Rozdiel medzi poistníkom a poisteným

Poistníkom je ten, kto uzatvoril s poisťovňou zmluvu o poistení zodpovednosti. Povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu má pri tuzemskom motorovom vozidle zásadne držiteľ motorového vozidla zapísaný v dokladoch vozidla.
Poistený je ten, na koho sa vzťahuje poistenie zodpovednosti. Poistenie zodpovednosti sa vzťahuje na každého, kto zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla uvedeného v poistnej zmluve. Poistený môže byť iná osoba ako poistník. Poisteným môže byť napr. rodinný príslušník, ktorému poistník zveril vedenie motorového vozidla. Poisteným môže byť družka, ktorá zdieľa s poistníkom spoločnú domácnosť. Poisteným môže byť aj cudzia osoba, ktorá ukradla motorové vozidlo a spôsobila ním škodu (pokiaľ nezaniklo poistenie zodpovednosti). Poistený nie je účastníkom poistnej zmluvy. Nie je povinný na rozdiel od poistníka platiť poistné. Nemá žiadne zmluvné záväzky voči poisťovni z poistnej zmluvy. I napriek tomu v prípade vzniku škodovej udalosti mu vyplývajú priamo zo zákona určité práva a povinnosti.

Základné práva poisteného

Poistený má z poistenia zodpovednosti právo, aby poisťovňa nahradila za neho poškodenému uplatnené a preukázané nároky na náhradu
a) škody na zdraví a nákladov pri usmrtení
b) škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci (vecná škoda)
c) účelne vynaložené náklady právneho zastúpenia pri uplatňovaní nárokov za určitých okolností
d) ušlého zisku
Poistený má z poistenia zodpovednosti právo, aby komerčná poisťovňa za neho nahradila zdravotnej poisťovni náklady zdravotnej starostlivosti. Pôjde o náklady, ktoré vznikli zdravotnej poisťovni v súvislosti s hospitalizáciou poškodeného v nemocnici, a súvisiace zdravotné výkony. Z poistenia zodpovednosti sa hradia aj nemocenské dávky, ktoré Sociálna poisťovňa vypláca poškodenému počas trvania pracovnej neschopnosti. Rovnako sa z poistenia zodpovednosti refundujú Sociálnej poisťovni aj dôchodkové dávky (vdovský dôchodok, sirotský dôchodok, invalidný dôchodok). Pôjde o prípady keď sa poškodený v dôsledku dopravnej nehody stal invalidným, prípadne v prípadne úmrtia zanechal manželku a nezaopatrené deti. Pokiaľ poškodený mal dopravnú nehodu ako pracovný úraz, refundujú sa aj úrazové dávky, ktoré Sociálna poisťovňa vyplatila poškodenému z úrazového poistenia zamestnávateľa. Poistenie zodpovednosti zahŕňa aj refundáciu dávok  nemocenského, úrazového, výsluhového zabezpečenia.
Poistenie zodpovednosti poskytuje finančnú ochranu poistenému pri škode spôsobenej prevádzkou motorového vozidla. Poisťovňa na základe poistenia zodpovednosti preberá za zodpovednú osobu povinnosť nahradiť škodu príslušným subjektom. Poistenie zodpovednosti chráni aj poškodeného, ktorému vznikla škoda pri dopravnej nehode. Škoda hradená z povinného zmluvného poistenia je presne definovaná zákonom. Poistený nesmie bez súhlasu poisťovne nahradiť škodu nad rámec poistného plnenia, ktoré by inak poisťovňa musela poskytnúť podľa zákona. Pokiaľ by poistený nad rámec zákona uhradil škodu poisťovňa by bola oprávnená odmietnuť plniť.
 

Povinnosti voči poškodenému

 
Poistený je povinný na žiadosť poškodeného poskytnúť mu údaje potrebné na uplatnenie nároku na náhrady škody. Túto povinnosť si splní najmä bezprostredne na mieste dopravnej nehody. Poistený je povinný poškodenému preukázať svoju totožnosť v rozsahu meno, priezvisko a trvalý pobyt. Ďalej je povinný označiť poisťovňu, v ktorej bolo uzatvorené poistenie zodpovednosti. Poistený musí poškodenému oznámiť číslo poistnej zmluvy. Na základe týchto údajov poškodený sa môže obrátiť na príslušnú poisťovňu a požadovať náhradu škody spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

Povinnosť voči poisťovni

 

a) Oznámenie o škodovej udalosti
Základnou povinnosťou poistného voči poisťovni je písomne oznámiť vznik škodovej udalosti. Poistený musí oznámiť škodovú udalosť do 15 dní po jej vzniku, ak vznikla na území Slovenskej republiky. Ak škodová udalosť vznikla mimo územia Slovenskej republiky, je povinný ju oznámiť do 30 dní po jej vzniku. Vo všeobecných poistných podmienkach možno tieto lehoty primerane predĺžiť. Oznámenie o poistnej udalosti musí byť v písomnej forme a podpísané. Tlačivo Oznámenie o poistnej udalosti je k dispozícii na jednotlivých stránkach poisťovní. Na základe oznámenia poisťovňa získa informáciu, že sa stala udalosť, ktorá môže byť dôvodom vzniku práva poškodeného na plnenie od poisťovne. Poisťovňa následne začne komunikovať s účastníkmi dopravnej nehody a s políciou.
b) Pokyny poisťovateľa
Po oznámení škodovej udalosti poistený je povinný postupovať podľa pokynov poisťovateľa. Ak si poistený nie je istý ako má postupovať je potrebné aby požiadal poisťovňu o usmernenie. Zároveň je poistený predložiť doklady, ktoré si poisťovňa vyžiada. Poisťovňa spravidla žiada osvedčenie o evidencii motorového vozidla, ktorým bola spôsobená škoda, a informácie ohľadne priestupkového, prípadne trestného konania.
c) Informačná povinnosť o trestnom konaní
Poistený je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť poisťovni ak sa v súvislosti so škodovou udalosťou začalo trestné stíhanie. Poistený musí informovať poisťovňu o priebehu a výsledku trestného konania. Rovnakú povinnosť má poistený i v prípade, ak by išlo len o konanie o priestupku. Ak má poistený právneho zástupcu je povinný oznámiť poisťovni jeho meno a priezvisko. Poisťovňa musí byť informovaná o výsledku trestného konania. V trestnom konaní sa rozhoduje o tom kto zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Orgány činné v trestnom konaní určia vinníka dopravnej nehody. Na základe právoplatného rozhodnutia o vine poisteného poisťovňa môže pristúpiť k výplate poistného plnenia.
d) Informačná povinnosť o nároku poškodeného
Poškodený má právo na náhradu škody spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Poistený je povinný informovať poisťovňu, že bol proti nemu uplatnený nárok na náhradu škody a vyjadriť sa k požadovanej náhrade. Poškodený si môže uplatniť náhradu škody aj v konaní pred súdom. Môže si ju uplatniť buď v trestnom konaní alebo v civilnom konaní. V takomto prípade poistený môže písomne požiadať poisťovňu o právneho zástupcu. Poisťovňa je povinná bez zbytočného odkladu ustanoviť poistenému v konaní pred súdom právneho zástupcu. Poisťovňa má záujem zistiť, či nárok poškodeného je oprávnený a v akej výške. Ak poškodený uplatnil právo na náhradu škody, je poistený povinný postupovať podľa pokynov poisťovateľa. Poisťovňa musí byť informovaná o každom nároku poškodeného. Poisťovňa je totiž tá, čo musí hradiť nároky v rámci povinného zmluvného poistenia.
e) Informačná povinnosť o prechode práva na poisťovňu
Ak poistený má proti poškodenému alebo inej osobe právo na vrátenie vyplatenej sumy, na jej zníženie alebo na zastavenie jej výplaty, prechádza toto právo na poisťovateľa, ak za poisteného túto sumu zaplatil. Poistený je povinný informovať poisťovňu, že nastali skutočnosti odôvodňujúce prechod práva na poisťovňu a odovzdať mu doklady potrebné na uplatnenie týchto práv.

Sankcia za nedodržanie povinností voči poisťovni

Poistený by si mal riadne plniť svoje povinností voči poisťovni. Ak poistený  bez dôvodov hodných osobitného zreteľa porušil niektorú svoju povinnosť poisťovňa má právo na postih. To znamená, že poisťovňa môže od poisteného žiadať náhradu poistného plnenia, ktoré vyplatila z dôvody škody spôsobenej prevádzkou motorového  vozidla. Poisťovňa môže žiadať aj len náhradu časti vyplateného poistného plnenia. Poistenému by n ehrozil postih zo strany poisťovne, ak mu mu bránil v splnení povinnosti dôvod hodný osobitného zreteľa. Ako dôvod hodný osobitného zreteľa môžu prichádzať do úvahy závažné zranenia, pre ktoré je hospitalizovaný v nemocnici a pre ktoré nie je schopný si splniť svoje povinnosti. Právo poisťovne na náhradu poistného plnenia sa premlčí do 3 rokov odo dňa vyplatenia poistného plnenia.