Náklady spojené s pohrebom

Pri usmrtení sa uhradzujú aj primerané náklady spojené s pohrebom. Poisťovňa spravidla od uplatnených nákladov spojených s pohrebom odpočíta príspevok na pohreb. Príspevok na pohreb si môže oprávnená osoba uplatniť mimo rámec povinného zmluvného poistenia. Primerané náklady spojené s pohrebom definuje nariadenie vlády č. 87/1995 Zb., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka. Primerané náklady spojené s pohrebom sa určia podľa pracovnoprávnych predpisov upravujúcich zodpovednosť za škodu pri pracovných úraz och a chorobách z povolania. 

 

Náhradu nákladov spojených s pohrebom upravuje zákon o sociálnom poistení č. 461/2003 Z. z.. Nárok na náhradu nákladov spojených s pohrebom má osoba, ktorá uhradila náklady spojené s pohrebom poškodeného. Oprávnenou osobou môže byť fyzická alebo právnická osoba. Osoba, ktorá si uplatňuje náklady spojené s pohrebom je potrebná preukázať reálne vynaloženie nákladov súvisiacich s pohrebom. Osoba, ktorá vynaložila náklady spojené s pohrebom nemusí byť v príbuzenskom vzťahu k zosnulému. Zákon o sociálnom poistení vymedzuje náklady spojené s pohrebom len demonštratívne. To znamená, že je možné uplatniť aj ďalšie náklady spojené s pohrebom. Tieto ďalšie náklady nesmú presiahnuť maximálnu hranicu pre priznanie týchto nákladov. Suma náhrady nákladov spojených s pohrebom v roku 2017 je maximálne 2 675, 70 eur. Táto suma sa každoročne zvyšuje.

 

Za náklady spojené s pohrebom sa podľa tohto zákona považujú najmä
a) náklady účtované pohrebnou službou, ktorá poskytla služby spojené so zabezpečením pohrebu,
b) náklady na spopolnenie, ak nie sú súčasťou nákladov účtovaných pohrebnou službou,
c) cintorínske poplatky,
d) náklady na zriadenie pomníka alebo náhrobnej tabule,
e) náklady na úpravu hrobu
Pohrebná služba si ako náklady spojené s pohrebom môže účtovať najmä  prenájom obradnej siene, prevozy zosnulých, či uloženie zosnulého v chladiacom boxe. Medzi náklady pohrebu patrí aj obliekanie a úpravu zosnulého, výkop hrobu, zabezpečenie kremácie, zabezpečenie rečníka a smútočnej hudby. Rovnako je možné uplatniť si kvetinovú výzdobu a údržbu hrobového miesta. Za náklady spojené s pohrebom je potrebné považovať aj náklady spojené so smútočnou hostinou.

 

Nariadenie č. 87/1995 Zb. určuje aj maximálnu výšku pre úhradu nákladov na zriadenie pomníka (náhrobnej dosky) a na úpravu hrobu. Náklady na zriadenie pomníka a na úpravu hrobu sa uhrádzajú maximálne do výšky 663,88 eura.

 

Fyzická osoba, ktorá s poškodeným, ktorý zomrel v dôsledku dopravnej nehody, žila ku dňu jeho smrti v domácnosti, a nezaopatrené dieťa poškodeného majú nárok na náhradu
a) jednej tretiny výdavkov vynaložených na smútočné ošatenie, najviac v sume 99,60 eura pre každú fyzickú osobu a nezaopatrené dieťa, a
b) cestovných výdavkov vynaložených na ich prepravu z miesta trvalého pobytu na miesto pohrebu a späť.
Suma náhrady týchto výdavkov pre všetky fyzické osoby a nezaopatrené deti je maximálne 2 324,40 eura. Táto suma sa každoročne zvyšuje.

 

Príspevok na pohreb

Príspevok na pohreb upravuje zákon č. 238/1998 Z. z. o príspevku na pohreb. Príspevok na pohreb je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva na úhradu výdavkov spojených so zabezpečením pohrebu zomretého. Na konanie o nároku na príspevok sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní, ak tento zákon neustanovuje inak. Oprávnená osoba na uplatnenie nároku na príspevok na pohreb je plnoletá fyzická osoba. Oprávnená osoba, ktorá si uplatňuje nárok na príspevok na pohreb, je povinná preukázať splnenie podmienok nároku na príspevok a jeho výplatu.
Podmienky nároku sú:
a) zabezpečenie pohrebu oprávnenou osobou,
b) trvalý pobyt alebo prechodný pobyt oprávnenej osoby na území Slovenskej republiky,
c) trvalý pobyt zomretého v čase smrti na území Slovenskej republiky alebo prechodný pobyt zomretého v čase smrti na území Slovenskej republiky a pochovanie zomretého na území Slovenskej republiky.

 

Nárok na príspevok na pohreb sa uplatňuje na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta posledného pobytu zomretého. Žiadosť potvrdzuje pohrebná služba, ktorá poskytla služby spojené so zabezpečením pohrebu a úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta úmrtia. Ak oprávnená osoba, ktorá si uplatnila nárok na príspevok nespĺňa podmienky nároku na príspevok, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydá rozhodnutie o nevyplatení príspevku na pohreb.

 

Výška príspevku na pohreb je 79,670 €. Príspevok na pohreb vypláca úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Príspevok na pohreb sa vypláca najneskôr do konca mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola žiadosť podaná. Príspevok na pohreb sa vypláca  v hotovosti. Oprávnená osoba môže požiadať o poukázanie na účet v banke, ktorá má sídlo na území Slovenskej republiky. Ak oprávnená osoba po uplatnení nároku na príspevok zomrela a podmienky nároku na príspevok ku dňu jej smrti boli splnené, stane sa príspevok predmetom dedičského konania po oprávnenej osobe. Nárok na príspevok na pohreb zaniká uplynutím jedného roku od pohrebu zomretého.

 

Ak oprávnená osoba svojím konaním spôsobila, že úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vyplatil príspevok na pohreb neprávom, je povinná príspevok na pohreb vrátiť. Nárok na vrátenie príspevku na pohreb vyplateného neprávom zaniká uplynutím jedného roku odo dňa, keď úrad práce, sociálnych vecí a rodiny zistil túto skutočnosť, najneskôr uplynutím troch rokov odo dňa neoprávnenej výplaty príspevku na pohreb.

 

Pozostalostná úrazová renta

Pri dopravnej nehode často dochádza k úmrtiam účastníkov dopravnej nehody. Rodina zosnulého účastníka dopravnej nehody prichádza tak o živiteľa rodiny, ktorý finančne zabezpečoval fungovanie domácnosti. Občiansky zákonník upravuje špecifický nárok pozostalých osôb v prípade úmrtia poškodeného. Ide o tzv. pozostalostnú úrazovú rentu. Má finančne zabezpečiť členov rodiny po smrti živiteľa rodiny, ak v čase úmrtia mal vyživovaciu povinnosť. Pozostalostná úrazová renta plní funkciu náhradného výživného, pokiaľ povinný z dôvodu svojej smrti už nemôže plniť toto výživné. Viac o tomto nároku sa dozviete v článku Pozostalostná úrazová renta ako náhradné výživné.

 

Nemateriálna ujma

Zákon poskytuje ochranu najmä životu a zdraviu fyzickej osoby. Nikto nemôže zasiahnuť do telesnej či psychickej integrity fyzickej osoby. Každý sa musí zdržať konania, ktorým by mohol ohroziť jej život alebo zdravie. Smrť blízkej osoby je pre pozostalých (hlavne rodinu) nepochybne traumatizujúca udalosť. V okamihu, keď niekto svojím neoprávneným konaním spôsobil smrť fyzickej osobe došlo k zásahu na jednu z najdôležitejších hodnôt v spoločnosti. Zadosťučinenie z trestnoprávneho hľadiska pre pozostalých je nedostačujúce. Smrť poškodeného je však situácia, keď je z hľadiska pozostalých trestno-právna ochrana nedostatočná. Náhrada nemajetkovej ujmy v peniazoch je prostriedkom právnej ochrany proti neoprávnenému zásahu do práva na ochranu osobnosti. O nemajetkovej ujme sa dozviete viac na http://nematerialnaujma.sk/  alebo v článku Nemajetková ujma, právny základ, jej výška a premlčanie nároku.