Odvolanie poškodeného

Opravným prostriedkom proti rozsudku súdu prvého stupňa je odvolanie. V rozsudku, v ktorom sa rozhoduje o vine, uvedie súd aj výrok o treste a výrok o náhrade škody. Výrok o náhrade škody uvedie, ak bol nárok na jej náhradu uplatnený včas a riadne. Kedy a ako uplatniť náhradu škody sa dozviete v článku Náhrada škody v trestnom konaní. Rovnako sa dozviete kedy súd nerozhoduje v trestnom konaní o náhrade škody a odkáže poškodeného na občianske súdne konanie. Možnosť podania odvolania umožňuje prejaviť nespokojnosť s rozhodnutím súdu, prípadne s niektorým jeho výrokom. Oprávnená osoba má možnosť pomocou odvolania pokúsiť sa o zmenu rozhodnutia súdu.
Odvolanie má odkladný účinok. Podaním odvolania sa odkladá právoplatnosť napadnutého rozhodnutia. A ak sa na právoplatnosť rozhodnutia viaže aj jeho vykonateľnosť, tak má za následok aj odklad vykonateľnosti rozhodnutia. Odvolanie podané len poškodeným proti výroku o náhrade škody nebráni tomu, aby ostatné časti rozsudku nadobudli právoplatnosť a boli vykonané. Ani odvolanie týkajúce sa len niektorého z obžalovaných nebráni tomu, aby rozsudok u ostatných obžalovaných nadobudol právoplatnosť a bol vykonaný.

 

Oprávnená osoba

Prokurátor môže napadnúť rozsudok pre nesprávnosť ktoréhokoľvek výroku. Prokurátor sa môže odvolať nielen proti výroku o vine alebo výroku o treste. Prokurátor môže podať odvolanie aj proti výroku o náhrade škody. Prokurátor ho môže podať  i v neprospech obžalovaného. Obžalovaný môže podať odvolanie pre nesprávnosť výroku, ktorý sa ho priamo týka. Výrok o náhrade škody sa nepochybne týka aj obžalovaného. Výrok o náhrade škody zaväzuje obžalovaného k náhrade škody, ktorú spôsobil trestným činom. Poškodený môže podať odvolanie len pre nesprávnosť výroku o náhrade škody. Poškodený nemôže napadnúť rozsudok v časti týkajúcej sa rozhodovania o vine a treste obžalovaného.
Oprávnená osoba môže napadnúť rozsudok aj preto, že výrok o náhrade škody nebol urobený. Oprávnená osoba môže sa odvolať proti výroku o náhrade škody aj pre porušenie ustanovení o konaní, ktoré predchádzalo rozsudku. Podmienkou je, že toto porušenie mohlo spôsobiť, že výrok o náhrade škody je nesprávny alebo že chýba.
 

Lehota na podanie odvolania

 

Odvolanie sa podáva do 15 dní odo dňa oznámenia rozsudku. Oznámením rozsudku je jeho vyhlásenie v prítomnosti toho, komu treba rozsudok doručiť. Ak sa rozsudok vyhlásil v neprítomnosti takejto osoby, oznámením je až doručenie rozsudku. Ak sa rozsudok oznamuje tak obžalovanému, ako aj jeho obhajcovi a zákonnému zástupcovi, plynie lehota od toho oznámenia, ktoré bolo vykonané najneskoršie
 
Ak obvinený, jeho obhajca alebo poškodený zmešká lehotu na podanie odvolania, môžu požiadať o navrátenie lehoty. O navrátení lehoty rozhoduje orgán, ktorému patrí rozhodovať o opravnom prostriedku. Ak lehota na podanie odvolania bola zmeškaná z dôležitých dôvodov povolí sa navrátenie lehoty. O navrátenie lehoty môže oprávnená osoba požiadať do troch dní od odpadnutia prekážky. Ak nebol opravný prostriedok ešte podaný, je potrebné ho so žiadosťou spojiť. Ak ide o odvolanie proti rozsudku, možno odvolanie odôvodniť ešte v lehote ôsmich dní od doručenia uznesenia o povolení navrátenia lehoty. Navrátenie lehoty je možné ak lehota na podanie opravného prostriedku, ktorý bol zamietnutý ako omeškaný, zmeškaná nebola.

Miesto podania odvolania

Odvolanie sa podáva na súde, proti ktorého rozsudku smeruje. Predseda senátu doručí rovnopis odvolania ostatným stranám, ktoré by mohli byť rozhodnutím o odvolaní priamo dotknuté, s upozornením, že sa môžu k nemu vyjadriť. Len čo lehota na podanie odvolania všetkým oprávneným osobám uplynula, predloží spis odvolaciemu súdu. O odvolaní proti rozsudku okresného súdu rozhoduje krajský súd. O odvolaní proti rozsudku špecializovaného trestného súdu rozhoduje najvyšší súd. Ak zruší odvolací súd napadnutý rozsudok len vo výroku o náhrade škody a nerozhodne sám vo veci, odkáže poškodeného na občianske súdne konanie.

Obsah odvolania

V písomne podanom odvolaní treba uviesť, proti ktorým výrokom rozhodnutia smeruje. Je potrebné uviesť, či smeruje aj proti konaniu, ktoré predchádzalo rozsudku. Musí byť odôvodnené tak, aby bolo zrejmé, v ktorej časti sa rozsudok napáda a aké chyby sa vytýkajú rozsudku alebo konaniu, ktoré rozsudku predchádzalo. Ak nie sú splnené tieto podmienky súd vyzve odvolateľa, aby nedostatok odstránilOdvolanie možno oprieť o nové skutočnosti a dôkazy.
 

Vzdanie sa a späťvzatie odvolania

Po vyhlásení rozsudku sa môže oprávnená osoba odvolania výslovne vzdať. Obžalovaný môže výslovne vyhlásiť, že nesúhlasí s podaním odvolania v svoj prospech. Osoba, ktorá odvolanie podala, môže ho výslovným vyhlásením vziať späťOdvolanie možno vziať späť do doby, než sa odvolací súd odoberie na záverečnú poradu. Odvolanie prokurátora môže vziať späť i nadriadený prokurátorOdvolanie podané v prospech obžalovaného môže byť vzaté späť len s výslovným súhlasom obžalovanéhoProkurátor môže vziať také odvolanie späť i bez súhlasu obžalovaného. V tom prípade plynie obžalovanému nová lehota na podanie odvolania od upovedomenia, že odvolanie bolo vzaté späť.