Postup súdu pri schvaľovaní dohody o vine a treste

Postupu súdu predchádza konanie o vine a treste pred prokurátorom. Dohoda o vine a treste uzatvorená medzi prokurátorom a obvineným je predpokladom aby mohla byť schválená súdom. Ak sa uzatvorí dohoda o vine a treste, prokurátor podá na súd návrh na jej schválenie. Navrhnutá dohoda o vine a treste musí byť preskúmaná súdom. Súd podľa obsahu návrhu
a) určí termín verejného zasadnutia na rozhodnutie o návrhu dohody o vine a treste
b) alebo odmietne návrh dohody o vine a treste.

 

Súd nie je viazaný obsahom návrhu dohody o vine a treste, ktorú mu predkladá prokurátor. Súd môže odmietnuť dohodu z dvoch zákonom stanovených dôvodov. Súd je oprávnený odmietnuť návrh, ak zistí závažné porušenie procesných predpisov. Spravidla pôjde o prípad, keď zistí porušenie práva na obhajobu. Rovnako môže súd postupovať, ak navrhovaná dohoda o vine a treste je zrejme neprimeraná. Zrejme neprimeraným návrhom dohody je taký návrh, ktorý nezodpovedá zásadám ukladania trestov. Proti tomuto uzneseniu je prípustná sťažnosť. Sťažnosť je oprávnený podať prokurátor aj obvinený. Ak uznesenie o odmietnutí návrhu dohody nadobudlo právoplatnosť, vracia sa vec do štádia prípravného konania. Ak súd dohodu o vine a treste odmietne a po podaní obžaloby sa koná hlavné pojednávanie,  nesmie byť skoršie priznanie viny v neprospech obvineného. Priznanie spáchania skutku obvineným v konaní o dohode o vine a treste nemožno použiť ako dôkaz na hlavnom pojednávaní.

 

Verejné zasadnutie o návrhu dohody o vine a treste

Navrhovaná dohoda o vine a treste sa prejednáva na verejnom zasadnutí. Ak súd neodmietol návrh prokurátora na dohodu o vine a treste doručí návrh obvinenému, jeho obhajcovi, poškodenému a jeho splnomocnencom. Ak mladistvý v čase verejného zasadnutia nedovŕši devätnásť rokov, doručí sa návrh aj jeho zákonnému zástupcovi a orgánu sociálnoprávnej ochrany detí. Rovnopis návrhu na dohodu o vine a treste spolu s predvolaním na zasadnutie treba doručiť tak, aby prokurátor, obvinený a jeho obhajca mali na prípravu aspoň päť pracovných dní. Túto lehotu možno skrátiť len s ich súhlasom. U ostatných osôb, ktoré sa na predvolávajú treba zachovať aspoň trojdňovú lehotu.
Verejné zasadnutie sa vykoná za prítomnosti všetkých členov senátu, zapisovateľa, prokurátora, obvineného. Ak má obvinený obhajcu aj za stálej prítomnosti obhajcu. Po otvorení zasadnutia prokurátor prednesie návrh na dohodu o vine a treste. Predpokladom schválenia dohody o vine a treste sú kladné odpovede obvineného na zákonom otázky.

 

Po prednesení návrhu dohody o vine a treste súd zisťuje formou otázok, či obvinený
a) rozumie podanému návrhu na dohodu o vine a treste
b) súhlasí, aby sa trestná vec prejednala touto skrátenou formou, čím sa vzdáva práva na verejný súdny proces
c) rozumie, čo tvorí podstatu skutku, ktorý sa mu kladie za vinu
d) bol ako obvinený poučený o svojich právach, najmä o práve na obhajobu, či mu bola daná možnosť na slobodnú voľbu obhajcu a či sa s obhajcom mohol radiť o spôsobe obhajoby
e) rozumel podstate konania o návrhu na dohodu o vine a treste
f) rozumie právnej kvalifikácii skutku ako trestného činu
g) bol oboznámený s trestnými sadzbami, ktoré zákon ustanovuje za trestné činy kladené mu za vinu
h) sa dobrovoľne priznal a uznal vinu za spáchaný skutok, ktorý sa v návrhu dohody o vine a treste kvalifikuje ako určitý trestný čin
i) súhlasí s navrhovaným trestom, trest prijíma a v stanovených lehotách sa podriadi výkonu trestu a ochrannému opatreniu a nahradí škodu v rozsahu dohody
j) si uvedomuje, že ak dohoda o vine a treste bude schválená súdom a rozsudok nadobudne právoplatnosť, nebude možné proti rozsudku podať odvolanie.
Po vyjadrení obvineného ku všetkým otázkam, ako aj po vyjadrení strán k otázkam, ktoré sa ich priamo týkajú, súd sa odoberie na záverečnú poradu.

 

Rozhodnutie o návrhu na dohodu o vine a treste

Súd je oprávnený rozhodnúť iba v rozsahu uvedenom v návrhu na dohodu o vine a treste. Súd rozhoduje o skutku, jeho právnej kvalifikácii, primeranosti trestu, o ochrannom opatrení, ako aj o výroku o náhradu škody. Podmienkou je, že obvinený odpovedal na všetky otázky „áno. Z týchto dôvodov nemôže súd uložiť obvinenému iný druh trestu, než  ako navrhuje dohoda o vine a treste. Súd je oprávnený rozhodovať o návrhu dohody o vine a treste iba ako o celku. Súd nemôže niektorú časť návrhu dohody zmeniť. Ak súd s niektorou časťou návrhu dohody o vine a treste nesúhlasí, je oprávnený verejné zasadnutie  prerušiť. Počas prerušenia zasadnutia strany môžu navrhnúť dohodu o vine a treste v novom znení. Strany však nie sú povinné dohodnúť sa na novom znení dohody.

 

Ak sa strany dohodnú, súd schváli dohodu o vine a treste. Ak s dohodou o vine a treste nesúhlasí poškodený súd ho odkáže s nárokom na náhradu škody na civilný proces. Ak súd dohodu o vine a treste schváli, potvrdí to rozsudkom. Rozsudok sa verejne vyhlasuje. V odôvodnení rozsudku, ktorým sa schválila dohoda o vine a treste, súd stručne uvedie najmä priebeh konania o dohode a jeho výsledok, odpovede obvineného na položené otázky. Ak je obvinený mladistvý a v čase konania nedovŕšil osemnásty rok svojho veku uvedie sa aj vyjadrenie jeho obhajcu a zákonného zástupcu. Rozsudok nadobudne právoplatnosť vyhlásením. Proti rozsudku, ktorým bola schválená dohoda o vine a treste nie je prípustné odvolanie ani dovolanie. Okrem prípadu dôvodu dovolania, keď zásadným spôsobom bolo porušené právo na obhajobu. Z dikcie Trestného poriadku nevyplýva, kto je osobou oprávnenou na podanie dovolania v tomto prípade. Táto otázka bola vyriešená na zasadnutí trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu SR, spisová značka 2 Tdo 32/2007. Z predmetného rozhodnutia vyplýva, že proti rozsudku, ktorým bola schválená dohoda o vine a treste môže podať dovolanie iba minister spravodlivosti.

 

Ak sa strany nedohodnú, súd vráti vec prokurátorovi do prípravného konania. Rovnako vráti súd vec prokurátorovi do prípravného konania, ak dohoda o vine a treste nebola schválená v navrhnutom rozsahu alebo obvinený odpovedal na niektorú otázku „nie”.

 

Dohodu o vine a treste je možné uzavrieť aj počas hlavného pojednávania. V rámci hlavného pojednávania má súd na začiatku pojednávania povinnosť zistiť, či prokurátor a obžalovaný nechcú uzavrieť dohodu o vine a treste. Ak sa prokurátor a obžalovaný  vyjadria, že chcú konať o dohode o vine a treste, vráti sa vec prokurátorovi, len ak to navrhol prokurátor. Ak prokurátor takéto riešenie nenavrhne, súd hlavné pojednávanie  preruší a umožní prokurátorovi a obžalovanému uzavrieť dohodu o vine a treste. Obdobne postupuje pri predbežnom prejednaní obžaloby.