Dopravná nehoda

Dopravná nehoda je udalosť v cestnej premávke, ktorá sa stane v priamej súvislosti s premávkou vozidla a pri ktorej
a) sa usmrtí alebo zraní osoba
b) sa poškodí cesta alebo všeobecne prospešné zariadenie
c) uniknú nebezpečné veci alebo
d) na niektorom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecí alebo na inom majetku vznikne hmotná škoda zrejme prevyšujúca jedenapolnásobok väčšej škody podľa Trestného zákona (3.990 €).
Za dopravnú nehodu sa považuje aj škodová udalosť (uvedené v nižšom odseku) ak
a) nie je splnená niektorá z povinností účastníka škodovej udalosti
b) je vodič zúčastneného vozidla pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky, sa odmietol podrobiť vyšetreniu na zistenie ich požitia 

 

Povinnosti účastníka dopravnej nehody

Účastník dopravnej nehody je osoba, ktorá sa priamo aktívne alebo pasívne zúčastnila na dopravnej nehode.

 

Účastník dopravnej nehody je povinný
a) ohlásiť dopravnú nehodu policajtovi
b) poskytnúť podľa svojich schopností a možností zranenej osobe prvú pomoc a bezodkladne privolať záchrannú zdravotnú službu
c) urobiť potrebné opatrenia na záchranu osoby alebo majetku ohrozeného dopravnou nehodou
d) zotrvať na mieste dopravnej nehody až do príchodu policajta alebo sa na toto miesto bezodkladne vrátiť po poskytnutí alebo privolaní pomoci, alebo po ohlásení dopravnej nehody
e) zdržať sa konania, ktoré by bolo na ujmu vyšetrovania dopravnej nehody, najmä premiestnenia vozidiel
f) urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky na mieste dopravnej nehody
g) umožniť obnovenie cestnej premávky, najmä premávky vozidiel verejnej dopravy osôb
h) preukázať svoju totožnosť na požiadanie iného účastníka dopravnej nehody
i) bezodkladne upovedomiť osobu, ktorá nie je účastníkom dopravnej nehody, o hmotne škode, ktorá jej bola spôsobená dopravnou nehodou a oznámiť jej svoje osobné údaje.
Ak je to nevyhnutné na uvoľnenie alebo na ošetrenie zranenej osoby alebo na obnovenie cestnej premávky, účastník dopravnej nehody môže premiestniť vozidlá. Pritom je však povinný vyznačiť postavenie vozidiel po dopravnej nehode, situáciu a stopy. Účastník dopravnej nehody je povinný poskytnúť orgánu Policajného zboru potrebnú súčinnosť pri objasňovaní dopravnej nehody vrátane predloženia dokladov, ktoré s tým súvisia.

 

Škodová udalosť

Ostatné udalosti v cestnej premávke, pri ktorých vznikla škoda v priamej súvislosti s premávkou vozidla, sa na účely zákona o cestnej premávke nepovažujú za dopravnú nehodu. Takéto udalosti sú škodovou udalosťou. V prípade, že sa jedná o škodovú udalosť je jedným z obligatórnych znakov to, že účastníci sa dohodnú na zavinení.  Policajt neskúma a ani neurčuje príčiny vzniku škodovej udalosti, ale iba rieši v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch porušenie zákona, ktoré pri preverení zistí.

 

Povinnosti účastníka škodovej udalosti

Účastník škodovej udalosti je osoba, ktorá sa priamo aktívne alebo pasívne zúčastnila na škodovej udalosti. Účastník škodovej udalosti je povinný bezodkladne zastaviť vozidlo, preukázať svoju totožnosť inému účastníkovi škodovej udalosti a poskytnúť údaje o poistení vozidla. Zároveň je povinný vyplniť a podpísať tlačivo zavedené na zabezpečenie náhrady vzniknutej škody. Ďalej je povinný zdržať sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky a urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky. Ak účastník škodovej udalosti spôsobil hmotnú škodu osobe, ktorá nie je účastníkom škodovej udalosti, je povinný o tom túto osobu bezodkladne upovedomiť a vyplniť s ňou tlačivo zavedené na zabezpečenie náhrady vzniknutej škody.

 

Privolať alebo neprivolať políciu ?

Základný rozdiel medzi dopravnou nehodou a škodovou udalosťou spočíva v tom, že škodovú udalosť netreba nahlásiť polícii. Polícia nie je povinná objasňovať každú udalosť v cestnej premávke. Účelom je odbremeniť nielen políciu ale i samotných účastníkov cestnej premávky od zdĺhavého vyšetrovania menej závažných škôd. Účastníci cestnej premávky by mali mať záujem vyriešiť vzniknutú situáciu bez asistencie polície.  

 

V prípade škodovej udalosti účastníci cestnej premávky vlastnoručne podpíšu správu o nehode. Podstatou správy o nehode je dohoda  o zavinení škodovej udalosti. Správu o nehode je možné stiahnuť si aj na web stránke Slovenskej kancelárie poisťovateľov. Ministerstvo vnútra zverejnilo na svoje webstránke odporúčanie ako správne vyplniť správu u nehode. Zo správy o nehode by mali byť zrejmé najmä údaje, akými sú účastníci škodovej udalosti, zúčastnené vozidlá, poistenie vozidiel uvedením poisťovateľa a čísla poistnej zmluvy. V správe o nehode je potrebné uviesť aj okolnosti vzniku škodovej udalosti, nákres nehody v čase stretu vozidiel, rozsah náhrady škody a označenie svedkov. Správa o nehode zabezpečuje poškodenému jednoduchší prístup k odškodneniu. Spísaním správy o nehode účastníci škodovej udalosti ušetria čas. Nemusia čakať na príchod polície. Dotknuté strany môžu plynule pokračovať ďalej v jazde bez toho aby sa zdržiavali objasňovaním priestupku políciou. Osoba zodpovedná za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla sa vyhne prípadnej zodpovednosti za spáchanie priestupku.

 

Ak pri udalosti v cestnej premávke došlo k zraneniu osoby je potrebné vždy privolať políciu. Nie je dôležité, či ide o jednorazové ošetrenie, ľahké alebo ťažké zranenie. Pri pochybnostiach či ide o škodovú udalosť alebo dopravnú nehodu (najmä pokiaľ ide o výšku spôsobenej škody) môžu účastníci cestnej premávky preventívne privolať políciu. Pokiaľ výška hmotnej škody odhadnutá policajtom zrejme nepresahuje zákonom uvedenú výšku a účastníci škodovej udalosti si splnili svoje povinnosti a dohodli sa na zavinení, polícia kvalifikuje udalosť v cestnej premávke ako škodovú udalosť. V takomto prípade príslušné orgány Policajného zboru neobjasňujú škodovú udalosť. Polícia nezačne konanie o priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.

 

Dodatočne oznámená škodová udalosť so zranením

V niektorých prípadoch vznikne potreba oznámiť udalosť v cestnej premávke dodatočne polícii. Spravidla pôjde o prípad, keď na miesto škodovej nehody nebola privolaná lekárska služba prvej pomoci. Následne poškodený účastník škodovej udalosti začne neskôr pociťovať bolesti, prípadne mať iné zdravotné ťažkosti akéhokoľvek druhu. V takomto prípade je potrebné aby poškodený vyhľadal odbornú lekársku pomoc. Odporúčame, aby zranený účastník škodovej udalosti dodatočne oznámil polícii udalosť v cestnej premávke, pri ktorej došlo k jeho zraneniu. Zranený by mal súčasne predložiť polícii aj lekársku správu zo svojho ošetrenia. Ak polícia bola prítomná priamo na mieste vzniku škodovej udalosti je potrebné požiadať políciu, aby prekvalifikovala škodovú udalosť na dopravnú nehodu. V závislosti od doby trvania pracovnej neschopnosti zraneného účastníka cestnej premávky orgány činné v trestnom konaní začnú buď priestupkové konanie alebo trestné konanie pre trestný čin ublíženia na zdraví. Rozhodnutie o priestupku, prípadne rozhodnutie vydané v trestnom konaní poslúži ako právny základ pri uplatňovaní náhrady škody na zdraví. Poškodený bude môcť preukázať príčinnú súvislosti medzi zraneniami a prevádzkou motorového vozidla. V prípade, že polícia odmietne pre kvalifikovať škodovú udalosť na dopravnú nehodu je možné domáhať sa, že pri škodovej udalosti došlo k zraneniu, formou protestu prokurátora.

 

Uplatnenie náhrady škody v poisťovni

Neprivolaním polície v prípade škodovej udalosti sa zodpovedná osoba zbaví síce priestupkovej zodpovednosti avšak nezbavuje sa svojej zodpovednosti za škodu vzniknutú prevádzkou motorového vozidla. Škodová udalosť je totiž skutočnosťou, ktorá môže byť dôvodom vzniku práv poškodeného na poistné plnenie od poisťovne. Zodpovedná osoba (poistený) je povinná písomne oznámiť vznik škodovej udalosti do 15 dní po jej vzniku, ak vznikla na území SR. Ak škodová udalosť vznikla mimo územia SR, zodpovedná osoba je povinná si splniť svoju zákonnú povinnosť voči poisťovni do 30 dní po jej vzniku. Poškodený si môže uplatniť vzniknutú škodu z povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Poškodený je povinný uplatnený nárok dôveryhodne preukázať. Preto odporúčame poškodenému okrem spísania správy o nehode podrobne zdokumentovať na mieste škodovej udalosti rozsah náhrady škody vrátane postavenia vozidiel fotografiami. Poškodený následne zašle zhotovenú fotodokumentáciu škodovej udalosti spoločne so správou o nehode poisťovni zodpovednej osoby.