Pracovná neschopnosť

Dočasnú pracovnú neschopnosť uznáva ošetrujúci lekár po posúdení spôsobilosti na konkrétnu prácu. Pracovná neschopnosť môže byť uznaná z dôvodu choroby, pracovného úrazu, či úrazu. Pracovná neschopnosť je možná aj pre chorobu z povolania, iné všeobecné ochorenie či z dôvodu karanténneho opatrenia. Vo väčšine prípadov sa poškodený následkom dopravnej nehody stáva práceneschopným. Pracovnú neschopnosť a dobu jej trvania stanovuje ošetrujúci lekár na základe zdravotného stavu zraneného. Počas pracovnej neschopnosti poškodený (zamestnanec) nie je spôsobilý nastúpiť na výkon práce. Zamestnanec prichádza o svoj príjem. Pracovná neschopnosť zakladá poškodenému (zamestnancovi) nárok na náhradu príjmu a na nemocenské.  Poškodenému (zamestnancovi) prináleží aj strata na zárobku počas trvania pracovnej neschopnosti. 

 

Dodržiavanie liečebného režimu

Počas dočasnej pracovnej neschopnosti je práceneschopný povinný dodržiavať liečebný režim. Liečebný režim sa určuje v závislosti od diagnózy, priebehu ochorenia, trvania a opodstatnenosti liečby. Určuje ho ošetrujúci lekár. Práceneschopný je povinný zdržiavať sa počas pracovnej neschopnosti na adrese uvedenej na tlačive Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti. Dodržiavanie liečebného režimu  kontroluje zamestnanec Sociálnej poisťovne. Sociálna poisťovňa je oprávnená vykonať kontrolu kedykoľvek, aj mimo pracovného času a cez víkend. Kontrolu, či sa dočasne práceneschopný zamestnanec zdržiava na určenom mieste, má právo vykonávať aj zamestnávateľ. Zamestnávateľ môže kontrolu vykonať počas celej doby trvania pracovnej neschopnosti svojho zamestnanca.

 

Náhradu príjmu od zamestnávateľa

Nárok na náhradu príjmu má zamestnanec, ak bol pre chorobu alebo úraz uznaný za dočasne práceneschopného na výkon činnosti zamestnanca alebo mu bolo nariadené karanténne opatrenie a nemá príjem, ktorý sa považuje za vymeriavací základ podľa zákona o sociálnom poistení za obdobie, v ktorom nevykonáva činnosť zamestnanca z dôvodu dočasnej pracovnej neschopnosti. Nárok na náhradu príjmu sa uplatňuje u zamestnávateľa predložením potvrdenia o pracovnej neschopnosti. Náhradu príjmu poskytuje zamestnávateľ. Náhrada príjmu sa poskytuje od prvého dňa trvania dočasnej pracovnej neschopnosti do skončenia pracovnej neschopnosti. Náhrada príjmu sa poskytuje maximálne do desiateho dňa trvania dočasnej pracovnej neschopnosti. Zamestnanec je povinný v období, v ktorom má nárok na náhradu príjmu, dodržiavať liečebný režim určený lekárom. 
Výška náhrady príjmu je 25% denného vymeriavacieho základu od prvého do tretieho dňa trvania dočasnej pracovnej neschopnosti. Výška náhrady príjmu 55 % denného vymeriavacieho základu od štvrtého do desiateho dňa trvania dočasnej pracovnej neschopnosti. V kolektívnej zmluve možno dohodnúť vyššiu dennú náhradu príjmu najviac vo výške 80 % denného vymeriavacieho základu.
 
Zamestnanec nemá nárok na náhradu príjmu
a) ak počas obdobia dočasnej pracovnej neschopnosti má nárok na
1. nemocenské podľa osobitného predpisu,
2. materské podľa osobitného predpisu alebo
3. rodičovský príspevok podľa osobitného predpisu; to neplatí, ak zamestnanec počas poberania rodičovského príspevku súčasne vykonáva činnosť zamestnanca.
 b) ak sa stal dočasne práceneschopným v dôsledku úmyselného trestného činu, za ktorý mu bol uložený trest odňatia slobody,
c) ak porušil liečebný režim určený lekárom
d) ak sa nezdržiava na mieste určenom počas dočasnej pracovnej neschopnosti bez súhlasu lekára
 
Zamestnancovi, ktorý si privodil dočasnú pracovnú neschopnosť sám, požitím alkoholu alebo v dôsledku iných návykových látok, patrí náhrada príjmu iba vo výške polovice. Náhrada príjmu sa vypláca vo výplatných termínoch, ktoré sú určené na výplatu mzdy. Náhrada príjmu sa vypláca najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom si zamestnanec uplatnil nárok na náhradu príjmu.

Nemocenské od Sociálnej poisťovne

Nemocenské priznáva a vypláca príslušná pobočka Sociálnej poisťovne. Nemocenské sa vypláca mesačne pozadu, spravidla okolo 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa nemocenské vypláca. Doklady preukazujúce nárok na nemocenské (najmä preukaz o trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti) musia byť pobočke Sociálnej poisťovne predložené spravidla do 5. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa dávka vypláca.
Poškodenému (zamestnancovi) vzniká nárok na nemocenské od 11. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti. Podmienky a spôsob uplatnenia nároku na nemocenské u iných oprávnených osobách (povinne nemocensky poistená samostatne zárobková činná osoba a dobrovoľne nemocensky poistene osoba) je možné pozrieť na stránke Sociálnej poisťovne. Nemocenské sa poskytuje počas doby trvania dočasnej pracovnej neschopnosti, najviac však 52 týždňov od vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti. Nárok na nemocenské zaniká najneskôr uplynutím 52 týždňov odo dňa vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti. Poistenec nemá nárok na nemocenské za dni, počas ktorých má nárok na výplatu materského. Nemocenské sa určuje z denného vymeriavacieho základu alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základuVýška nemocenského je 25 % denného vymeriavacieho základu od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti do tretieho dňa dočasnej pracovnej neschopnosti. Výška nemocenského je 55 % denného vymeriavacieho základu od štvrtého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti.
Poistenec nemá nárok na nemocenské odo dňa porušenia liečebného režimu určeného lekárom do skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti, najviac v rozsahu 30 dní odo dňa porušenia liečebného režimu. Ak sa stal poistenec dočasne práceneschopný v dôsledku stavu, ktorý si privodil sám požitím alkoholu, alebo v dôsledku zneužitia iných návykových látok, nemocenské sa mu zníži na polovicu. Ak dočasná pracovná neschopnosť a nepriaznivý zdravotný stav trvajú dlhodobo, poistenec si môže požiadať o invalidný dôchodok. O invalidný dôchodok možno požiadať (v pobočke Sociálnej poisťovne v mieste bydliska) aj skôr ako pred uplynutím 52 týždňov dočasnej pracovnej neschopnosti.

 

Strata na zárobku počas trvania pracovnej schopnosti

Počas trvania pracovnej neschopnosti prináleží poškodenému (zamestnancovi) aj strata na zárobku počas trvania pracovnej neschopnosti.
.