Súhlas poškodeného

Poškodený je osoba, ktorej bolo trestným činom ublížené na zdraví. Poškodenému môže byť spôsobená majetková, morálna alebo aj iná škoda. Orgány činne v trestnom konaní postupujú z úradnej povinnosti. Trestné činy musia prejednať čo najrýchlejšie. Za bežných okolností k začatiu trestného stíhania nie je potrebný súhlas poškodeného. Avšak v trestnom práve existuje inštitút súhlas poškodeného. Poškodenému sa priznáva právo disponovať trestným konaním. Ide o výnimku zo zásady oficiality a legality. Výnimka je zdôvodnená legitímnymi záujmami obete trestného činu. Poškodený nemusí mať záujem na začatí trestného stíhania. Dôvody k tomu môžu byť rôzne. Predmetný inštitút rieši konflikt záujmu štátu na trestnom stíhaní a záujmu poškodeného na nestíhaní páchateľa. V určitých prípadoch má poškodený právo vyjadriť sa, či súhlasí s trestným stíhaním alebo nie. Poškodený musí mať blízky vzťah k páchateľovi. Poškodený môže byť v dôsledku potrestania páchateľa nepriamo postihnutý. Pokiaľ by došlo k odsúdeniu páchateľa trestného činu, mohol by to pociťovať poškodený.
Za určitých okolností bude závisieť od poškodeného, či polícia začne začnú trestné stíhanie. Pri niektorých trestných činoch trestné stíhanie je podmienené súhlasom poškodeného. Súhlas poškodeného treba získať pred začatím trestného stíhania. Ak poškodený neudelil súhlas s trestným stíhaním, nemožno začať trestné stíhanie. Ak  trestné stíhanie bolo začaté bez súhlasu poškodeného, nemožno v ňom pokračovať a musí byť zastavené. Ak trestné stíhanie nebolo zastavené napriek chýbajúcemu súhlasu poškodeného s trestným stíhaním je možné podať dovolanie. Ak bolo jedným skutkom viacero poškodených, na začatie trestného stíhania stačí súhlas jedného poškodeného.

 

Poškodený môže odmietnuť súhlas s trestným stíhaním len pri určitej kategórii trestných činov. Poškodený musí mať osobitný vzťah k páchateľovi trestného činu. Obidve podmienky musia byť splnené súčasne. Ak by chýbala niektorá podmienka, poškodený by sa nemohol vyjadrovať k začatiu trestného stíhania. Súhlas poškodeného nemožno využiť, ak trestným činom bola spôsobená smrť. Rovnako ho nemožno aplikovať, ak poškodeným je štát, obec, vyšší územný celok, právnická osoba s majetkovou účasťou štátu alebo právnická osoba, ktorá hospodári s verejnými financiami

 

Osobitná kategória trestných činov

Súhlas poškodeného s trestným stíhaním sa vyžaduje len pri niektorých trestných činov. Trestný poriadok presne určuje, pri ktorých trestných činoch je potrebný súhlas poškodeného. Tieto trestné činy sú uvedené v § 211 ods. 1 Trestného poriadku. Ide napríklad o trestný čin krádeže, sprenevery, neoprávneného užívania cudzej veci, krivého obvinenia alebo ohovárania. Jedným z týchto trestných činov je aj trestný čin ublíženia na zdraví podľa § 157 a 158 Trestného poriadku. K ublíženiu na zdraví podľa § 157 a § 158 dochádza často pri dopravných nehodách. Pri iných trestných činoch než sú uvedené v Trestnom poriadku sa nevyžaduje súhlas poškodeného pre začatie trestného stíhania.

 

Trestný čin ublíženia na zdraví
§ 157 ods. 1 Trestný zákon: Kto inému z nedbanlivosti spôsobí ťažkú ujmu na zdraví potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až dva roky. Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin závažnejším spôsobom konania, alebo na chránenej osobe. Chránenou osobou sa rozumie napr. dieťa, tehotná žena, osoba vyššieho veku,
§ 158 Trestný zákon: Kto inému z nedbanlivosti ublíži na zdraví tým, že poruší dôležitú povinnosť vyplývajúcu z jeho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo uloženú mu podľa zákona, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.
 

 Osobitný vzťah poškodeného a páchateľa 

Poškodený sa môže vyjadriť k trestnému stíhaniu, ak má osobitné postavenie k páchateľovi trestného činu. Páchateľom musí byť osoba, pri ktorej poškodený nebude mať pre príbuzenský vzťah záujem na jej trestnom stíhaní. Páchateľom trestného činu musí byť osoba ktorá je vo vzťahu k poškodenému osobou, voči ktorej by mal poškodený ako svedok právo odoprieť výpoveď. Právo odoprieť výpoveď ako svedok má príbuzný obvineného v priamom rade, jeho súrodenec, osvojiteľ, osvojenec, manžel a druh. Orgány činné v trestnom konaní pred začatím trestného stíhania zisťujú vzťah medzi poškodeným a páchateľom. Blízky vzťah nemusí existovať v čase spáchania trestného činu. Na súhlas poškodeného postačuje ak takýto vzťah existuje v čase prebiehajúceho trestného stíhania. Súhlas poškodeného môže využiť manžel (spolujazdec), ktorému druhý manžel z nedbanlivosti ublížil na zdraví pri dopravnej nehode. V takomto prípade poškodený nebude mať záujem na trestnom stíhaní svojho manžela a neudelí súhlas s trestným stíhaním. Ak by v rovnakej situácii ocitol rodič maloletému dieťaťu, o súhlase s trestným stíhaním bude rozhodovať súdom ustanovený opatrovník. Pokiaľ by pri dopravnej nehode došlo k úmyselnému ublíženiu na zdraví polícia nebude potrebovať súhlas poškodeného pre začatie trestného stíhania.
 

Vzatie a znovu udelenie súhlasu poškodeného

Poškodený oznamuje súhlas alebo nesúhlas s trestným stíhaním prokurátorovi alebo policajtovi. Súhlas poškodeného sa udeľuje písomne alebo ústne do zápisnice. Súhlas s trestným stíhaním môže poškodený kedykoľvek vziať späť. Najneskôr dovtedy, než sa odvolací súd odoberie na záverečnú poradu. Súhlas výslovne odopretý alebo vzatý späť možno znovu udeliť iba celkom výnimočne. Odopretie súhlasu alebo spať vzatie súhlasu by muselo byť vykonané v tiesni pod vplyvom vyhrážky, nátlaku, odkázanosti alebo podriadenosti. Ak je nesporné, že súhlas poškodeného bol odopretý z uvedených dôvodov má sa za to, že súhlas bol udelený. O prípustnosti znovu udelenia súhlasu rozhodne orgán činný v trestnom konaní alebo súd, ktorý vo veci koná.

 

Ďalšie práva poškodeného

O ďalších právach poškodeného sa môžete dočítať v článku Práva poškodeného v trestnom konaní.