Škoda na zdraví

To najcennejšie čo má človek je asi zdravie. Svetová zdravotnícka organizácia definuje zdravie ako stav kompletnej fyzickej, duševnej a sociálnej pohody a nielen ako stav neprítomnosti choroby alebo postihnutia. Zdravie zahŕňa telesné, duševné a sociálne fungovanie a vzájomnú interakciu s prostredím.  Škoda na zdraví je špecifickým druhom škody. K škode na zdraví dochádza pri každodenných životných situáciách. K škode na zdraví môže dôjsť pri dopravnej nehode, športovom zápase, bežnom úraze, prípadne zanedbaní zdravotnej starostlivosti. Vzhľadom na jej povahu si škodu na zdraví môže uplatňovať iba fyzická osoba, prípadne pozostalá osoba v prípade úmrtia fyzickej osoby. Škoda na zdraví nevzniká obchodnej spoločnosti, mestu, obci, samosprávnemu kraju alebo inej právnickej osobe. Za škodu na zdraví spravidla zodpovedá pôvodca, teda fyzická osoba ktorej konanie viedlo k zhoršeniu zdravotného stavu fyzickej osoby. Toto protiprávne konanie môže podľa závažnosti zranenia zakladať trestnoprávnu prípadne priestupkovú zodpovednosť. Výnimkou je škoda spôsobená nesprávnym postupom zdravotníckeho zariadenia kde za škodu na zdraví nezodpovedá lekár, či iný zamestnanec ale priamo zdravotnícke zariadenie ako zamestnávateľ. Pri škode na zdraví je možné uplatniť celý komplex nárokov, ktoré prináležia poškodenému z vzniknutého zranenia. Každý nárok, ktorý je možné uplatniť pri škode na zdraví má iný účel, podmienky priznania a spôsob určenia jeho výšky.

 

Pri škode na zdraví sa jednorazovo odškodňujú bolesti poškodeného a sťaženie spoločenského uplatnenia. Občiansky zákonník nevymedzuje pojem bolestné ani pojem sťaženie spoločenského uplatnenia. Občiansky zákonník neupravuje ani rozsah náhrady za tieto ujmy na zdraví. Tieto otázky sú upravené zákonom  č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia. Náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia sú dve relatívne  samostatné zložky náhrady škody na zdraví. Oba druhy odškodnenia sú náhradou nemateriálnej ujmy a majú slúžiť na to, aby si poškodený mohol obstarať náhradné pôžitky na vyrovnanie prežitých a prežívaných utrpení, strastí, a kompenzovanie životných obmedzení vyvolaných úrazom. Ide o nároky rýdzo osobnej povahy. Zákon upravuje zvlášť podmienky, za ktorých sa poskytuje odškodnenie za bolesť a zvlášť podmienky pre odškodnenie sťaženia spoločenského uplatnenia. Priznanie nároku na náhradu za bolesť nie je podmienené priznaním nároku za sťaženie spoločenského uplatnenia a naopak. Zmyslom náhrady za bolesť a za sťaženie spoločenského uplatnenia je poskytnúť peňažnú náhradu za ujmu spôsobenú zásahom do telesnej integrity fyzickej osoby. Nároky zo škody na zdraví podliehajú premlčaniu, ktorému s venujeme v článku Premlčanie škody na zdraví.

 

Škoda na zdraví zahŕňa tieto nároky ako:
a) Bolestné
b) Sťaženie spoločenského uplatnenia
c) Strata na zárobku počas pracovnej neschopnosti (tzv. úrazový príplatok)
d) Strata na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti (tzv. úrazová renta)
e) Strata na dôchodku
f) Jednorazové vyrovnanie
g) Náklady spojené s liečením

 

Škoda na zdraví v prípade úmrtia poškodeného zahŕňa aj
a) Primerané náklady spojené s pohrebom
b) Pozostalostná úrazová renta
c) Nemajetková ujma