Podstata zmieru

V rámci prípravného konania je možné vybaviť trestnú vec bez prejednania súdom. Inštitút zmieru predstavuje odchýlenie sa od normálneho priebehu trestného konania, ktoré by vyústilo do podania obžaloby. Ide o alternatívny spôsob ukončenia trestnej veci v prípravnom konaní. Ak by nebola spôsobená škoda trestným činom obvineného a neexistovala by osoba poškodeného absentoval by jeden zo základných prvkov uzavretia zmieru. Použitie tohto inštitútu by bolo úplne vylúčené. Z hľadiska poškodeného, jeho práv a postavenia v trestnom konaní, majú odklony pomerne dôležitý význam. Odbremeňujú poškodeného od traumatizujúceho súdneho konania .V neposlednej rade predstavujú ďalší zo spôsobov efektívnejšieho uspokojenia jeho práva na náhradu škody. V súvislosti s odklonmi v trestnom konaní je dôležité uvedomiť si, že obvinený sa dobrovoľne vzdáva práva na prejednanie trestnej veci pred súdom. Ďalšími alternatívnymi spôsobmi vybavenia trestnej veci v trestnom konaní je podmienečné zastavenie trestného stíhania, dohoda o vine a treste a trestný rozkaz.

 

Podmienky schválenia zmieru

Poškodený má právo uplatňovať konkrétne návrhy na účely uzavretia zmieru alebo dohody s páchateľom. Práva poškodeného podľa § 220 neprislúchajú tomu, na koho prešiel nárok na náhradu škody. To neplatí, ak ide o dedičov poškodeného. Konanie o zmieri upravuje § 220 až 227 Trestného poriadku. Schválenie zmieru prichádza do úvahy do úvahy len v prípade menej závažných trestných činov. Musí ísť o prečine, na ktorý zákon ustanovuje trest odňatia slobody, ktorého horná hranica neprevyšuje päť rokov. Iba prokurátor je oprávnený v prípravnom konaní schváliť zmier a zastaviť trestné stíhanie. Schválenie zmieru je možné len so súhlasom poškodeného a obvineného. Na schválenie zmieru prokurátorom nie je právny nárok.
Prokurátor môže (namiesto podania obžaloby) rozhodnúť o schválení zmieru a zastaviť trestné stíhanie, ak obvinený
a) vyhlási, že spáchal skutok, za ktorý je stíhaný, a nie sú odôvodnené pochybnosti o tom, že jeho vyhlásenie bolo vykonané slobodne, vážne a určito,
b) nahradil škodu, pokiaľ bola činom spôsobená, alebo urobil iné opatrenia na náhradu škody, alebo inak odstránil ujmu vzniknutú trestným činom, a
c) zloží na účet súdu a v prípravnom konaní na účet prokuratúry peňažnú sumu určenú konkrétnemu adresátovi na všeobecne prospešné účely, a táto peňažná suma nie je zrejme neprimeraná závažnosti spáchaného trestného činu
d) vzhľadom na povahu a závažnosť spáchaného činu, na mieru akou bol trestným činom dotknutý verejný záujem, na osobu obvineného a na jeho osobné a majetkové pomery považuje takýto spôsob rozhodnutia za dostačujúci.
Zmier nemožno schváliť, ak trestným činom bola spôsobená smrť osoby. Schválenie zmieru je rovnako neprípustné, ak je vedené trestné stíhanie pre korupciu. Prokurátor nemôže schváliť zmier ani ak  je vedené trestné stíhanie proti verejnému činiteľovi alebo zahraničnému verejnému činiteľovi pre trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom ich právomoci.

 

Náhrada škody a poškodený

Zmier umožňuje poškodenému získať rýchlejšie odškodnenie.Výška spôsobenej škody musí byť v rámci konania náležite zistená. Obvinený je povinný škodu, ktorú spôsobil trestným činom nahradiť v plnej výške. Dohoda o náhrade škody by mala obsahovať rozsah spôsobenej škody, čas a spôsob nahradenia škody pričom zákon nepredpisuje jej formu. Medzi iné potrebné opatrenia na náhradu škody patrí napr. nahlásenie vzniknutej škody ako poistnej udalosti poisťovni spolu s poskytnutím potrebnej súčinnosti. Poškodenému nie je možné vnútiť náhradu škody. V prípade ak poškodený odmietne prijať náhradu škody od obvineného, táto skutočnosť nebráni k schváleniu zmieru a zastaveniu trestného stíhania.

 

Peňažná suma na všeobecne prospešné účely

Pri určení adresáta peňažnej sumy určenej na všeobecne prospešné účely je súd a v prípravnom konaní prokurátor viazaný obsahom dohody o zmieri. Peňažnú sumu možno priznať obciam a iným právnickým osobám so sídlom na území SR na všeobecne prospešné účely. Spravidla pôjde o financovanie vedy, vzdelania, kultúry, školstva, požiarnej ochrany, podporu a ochranu mládeže. Môžu byť financované aj sociálne, zdravotnícke, ekologické, humanitárne a charitatívne účely. Peňažnú sumu možno určiť aj registrovaným cirkvám a náboženským spoločnostiam, športovým a telovýchovným spoločnostiam, ako aj štátu na peňažnú pomoc poškodeným podľa osobitného zákona. Z peňažnej sumy určenej na všeobecne prospešné účely musí obvinený určiť aspoň 50 % štátu na peňažnú pomoc poškodeným podľa osobitného zákona. Ide o zákon  č. 215/2006 Z. z. o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi. Peňažná suma na všeobecne prospešné účely  nesmie byť zrejme neprimeraná závažnosti spáchaného trestného činu. Primeranosť tejto sumy sa posudzuje vzhľadom na okolnosti prípadu, osobu obvineného a jeho osobné a majetkové pomery.
Len čo sa stane vykonateľným uznesenie, ktorým prokurátor schválil zmier, zabezpečí, aby peňažná suma určená na všeobecne prospešné účely bola poukázaná adresátovi uvedenému v rozhodnutí. Ak nie je možné peňažnú odovzdať alebo ju adresát odmietne prijať, rozhodne o jej odovzdaní štátu na peňažnú pomoc poškodeným trestnými činmi poskytovanú podľa osobitného zákona. Proti tomuto uzneseniu je prípustná sťažnosť, ktorá má odkladný účinok

 

Postup a rozhodnutie prokurátora o zmieri

Ak to okolnosti prípadu vyžadujú, pred rozhodnutím o schválení zmieru prokurátor vypočuje obvineného a poškodeného. Prokurátor zisťuje najmä na spôsob a okolnosti uzavretia zmieru, či zmier medzi nimi bol uzavretý dobrovoľne a či súhlasia so schválením zmieru. Výsluchom obvineného prokurátor zistí, či rozumie obsahu obvinenia a či si je vedomý dôsledkov schválenia zmieru. Súčasťou výsluchu obvineného musí byť vyhlásenie, že spáchal skutok, za ktorý je stíhaný.  Pred výsluchom treba obvineného a poškodeného poučiť o ich právach a o podstate zmieru.
Prokurátor zastaví trestné stíhanie v prípravnom konaní, ak sa schváli zmier medzi obvineným a poškodeným. Rozhodnutie prokurátora o schválení zmieru a zastavení trestného stíhania má formu uznesenia. Rozhodnutie o schválení zmieru a zastavení trestného stíhania musí obsahovať opis skutku, ktorého sa týka zmier, jeho právne posúdenie a obsah zmieru. V rozhodnutí sa uvedie výška nahradenej škody alebo škody, k náhrade ktorej sa obvinený zaviazal. Obvinený môže urobiť aj iné opatrenia na odstránenie ujmy vzniknutej trestným činom. V rozhodnutí nesmie chýbať peňažná suma určenú na všeobecne prospešné účely s uvedením jej adresáta. Uvedie sa aj suma odovzdaná štátu na peňažnú pomoc poškodeným trestnými činmi. Súčasťou rozhodnutia je aj výrok o zastavení trestného stíhania pre skutok, ktorého sa zmier týka.
Rozhodnutie o zastavení trestného stíhania schválením zmieru má účinky oslobodzujúceho rozsudku. To znamená, že  sa neuvádza vo výpise z registra trestov, lebo schválením zmieru sa na obvineného hľadí ako na nevinného. Tento údaj sa však uvádza do odpisu registra trestov obvineného. Súčasťou odpisu z registra trestov sú údaje o právoplatnom rozhodnutí súdu alebo právoplatnom rozhodnutí prokurátora o schválení zmieru a zastavení trestného stíhania. Ak ide o osobu, proti ktorej sa skoršie stíhanie pre ten istý skutok skončilo schválením zmieru a zastavením trestného stíhania nemožno začať trestné stíhanie, a ak už bolo začaté, nemožno v ňom pokračovať a musí byť zastavené.  To neplatí ak rozhodnutie o schválení zmieru bude zrušené v predpísanom konaní.
Prokurátor nie je povinný schváliť zmier a zastaviť trestné stíhanie. Ak prokurátor zmier neschválil, hoci obvinený uskutočnil vyhlásenie, že spáchal skutok, pre ktorý je treste stíhaný, nie je možné v ďalšom konaní prihliadnuť na toto vyhlásenie ako na dôkaz. Ak prokurátor nerozhodne o schválení zmieru, zároveň zabezpečí, aby peňažná suma zložená na všeobecne prospešné účely bola vrátená obvinenému. Následne ak výsledky vyšetrovania  dostatočne odôvodňujú postavenie obvineného pred súd, prokurátor podá obžalobu príslušnému súdu. K obžalobe pripojí spis, prílohy a dôkazné predmety.

 

Schválenie zmieru súdom

Ak po podaní obžaloby oprávnená osoba ponúkla skončenie veci zmierom alebo z obsahu spisu takáto možnosť vyplýva, môže samosudca nariadiť konanie o zmieri, schváliť zmier a zastaviť trestné stíhanie. Samosudca postupuje podľa ustanovenia § 220 až 227 Trestného poriadku. Proti tomuto rozhodnutiu môže prokurátor podať sťažnosť. Sťažnosť má odkladný účinok. Súd môže schváliť zmier a zastaviť trestné stíhanie aj na hlavnom pojednávaní za predpokladu, že sú splnené podmienky pre schválenie zmieru. Súd pritom rovnako postupuje podľa ustanovení § 221 až 227 Trestného poriadku.