Osobitné pravidlá cestnej premávky pre cyklistu

 
Na bicykli sa jazdí predovšetkým po cestičke pre cyklistov. Po cestičke pre cyklistov sa jazdí vpravo. Kde cestička pre cyklistov nie je jazdí sa pri pravom okraji vozovky. Ak sa tým neohrozujú ani neobmedzujú chodci, smie sa jazdiť po pravej krajnici. Osoby mladšie ako desať rokov smú jazdiť po chodníku. Cyklisti smú jazdiť len jednotlivo za sebou. To neplatí pri jazde po cestičke pre cyklistov, kde smú jazdiť dvaja cyklisti vedľa seba. V takomto prípade cyklisti nesmú obmedziť a ohroziť ostatných účastníkov cestnej premávky.

 

Cyklista nesmie jazdiť bez držania riadidiel ani držať sa iného vozidla. Cyklista nesmie viesť počas jazdy druhý bicykel, ručný vozík, psa ani iné zviera. Cyklista nesmie voziť predmety, ktoré by sťažovali vedenie bicykla alebo ohrozovali iných účastníkov cestnej premávky. Pri jazde musí mať cyklista nohy na pedáloch. To neplatí, ak ide o bicykel, ktorého pohon nezabezpečujú pedále. Za zníženej viditeľnosti musí mať cyklista jazdiaci po okraji vozovky na sebe viditeľné reflexné prvky.

 

Na jednomiestnom bicykli nie je dovolená jazda viacerým osobám. Osoba staršia ako 15 rokov môže viezť osobu mladšiu ako 10 rokov a) na pomocnom sedadle na prepravu dieťaťa s pevnými opierkami na nohy, b) v prívesnom vozíku určenom na prepravu detí a c) na detskom bicykli pevne spojeným tyčou s vodiacim bicyklom.

 

Osoba mladšia ako 10 rokov smie na ceste jazdiť na bicykli pod dohľadom osoby staršej ako 15 rokov. Táto osoba musí byť dostatočne spôsobilá, aby na ňu riadne dozerala. Dozerajúca osoba zodpovedá za dodržiavanie povinností podľa zákona o cestnej premávke. Toto obmedzenie týkajúce sa dohľadu neplatí ak pôjde o cestičku pre cyklistov, poľnú cestu, lesnú cestu alebo obytnú zónu.

 

Pomaly idúce alebo stojace vozidlo môže cyklista idúci rovnakým smerom predchádzať aj po pravej strane vozovky alebo krajnici. Cyklista je povinný pritom  dbať na zvýšenú opatrnosť. To neplatí, ak vodič takého vozidla dáva znamenie o zmene smeru jazdy doprava.

 

Ak je zriadená cestička pre chodcov a cyklistov označená dopravnou značkou, cyklista nesmie ohroziť chodca. Ak cestička má oddelené pruhy pre chodcov a cyklistov, sú chodci a cyklisti povinní použiť len pruh pre nich určený. To neplatí pri obchádzaní, predchádzaní, odbočovaní, otáčaní, pri vchádzaní na cestičku pre chodcov a cyklistov a vychádzaní z nej. Pritom sa nesmú vzájomne ohroziť. Cestičku pre cyklistov môže použiť aj osoba na lyžiach, korčuliach, kolobežke, skejtborde alebo na obdobnom športovom vybavení. Podmienkou je, že nesmie obmedziť alebo ohroziť cyklistov.

 

Pred vjazdom na priechod pre cyklistov sa cyklista musí presvedčiť, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva. Cyklista môže prechádzať cez vozovku, len ak s ohľadom na vzdialenosť a rýchlosť jazdy prichádzajúcich vozidiel nedonúti ich vodičov k zmene smeru alebo rýchlosti jazdy. Na priechode pre cyklistov sa jazdí vpravo. Cyklista je povinný počas jazdy na bicykli mimo obce chrániť si hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou. Ak je cyklistom osoba mladšia ako 15 rokov, táto povinnosť sa vzťahuje aj na jazdu v obci.

 

 

Zavinená účasť cyklistu na dopravnej nehode

Porušovanie pravidiel cestnej premávky zo strany chodcov zvyšuje dopravnú nehodovosť. Dopravné nehody neraz končia s tragickým koncom cyklistu. Podľa štatistiky polície len v roku 2016 bolo na Slovensku usmrtených 12 cyklistov. Nehovoriac o počte cyklistov, ktorí sú ťažko zranení v cestnej premávke.  Ak bola škoda spôsobená aj zavinením poškodeného, znáša škodu pomerne. Z uvedeného dôvodu poisťovne preverujú, či sa na dopravnej nehode nepodieľal aj cyklista. Ak by aj cyklista porušil pravidlá cestnej premávky a v dôsledku toho utrpel zranenia, poisťovňa je oprávnená znížiť poistné plnenie.