Podľa čoho si vybrať zástupcu pri vymáhaní odškodnenia ?

Odporúčame poškodenému si dobre zvážiť, či pri uplatňovaní náhrady škody sa nechá zastúpiť odškodňovacou spoločnosťou alebo advokátom špecialistom na dopravné nehody. Výber partnera môže ovplyvniť výšku finančného odškodnenia ako i samotný proces odškodnenia (rýchlosť, kvalitu, spokojnosť poškodeného). Rozhodne by poškodený nemal uplatňovať nároky sám, i keď to je možnosť. Vzhľadom na náročnosť a špecifickosť náhrady škody môžeme poškodenému len odporučiť nechať sa zastúpiť  pri uplatnení svojich nárokov. V rámci článku Vám poskytneme zopár cenných rád, na čo si dávať pozor pri výbere zmluvného partnera. Rozhodnutie musíte urobiť už Vy sami.

 

Ako si vybrať správneho partnera pri uplatnení náhrady škody ? Ako sa môžete presvedčiť o serióznosti, a dobrých úmysloch odškodňovacej spoločnosti ? Skúste si položiť nasledujúce otázky. Veríme, že keď dostanete odpoveď, bude sa Vám ľahšie rozhodovať pri výbere Vášho zástupcu.
a) Má odškodňovacia spoločnosť licenciu Národnej banky Slovenska (pokiaľ nejde o advokáta) ?
b) Akú výšku provízia žiada odškodňovacia spoločnosť. Presahuje provízia 20 % z odškodnenia ?
c) Žiada odškodňovacia spoločnosť Vaše odškodnenie na svoj účet ?
d) Je odškodňovacia spoločnosť poistená pre prípad, že Vám spôsobí škodu ?
e) Hrozia Vám peňažné sankcie za ukončenie spolupráce s odškodňovacou spoločnosťou ?

 

Oprávnenie na uplatnenie nároku

Zastúpenie poškodeného pri uplatnení náhrady škody za odmenu sú právnymi službami. Právne služby poskytujú advokáti zapísaní v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou. Advokát musí mať vysokoškolské vzdelanie v odbore právo, absolvovať 5 ročnú prax advokátskeho koncipienta a zložiť náročnú advokátsku skúšku. Ako vidieť advokáciu nemôže vykonávať ktokoľvek. Nepostačuje len právnické vzdelanie. V prípade závažného porušenia povinnosti advokáta, môže poškodený klient podať sťažnosť na Slovenskú advokátsku komoru. V rámci disciplinárneho konania hrozia advokátovi sankcie (verejné napomenutie, pozastavenie výkonu advokácie, vyčiarknutie zo zoznamu advokátov). Poškodený ma možnosť ako upozorňovať na pochybenia advokáta.

 

Podľa zákona č. 186/2009 Zb. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve finančným sprostredkovaním je aj spolupráca pri vybavovaní nárokov a poistných plnení plynúcich klientovi z poistnej zmluvy vykonávaná za odplatu. Domnievame sa, že odškodňovacia kancelária pri uplatňovaní nárokov vykonáva finančné sprostredkovanie. Na finančné sprostredkovanie je potrebné povolenie Národnej banky Slovenska. Dohľad nad vykonávaním finančného sprostredkovania vykonáva Národná banka Slovenska. Uistite sa, či odškodňovacia spoločnosť má povolenie Národnej banky Slovenska na vybavovanie nárokov z poistnej zmluvy. Máme za to, že každá odškodňovacia spoločnosť, ktorá  bez povolenia NBS žiada odškodnenia od poisťovne len na základe živnostenského oprávnenia (napr. voľnej živnosti) koná v rozpore so zákonom. Ak odškodňovacia spoločnosť bude tvrdiť, že nemusí mať takéto povolenie, požiadajte v záujme istoty Národnú banku Slovenska o stanovisko. Asi by mal mať poškodený nejakú záruku, že tu je kontrolná inštitúcia, čo dohliada na činnosť jeho zástupcu. V prípade zastúpenia advokátom túto garanciu nepochybne máte.

 

Odškodňovacia spoločnosť spravidla nemá povolenie NBS, podniká na základe voľnej živnosti a tým nepodlieha kontrole žiadneho kontrolného orgánu.

 

Odmena za zastupovanie poškodeného (provízia) a jej výška

Pre poškodeného by pri výbere svojho zástupcu mala byť smerodajná najmä výška provízie. Dá sa povedať, že kvalita a rozsah služieb odškodňovacích spoločností je rovnaká. Každá odškodňovacia spoločnosť spolupracuje so znalcom z odboru zdravotníctvo a využíva služby externého advokáta pri súdnom uplatnení nároku.   Poškodený by si mal rozhodne dávať pozor na praktiky niektorých odškodňovacích spoločností pri určení výšky odmeny. Niektoré odškodňovacie spoločnosti budú zámerne marketingovo argumentovať, že nejde o výšku provízie, ale o služby, ktoré dostane poškodený za províziu. Samozrejme, že to nie je pravda. Vždy pôjde o výšku provízie, za ktorú je ochotná  ako ktorá odškodňovacia spoločnosť zastupovať poškodeného. Je iné keď poškodený bude musieť zaplatiť 20 % či 30% zo sumy odškodnenia (napr. 10 000 eur). Pri dohodnutej provízie 20 % odškodňovacej spoločnosti vznikne nárok na províziu na 2000 eur, a pri provízii 30 % dokonca na províziu vo výške až 3000 eur.  Dojednanie výšky provízie pri dopravnej nehode je vždy vecou dohody poškodeného a odškodňovacej spoločnosti. Samozrejme každá odškodňovacia spoločnosť bude mať záujem dojednať si čo najvyššiu výšku provízie. Treba si uvedomiť, že províziu hradí poškodený z náhrady za bolesť, ktorú utrpel pri dopravnej nehode. Čím väčšiu províziu zaplatí poškodený odškodňovacej spoločnosti, tým reálne menej dostane z poistného plnenia ako kompenzáciu za bolesti. Nižšia provízia neznamená horšiu kvalitu služieb odškodňovacej spoločnosti, alebo nižšie odškodnenie pre poškodeného. Výška provízie by nemala byť neprimeraná. Poistné plnenie má slúžiť a prioritne je určené poškodenému ako náhrada za utrpenú škodu na zdraví.

 

Pri dojednávaní odmeny odporúčame spozornieť, aby nebolo prineskoro. Nakoľko sa nájdu odškodňovacie spoločnosti, ktoré žiadajú viac ako 20 % z poistného plnenia za odškodnenie zranenia. Áno viac ako 20 % zo škody na zdraví, ktorú ste utrpeli pri dopravnej nehode. V rámci anonymného dotazu sme zistili, že jedna odškodňovacia spoločnosť žiada za svoje služby 24,9 % z vymoženého odškodnenia. Iná odškodňovacia spoločnosť uviedla, že podľa nej v priemere celý trh je nastavený na províziu 30 % až 36 % s tým, že sa dá dohodnúť aj nižšia provízia. Poškodený by sa nemal báť navrhnúť nižšiu výšku provízie, pokojne nižšiu ako 20 %. Žiadna odškodňovacia spoločnosť nebude chcieť stratiť klienta len kvôli výške provízii. Potrebuje jednoducho zarobiť. Odškodňovacia spoločnosť si dobre uvedomuje, že poškodený môže ísť ku konkurencii, ktorá ho veľmi rada zastúpi aj za nižšiu províziu. Ako argument pri dojednávaní odmeny môžete uviesť, že maximálna podielová odmena advokáta nesmie presiahnuť 20 % z hodnoty veci. Ak by odškodňovacia spoločnosť i tak žiadala od Vás viac ako 20 % za svoje služby, odporúčame Vám vyhľadať advokáta špecialistu na dopravné nehody. Zaručene Vám poskytne právne služby na rovnakej, ak nie lepšej úrovni. My poskytujeme našim klientom služby odškodnenia v primeranej výške za províziu, ktorá nepresiahne 20 %. V dôsledku toho poškodený môže ušetriť na provízii a získať odškodnenie väčšie o 500 eur až 1500 eur.

 

Odškodňovacia spoločnosť spravidla žiada províziu vo výške 20 % až 30 % z Vášho odškodnenia.

 

Odškodnenie na účet poškodeného alebo odškodňovacej kancelárie ?

Podľa zákona o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla náhradu škody uhrádza poisťovateľ poškodenému. Zákonodarca mal záujem aby odškodnenie za škodu na zdraví bolo vyplatené priamo poškodenému. Predsa logicky poškodený je ten, čo utrpel zranenia pri dopravnej nehody. Napriek zneniu zákona si viaceré odškodňovacie spoločnosti nechávajú podpisovať od poškodeného plnú moc, aby poisťovňa vyplatila odškodnenie priamo odškodňovacej kancelárii, a nie poškodenému. Na túto skutočnosť odškodňovacia spoločnosť spravidla ani neupozorní nič netušiaceho poškodeného. Každý poškodený by si mal položiť otázku, či mu tento postup vyhovuje. Prečo by odškodnenie v plnej výške mala poisťovňa poukazovať odškodňovacej spoločnosti? Poškodený sa vystavuje riziku, že odškodňovacia spoločnosť nemusí hneď vyplatiť odškodnenie ďalej v prospech poškodeného. Kde má poškodený záruku, že mu vôbec odškodňovacia spoločnosť vyplatí odškodnenie? Nebolo by pre poškodeného lepšie aby poistné plnenie obdržal priamo on ? Poškodený by nemusel obvolávať odškodňovaciu spoločnosť, či už poisťovňa zaplatila poistné plnenie. Ak by poisťovňa vyplatila odškodnenie priamo poškodenému, poškodený by hneď vedel, že bol odškodnený a najmä v akej výške.. Trvajte na tom, aby Vaše odškodnenie bolo poukázané na Vaše číslo účtu. Dôkladne si pozrite plnú moc, či neobsahuje klauzulu o tom, že odškodnenie pôjde v prospech účtu odškodňovacej spoločnosti. Inak vedome strácate kontrolu nad vlastnými financiami. A rozhoduje o nich odškodňovacia  spoločnosť.  

 

Odškodňovacie spoločnosti v snahe získať klientov uvádzajú, že poškodený neplatí za ich služby, že ich služby hradí poisťovňa. Samozrejme, že to nie je pravda. Odškodňovaciu spoločnosť hradí poškodený z peňažných prostriedkov, ktoré mu prináležia z povinného zmluvného poistenia za zranenia. Túto skutočnosť si poškodený často ani neuvedomuje. Odškodňovacia spoločnosť si zväčša nechá poukázať poistné plnenie na svoj firemný účet. Poškodený by si mal uvedomiť, že odškodňovacie spoločnosti si stiahnu svoj u odmenu priamo z poistného plnenia poskytnutého poisťovňou. Takže poškodený si v konečnom dôsledku ani neuvedomuje aká časť financií mu odškodňovacia spoločnosť znížila z poistného plnenia. Poškodený skôr vníma peňažnú sumu, ktorú mu odškodňovacia spoločnosť poukázala na jeho účet.

 

Odškodňovacia spoločnosť si necháva poukázať Vaše odškodnenie na svoj účet. Strácate kontrolu nad svojimi financiami.

 

Zodpovednosť za škodu

Ďalšia výhoda pri zastúpení advokátom je, že advokát musí mať uzatvorenú poistnú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom advokácie. Poistenie advokáta slúži ako ochrana poškodeného. Limit poistného plnenia v poistnej zmluve nesmie byť nižší ako 100 000 eur. Do tejto výšky môže byť poškodenému preplatená škoda spôsobená advokátom.  Poistenie musí trvať počas celého času výkonu advokácie a je podmienkou výkonu advokácie. Povinné poistenie advokáta dáva garanciu poškodenému, že ak mu advokát spôsobil škodu, poisťovňa odškodní poškodeného. Škoda môže vzniknúť poškodenému, ak advokát napr. neuplatní všetky nároky poškodeného, alebo ich uplatní oneskorene a poisťovňa zamietne nároky poškodeného ako premlčané. Škodu môže poškodenému spôsobiť samozrejme aj odškodňovacia kancelária. Poškodený by si mal položiť otázku, aké ochranu mi poskytne odškodňovacia spoločnosť, ak by  mi mala spôsobiť škodu. Uspokojíte sa s tvrdením odškodňovacej spoločnosti, že oni Vám nemôžu mi spôsobiť škodu nesprávnym uplatnením nároku ? Uistite sa, či odškodňovacia spoločnosť je poistená pre prípad, že by Vám spôsobila škodu pri uplatňovaní Vašich nárokov.

 

Odškodňovacia spoločnosť väčšinou nemá uzatvorené poistenie zodpovednosti za prípadnú škodu spôsobenú Vám svojou činnosťou.

 

Sankcie za ukončenie spolupráce

Odškodňovacia spoločnosť má tendenciu poistiť sa, že poškodený neukončí s nimi spoluprácu. Dôvodom je, že nechce za žiadnych okolností prísť o províziu z odškodnenia poškodeného. Z uvedeného dôvodu odporúčame Vám prečítať si podrobne zmluvu o spolupráci, ktorú uzatvárate s odškodňovacou spoločnosťou. Skôr ako bude neskoro. Môže sa stať, že poškodený nebude spokojný so službami odškodňovacej spoločnosti z nejakého dôvodu (zlá komunikácia, dodatočne zistené zlé referencie, zdĺhavosť procesu odškodnenia). Následne sa poškodený rozhodne ukončiť spoluprácu s odškodňovacou spoločnosťou. V tomto okamihu poškodený často zisťuje, že mu hrozia zmluvné pokuty za ukončenie spolupráce. Dobrovoľná spolupráca sa stane pre Vás nútenou spoluprácou pod hrozbu peňažnej sankcie. Odškodňovacia spoločnosť bude žiadať od Vás zmluvné pokuty i v prípade, že ešte pre Vás reálne nezískala žiadne odškodnenie. Ak by nastala takáto situácia nemal by sa poškodený stať rukojemníkom odškodňovacej spoločnosti. Odporúčame Vám obrátiť sa na advokáta, aby posúdil, či takto dohodnutá sankcia v neprospech poškodeného nie je v rozpore s ochranou spotrebiteľa a či je primeraná vzhľadom na reálne vykonanú činnosť odškodňovacej spoločnosti. Pokiaľ odškodňovacia spoločnosť očakáva od poškodeného dôveru na začiatku ich zmluvného vzťahu (pri podpísaní zmluvy) nemala by nútiť poškodeného k ďalšej spolupráci peňažnými sankciami. Advokát na rozdiel od odškodňovacej spoločnosti Vás nebude nútiť do spolupráce pod hrozbou peňažnej sankcie. Bolo by to v rozpore s advokátskou etikou a kódexom. Advokát akceptuje za každých okolnosti rozhodnutie svojho klienta ukončiť spoluprácu. Pri ukončení spolupráce s advokátom vznikne advokátovi maximálne nárok na odmenu za jeho reálne vykonanú činnosť v prospech poškodeného. 

 

Za ukončenie spolupráce s odškodňovacou spoločnosťou hrozia netušiacemu poškodenému často peňažné sankcie.