Sťaženie spoločenského uplatnenia

Nie každé zranenie, za ktoré bola priznaná náhrada za bolesť zanechá trvalé následky. Bude závisieť od povahy a závažnosti zranenia ako i od priebehu a účinnosti liečby. Niektoré ľahké zranenia (nekomplikované zlomeniny) sa spravidla zhoja bez trvalých následkov. Na druhej strane ak zranenia budú mať nepriaznivé následky poškodenému vznikne nárok na náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia. Nepriaznivé následky musia trvalo sťažovať možnosť spoločenského uplatnenia poškodeného. Nemusí vždy ísť o viditeľné poškodenie organizmu. Sťaženie spoločenského uplatnenia môže spočívať v obmedzení alebo úplnej strate možnosti voľby povolania alebo účasti na iných formách spoločenského uplatnenia (šport, kultúra, politika). Sťaženie spoločenského uplatnenia môže obmedzovať plnohodnotný osobný život poškodeného. Obmedzenie sa môže prejaviť pri voľbe životného partnera. Pri náhrade škody sa prihliada k možnostiam spoločenského uplatnenia poškodeného pred zranením. Účelom odškodnenia sťaženia spoločenského uplatnenia nie je nahrádzať alebo sociálne zabezpečovať poškodeného. Jeho cieľom  je poskytnutie primeraného zadosťučinenia a satisfakcie. Odškodnenie sťaženia spoločenského uplatnenia má reparovať následky škody na zdraví, ktoré sú trvalého rázu a majú preukázateľne nepriaznivý vplyv na uplatnenie poškodeného v živote.
 
 

Hodnotenie sťaženia spoločenského uplatnenia (základná náhrada)

Náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia sa poskytuje jednorazovo. Musí byť primeraná povahe trvalých následkov a ich predpokladanému vývoju v budúcnosti. Pri určení rozsahu náhrady sa zohľadňuje v akej miere sú obmedzené možnosti poškodeného uplatniť sa v živote a spoločnosti. Náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia sa poskytuje na základe lekárskeho posudku. Lekársky posudok sa vydáva spravidla až po uplynutí jedného roka od poškodenia zdravia. Sťaženie spoločenského uplatnenia hodnotí posudzujúci lekár. Vychádza pritom zo sadzieb bodového hodnotenia za sťaženie spoločenského uplatnenia. Tieto sadzby sú uvedené v prílohe č. 1 v II a IV zákona č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia. Sadzby bodového hodnotenia sú rozdelené podľa častí ľudského tela, ktoré spôsobujú sťaženie spoločenského uplatnenia poškodenému. Sťaženie spoločenského uplatnenia môže spôsobovať poškodenie hlavy, zmyslových orgánov, zraku, sluchu, uší, chrupu, jazyka a krku.  Rovnako môžu byť trvalé následky spôsobení poškodením hrudníka, pľúc, srdca, pažeráka, chrbtice, miechy, brucha, panvy, zažívacích, močových a pohlavných orgánov, hornej alebo dolnej končatiny. Ak niektoré poškodenie na zdraví nie je uvedené v týchto sadzbách, použije sa sadzba za iné poškodenie na zdraví, s ktorým ho možno z hľadiska sťaženia spoločenského uplatnenia najlepšie porovnať. Pri určovaní bodového hodnotenia sťaženia spoločenského uplatnenia sa hodnotí závažnosť poškodenia na zdraví a predpokladaný vývoj následkov.  Ak je sadzba bodového hodnotenia ustanovená rozpätím bodov, pri hodnotení sa prihliada aj na to, do akej miery jednotlivé následky spolu súvisia alebo sú už v sebe obsiahnuté. Ak možno očakávať priaznivý vývoj vzhľadom na intenzitu alebo trvanie následkov, použije sa počet bodov pri dolnej hranici rozpätia. Bodové hodnotenie za sťaženie spoločenského uplatnenia môže posudzujúci lekár primerane zvýšiť až na dvojnásobok. Prihliada sa najmä na obmedzenie alebo strata možnosti poškodeného uplatniť sa v živote a v spoločnosti, ktorú mal vo veku, v ktorom utrpel poškodenie na zdraví.

 

Príklady sadzieb bodového hodnotenia za SSU
Plošné jazvy 5 až 30 cm2 povrchu tela                                                                     30 bodov
Ľahké obmedzenie pohyblivosti ramena                                                                    40 – 50 bodov
Ľahké obmedzenie pohyblivosti členka                                                                         60 bodov
Ľahké obmedzenie pohyblivosti kolena                                                                       100 bodov
Strata chuti (čuchu)                                                                                                          50 – 200 bodov
Strata obličky                                                                                                                     250 bodov
Strata jazyka                                                                                                                   700 bodov
Strata penisu do 45 rokov                                                                                                800 bodov
Strata zraku                                                                                                                         0 – 1800 bodov
Obojstranná hluchota                                                                                                        1 000 bodov
Poúrazová kvadruplégia                                                                                                    2600 bodov
 

 

Poškodenému môže neskôr vzniknúť nárok aj na ďalšiu náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia. Pôjde o prípad zhoršenia už ustáleného zdravotného stavu. Ak sa poškodenému už poskytla náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia a vzniklo zhoršenie následkov, ktorých vývoj sa pôvodne nepredpokladal, poškodený patrí ďalšia náhradu. Pri hodnotení trvalých následkov, ktorých vývoj sa pôvodne nepredpokladal, sa nechá spracovať nový lekársky posudok. Z bodového hodnotenia v novom lekárskom posudku, ktoré zodpovedá zhoršenému zdravotnému stavu sa odpočíta bodové hodnotenie určené v pôvodnom lekárskom posudku.

 

Poisťovňa pri posudzovaní trvalých následkov zisťuje, či trvalé následky sú v príčinnej súvislosti s dopravnou nehodou. Trvalé následky nemusia súvisieť s dopravnou nehodou. Môžu súvisieť s degeneratívnymi ochorenými poškodeného pred dopravnou nehodou. Za týmto účelom poisťovňa je oprávnená žiadať od poškodeného zdravotnú dokumentáciu pred úrazovým dejom. Ak vznikli následky v orgáne alebo končatine, ktorých funkcia sa porušila predchádzajúcimi vrodenými alebo získanými zmenami zdravotného stavu, hodnotia sa len následky, ktoré vznikli v súvislosti s posudzovaným poškodením na zdraví alebo ktoré viedli k podstatnému zhoršeniu predchádzajúcich zmien zdravotného stavu. Ak nemožno stav zmien zdravotného stavu pred posudzovaným poškodením na zdraví presne zistiť, nesmie pri hodnotení sťaženia spoločenského uplatnenia počet bodov prekročiť tri štvrtiny ustanovenej sadzby.

 

Výška náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia sa určuje rovnako ako výška náhrady za bolesť. To znamená, že počet bodov za sťaženie spoločenského uplatnenia v lekárskom posudku sa násobí hodnotou bodu platnou v roku, v ktorom došlo k ustáleniu zdravotného stavu poškodeného. Hodnotu bodu pre účely určenia náhrady za  sťaženie spoločenského uplatnenia určuje Ministerstvo zdravotníctva SR. Hodnota bodu sa určuje sumou  2 % z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za kalendárny rok predchádzajúci roku, v ktorom vznikol nárok na náhradu. Ministerstvo zdravotníctva SR ustanoví hodnotu bodu najneskôr do 31. mája príslušného kalendárneho roka. Hodnota bodu v roku 2017 je 18,24 eur.

 

Zvýšenia sťaženia spoločenského uplatnenia súdom

V prípadoch hodných osobitného zreteľa, akým je uznanie invalidity môže súd mimoriadne zvýšiť sťaženie spoločenského uplatnenia najviac o 50 %. 

 

Dohoda o vyrovnaní

Poisťovňa a poškodený môžu uzatvoriť dohodu o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia