informačného strediska a na tento účel vedie register poistenia zodpovednosti
i) na žiadosť poškodeného a na základe údajov poskytnutých poškodeným poskytuje informácie o spôsobe uplatnenia a vyrovnania jeho nároku na náhradu škody

 

Slovenská kancelária poisťovateľov a poškodený

Poškodený a účastník dopravnej nehody je oprávnený počas siedmich rokov od vzniku škodovej udalosti požadovať od Slovenskej kancelárie poisťovateľov tieto údaje:
a) obchodné meno a sídlo poisťovateľa, u ktorého bolo uzavreté poistenie zodpovednosti na motorové vozidlo, ktorým bola škoda spôsobená,
b) číslo poistnej zmluvy týkajúcej sa poistenia zodpovednosti uzavretej poisťovateľom podľa písmena a),
c) meno, priezvisko a adresu likvidačného zástupcu alebo jeho obchodné meno a sídlo, ak má poškodený trvalý pobyt v inom členskom štáte,
d) meno, priezvisko a adresu držiteľa, vlastníka alebo prevádzkovateľa motorového vozidla alebo jeho obchodné meno a sídlo.

 

Tieto údaje  je Slovenská kancelária poisťovateľov povinná bez zbytočného odkladu poskytnúť poškodenému a účastníkovi dopravnej nehody. Údaje slúžia poškodenému pre uplatnenie nároku na náhradu škody, ktorí mu bola spôsobená prevádzkou motorového vozidla.

 

Slovenská kancelária poisťovateľov a nepoistené vozidlo

Ak Slovenská kancelária poisťovateľov zistí, že na motorové vozidlo nebolo uzavreté poistenie zodpovednosti, bez zbytočného odkladu oznámi túto skutočnosť príslušnému okresnému úradu. Zároveň mu oznámi identifikačné údaje držiteľa (vlastníka motorového vozidla) a evidenčné číslo motorového vozidla. Okresný úrad tomu, kto neuzavrie poistnú zmluvu, uloží pokutu od 500 Sk do 100 000 Sk. Pri ukladaní pokuty sa prihliada na závažnosť porušenia povinnosti a dĺžku trvania protiprávneho stavu. Pokuta sa môže uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa okresný úrad o porušení povinnosti dozvedel. Najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo. Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.

 

 

Slovenská kancelária poisťovateľov ako oznamovateľ trestného činu

Slovenská kancelária poisťovateľov zohráva úlohu pri odhaľovaní trestnej činnosti v oblasti poistenia. Ak Slovenská kancelária poisťovateľov zistí skutočnosti, ktoré nasvedčujú tomu, že bol spáchaný alebo je páchaný trestný čin poistného podvodu, oznámi túto skutočnosť orgánom činným v trestnom konaní. Trestný čin sa musí týkať poistenia súvisiaceho s prevádzkou motorového vozidla. Poisťovacieho podvodu sa dopustí ten, kto vyláka od iného poistné plnenie tým, že ho uvedie do omylu v otázke splnenia podmienok na jeho poskytnutie, a tak mu spôsobí malú škodu. Škodou malou sa rozumie škoda prevyšujúca sumu 266 eur. K trestnej činnosti dochádza nielen keď dôjde k dokonaniu trestného činu. Za trestný sa považuje i pokus o spáchanie trestného činu poisťovacieho podvodu. Slovenská kancelária poisťovateľov informuje aj poisťovateľa, u ktorého boli uplatnené nároky z poistenia súvisiaceho s prevádzkou motorových vozidiel. Podozrenie o trestnej činnosti získa Slovenská kancelária poisťovateľov na základe údajov poskytnutých z evidencie vozidiel a z údajov poskytnutých poisťovateľmi.