Dohoda o vyrovnaní

Poisťovňa a poškodený môžu uzatvoriť dohodu o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia. Ide o tzv. dohodu o vyrovnaní. Dohoda o vyrovnaní priznáva poškodenému ďalšiu náhradu nad rámec základnej náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia. Základná náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia sa poskytuje na základe lekárskeho posudku. Poškodený môže požiadať poisťovňu o zvýšenie základnej náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia dohodou. Návrh na uzavretie zmluvy, ako aj obsah návrhu je v dispozícii ktoréhokoľvek účastníka zmluvy. Obaja účastníci zmluvy majú rovnaké postavenie. Zvýšenie náhrady sa sťaženie spoločenského uplatnenia navrhuje zásadne poškodený. Poškodený má prirodzený záujem na väčšom odškodnení. Návrh uzatvoriť dohodu o vyrovnaní nemá žiaden vplyv na premlčaciu dobu pre uplatnenie tohto nároku. Od podania návrhu poškodeného začne plynúť 3 mesačná lehota počas ktorej by sa mala poisťovňa pokúsiť dosiahnuť dohodu o vyrovnaní.

 

Prijatie návrhu na uzatvorenie zmluvy

Návrh na uzatvorenie zmluvy pôsobí od doby, keď dôjde poisťovni. Prijatie návrhu nadobúda účinnosť okamihom, keď súhlas poisťovne s obsahom návrhu dôjde poškodenému. Týmto okamihom sa považuje dohoda o vyrovnaní za uzatvorenú. Mlčanie alebo nečinnosť zo strany poisťovne neznamená prijatie návrhu na uzatvorenie zmluvy. Dohoda o vyrovnaní musí mať písomnú formu. Dohoda o vyrovnaní je záväzným podkladom pre vyplatenie dohodnutej náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia poškodenému.
Dohodu o vyrovnaní možno uzavrieť aj nad rámec základnej náhrady ustanovenej zákonom. Pre určenie rozsahu dohodnutej náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia je zo zákona určený limit. Horná hranica dohodnutej náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia je limitovaná. Náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia nesmie presiahnuť 50 % základnej náhrady. Poisťovateľ môže zvýšiť náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia v rozsahu, v akom by ju bol oprávnený mimoriadne zvýšiť súd. Ak poškodenému bola priznaná náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia napr. za položku č. 280a čiastočná strata ušnice  o pošte 150 bodov, tak je možné po dohode s poisťovňou zvýšiť túto položku maximálne o 50 %, t. j. o ďalších 75 bodov.
Priznanie základnej náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia nezakladá poškodenému automaticky nárok na uzatvorenie dohody. Poisťovňa individuálne posudzuje každý návrh poškodeného na náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia. Poisťovňa bude vychádzať najmä z kritérií, z ktorých by rozhodoval súd pri mimoriadnom zvýšení sťaženia spoločenského uplatnenia. Pôjde o dôvody hodné osobitného zreteľa. Poisťovňa bude posudzovať oprávnenosť nároku vzhľadom na závažnosť následkov poškodenia na zdraví a predpokladaný vývoj následkov. Poisťovňa zohľadňuje lekársky posudok o sťažení spoločenského uplatnenia. Rovnako berie ohľad na postoj poškodeného k zákrokom, ktorý by mu mohli byť zmiernené následky poškodenia na zdraví. Poisťovňa prihliadne aj na vek a rodinný stav poškodeného, počet nezaopatrených detí, zamestnanie a zdôvodnenie podaného návrhu na uzatvorenie dohody.

 

Prijatie návrhu s výhradami

Poisťovňa nie je viazaná návrhom poškodeného na uzatvorenie zmluvy. Poisťovňa môže predložiť poškodenému vlastný návrh na uzatvorenie dohody. Poisťovňa môže súhlasiť s uzatvorením dohody o vyrovnaní, avšak môže mať výhrady najmä voči percentuálnemu zvýšeniu náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia. Poškodený môže požadovať zvýšenie sťaženia spoločenského uplatnenia o maximálnu možnú hranicu zo zákona (50%). Poisťovňa oproti tomu bude ochotná uzavrieť dohodu o vyrovnaní len za akceptácie nižšieho zvýšenia sťaženia spoločenského uplatnenia. Ak poisťovňa prijme návrh na uzatvorenie dohody s výhradami, tak prijatie návrhu je odmietnutím návrhu a považuje sa za nový návrh poisťovne. V takomto prípade k uzatvoreniu dohody dôjde len ak poškodený bude akceptovať návrh poisťovne v znení, v akom ho predložila.

 

Neprijatie návrhu na uzatvorenie zmluvy

Poisťovňa je oprávnená neprijať návrh na uzatvorenie dohody. Pokiaľ sa poškodenému nepodarí dohodnúť sa s poisťovňou o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia môže sa domáhať svojho nároku na súde. Poškodený je oprávnený uplatniť nárok na náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia súdnou cestou za predpokladu splnenia dvoch podmienok. Prvou podmienkou je, že poškodený bol aktívny a podal návrh na uzatvorenie dohody o vyrovnaní. Druhou podmienkou je pasivita poisťovne. To znamená, že poisťovňa bola pasívna a do troch mesiacov od podania tohto návrhu neuzatvorila dohodu o vyrovnaní a neuspokojila nároky poškodeného. Nároky poškodeného musia byť uspokojené do 3 mesiacov od podania návrhu. Inak poškodený je oprávnený podať žalobu o náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia. Poškodený má povinnosť obrátiť sa najskôr na poisťovňu a pokúsiť sa o dohodu. Pokiaľ by tak poškodený neučinil, súd by žalobu považoval za predčasne podanú a zamietol by ju. Cieľom je odbremeniť súdy od neopodstatnených žalôb ak je možné, aby sa poisťovňa s poškodeným dohodla o vysporiadaní nároku. Ak poškodený po neúspešnosti rokovania s poisťovňou uplatní nárok na súde, súd bude rozhodovať o oprávnenosti nároku poškodeného.