Trestný rozkaz

Trestný rozkaz je alternatívnym spôsobom riešenia trestnej veci. Predstavuje odklon od prejednania veci na hlavnom pojednávaní menej formálnym alternatívnym procesným postupom, na rozdiel od náročného súdneho konania. Trestný rozkaz je odsudzujúcim rozsudkom a vo výlučnej kompetencii samosudcu, ktorý takto môže bez prejednania veci na hlavnom pojednávaní rozhodnúť o skutku uvedenom v obžalobe. Pritom  je nevyhnutné aby skutkový stav bol spoľahlivo preukázaný vykonanými dôkazmi.
Trestným rozkazom možno uložiť:
a) trest odňatia slobody do troch rokov,
b) trest zákazu činnosti,
c) peňažný trest,
d) trest prepadnutia veci,
e) trest povinnej práce, ak s tým obvinený súhlasí,
f) trest domáceho väzenia,
g) trest vyhostenia,
h) trest zákazu pobytu,
i) trest zákazu účasti na verejných podujatiach,
j) ochranné opatrenie.
Trestný rozkaz nie je možné vydať
a) v konaní proti osobe, ktorá je pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo ktorej spôsobilosť na právne úkony je obmedzená,
b)v konaní proti mladistvému, ak v čase jeho vydania mladistvý nedovŕšil osemnásty rok svojho veku.
 
Trestný rozkaz obsahuje
a) označenie súdu, meno a priezvisko samosudcu, ktorý trestný rozkaz vydal,
b) dátum a miesto vydania trestného rozkazu,
c) označenie obvineného,
d) výrok o vine a o uloženom treste,
e) výrok o ochrannom opatrení, ak bolo uložené,
f) výrok o náhrade škody, ak bol nárok na jej náhradu riadne uplatnený,
g) poučenie o práve podať odpor.

 

Doručovanie trestného rozkazu

Trestný rozkaz sa doručuje obvinenému. Ak má obvinený obhajcu, trestný rozkaz sa doručuje aj jeho obhajcovi. Trestný rozkaz sa doručuje aj prokurátorovi, zúčastnenej osobe a poškodenému, ktorý uplatnil nárok na náhradu škody. Ak má poškodený alebo zúčastnená osoba zákonného zástupcu alebo splnomocnenca, doručí sa trestný rozkaz len zákonnému zástupcovi alebo splnomocnencovi poškodeného alebo zúčastnenej osoby.  Trestný rozkaz má povahu odsudzujúceho rozsudku. Účinky spojené s vyhlásením rozsudku nastávajú doručením trestného rozkazu obvinenému.

Odpor proti trestnému rozkazu

Riadnym opravným prostriedkom proti trestnému rozkazu je odpor. Odpor proti trestnému rozkazu je oprávnený podať obvinený a osoby, ktoré sú oprávnené podať v jeho prospech odvolanie.  Odpor proti trestnému rozkazu môže podať aj prokurátor. Poškodený môže podať odpor proti výroku o náhrade škody, ktorým bola priznaná náhrada škody. Odpor sa podáva na súde, ktorý trestný rozkaz vydal. Odpor sa musí podať v zákonom stanovenej lehote, a to do ôsmich dní od jeho doručenia. Osobám, ktoré môžu podať odvolanie v prospech obvineného okrem prokurátora, sa lehota končí tým dňom ako obvinenému. Ak sa trestný rozkaz doručuje obvinenému a aj jeho obhajcovi, plynie lehota na podanie odporu od doručenia, ktoré bolo vykonané neskôr.
Ak obvinený, jeho obhajca, poškodený alebo zúčastnená osoba zmešká z dôležitých dôvodov lehotu na podanie odporu proti trestnému rozkazu, povolí jej orgán, ktorému patrí rozhodovať o odpore, navrátenie lehoty. O navrátenie lehoty môže oprávnená osoba požiadať do troch dní od odpadnutia prekážky. Ak nebol odpor ešte podaný, je potrebné ho so žiadosťou spojiť. Ak bol odpor už zamietnutý ako omeškaný, zruší orgán pri povolení navrátenia lehoty i svoje rozhodnutie o zamietnutí odporu Rovnako je možné postupovať ak sa ukáže, že lehota na podanie odporu, ktorý bol zamietnutý ako omeškaný, zmeškaná nebola.

Ďalší postup po podaní odporu

Ak oprávnená osoba podala odpor proti trestnému rozkazu v lehote, samosudca nariadi vo veci hlavné pojednávanie. Pri prejednávaní veci na hlavnom pojednávaní nie je samosudca viazaný právnou kvalifikáciou ani druhom a výmerou trestu obsiahnutými v trestnom rozkaze. Prednesením obžaloby prokurátorom na hlavnom pojednávaní sa trestný rozkaz ruší. Ak súd na hlavnom pojednávaní ale zistí, že prokurátor a obžalovaný chcú konať o dohode o vine a treste a prokurátor neprednesie obžalobu, vráti vec prokurátorovi na konanie o dohode o vine a treste. Trestný rozkaz sa ruší vyhlásením uznesenia o vrátení veci prokurátorovi na konanie o dohode o vine a treste alebo vyhlásením rozsudku, ktorým súd schválil dohodu o vine a treste. Ak k dohode o vine a treste nedôjde alebo ak súd návrh dohody o vine a treste odmietne, alebo v navrhnutom rozsahu neschváli, alebo ak obvinený odpovedal na niektorú otázku „nie“, pokračuje súd v hlavnom pojednávaní na podklade pôvodnej obžaloby.
Ak odpor podala neoprávnená osoba alebo bol podaný oneskorene, samosudca po doručení odporu nenariadi hlavné pojednávanie a odmietne odpor uznesením. Proti tomuto uzneseniu je prípustná sťažnosť, ktorá má odkladný účinok.
Poškodený môže podať odpor proti výroku o náhrade škody, ktorým bola priznaná náhrada škody. Ak poškodený podal odpor, trestný rozkaz sa ruší vo výroku o náhrade škody. Samosudca odkáže poškodeného na civilný proces, prípadne na konanie pred iným príslušným orgánom. Rovnako sa postupuje aj vtedy, ak odpor proti výroku o náhrade škody podá iná oprávnená osoba.
Ak oprávnená osoba nepodala odpor proti trestnému rozkazu trestný rozkaz sa stane právoplatným a vykonateľným. Trestný rozkaz sa stane právoplatným a vykonateľným uplynutím lehoty na podanie odporu.
Ak bol vydaný trestný rozkaz, môže prokurátor vziať späť obžalobu dovtedy, kým sa trestný rozkaz nedoručí niektorej z osôb uvedených v odseku 1. Späťvzatím obžaloby sa trestný rozkaz ruší a vec sa vracia do prípravného konania.

Vzdanie sa práva na odpor a späťvzatie odporu

Obvinený a osoby, ktoré sú oprávnené podať v jeho prospech odvolanie, poškodený, zúčastnená osoba, ako aj prokurátor sa môžu výslovným vyhlásením vzdať práva podať odpor. Ak sa oprávnená osoba vzdala práva podať odpor a obvinený súčasne vyhlásil, že nesúhlasí, aby odpor podala v jeho prospech iná oprávnená osoba, trestný rozkaz sa stane právoplatným dňom vzdania sa práva podať odpor.
Obvinený a osoby, ktoré sú oprávnené podať v jeho prospech odvolanie, zúčastnená osoba, ako aj prokurátor okrem poškodeného môžu výslovným vyhlásením vziať podaný odpor späť. Podaný odpor je možné vziať späť dovtedy, kým prokurátor neprednesie na hlavnom pojednávaní obžalobu. Po vyhlásení o späťvzatí odporu už nie je možné podať odpor. Osoba, ktorá je oprávnená podať v prospech obvineného odvolanie, môže vziať podaný odpor späť len s jeho výslovným súhlasom. Vzatie odporu späť, ak niet prekážok, vezme samosudca uznesením na vedomie. Ak odpor bol vzatý späť, trestný rozkaz sa stane právoplatným dňom jeho späťvzatia.

Právoplatnosť a vykonateľnosť trestného rozkazu

Trestný rozkaz sa stane právoplatným, a ak neustanovuje tento zákon niečo iné, aj vykonateľným, ak
a) odpor nebol podaný, uplynutím lehoty na podanie odporu,
b) odpor bol vzatý späť, dňom jeho späťvzatia,
c) sa oprávnená osoba vzdala práva podať odpor a obvinený súčasne vyhlásil, že nesúhlasí, aby odpor podala v jeho prospech iná oprávnená osoba, dňom vzdania sa práva podať odpor