Legálna definícia: chodec

Na účely zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke sa chodcom rozumie účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo. Chodcom je aj osoba, ktorá napríklad tlačí alebo ťahá sánky, detský kočík, vozík pre osoby so zdravotným postihnutím alebo ručný vozík s celkovou šírkou nepresahujúcou 600 mm. Chodcom sa rozumie aj osoba, ktorá sa pohybuje na lyžiach, korčuliach, kolobežke, skejtborde alebo obdobnom športovom vybavení, pomocou mechanického alebo elektrického vozíka pre osoby so zdravotným postihnutím. Chodcom je aj osoba, ktorá tlačí bicykel alebo motocykel. Chodcom sa stávate i v prípade, že vediete zviera.

 

Osobitné pravidlá cestnej premávky pre chodca

Pre chodca platia osobitné pravidlá cestnej premávky.Chodec je povinný používať predovšetkým chodník. Po chodníku sa chodí vpravo. Tam, kde chodník nie je alebo kde je neschodný, chodí sa po ľavej krajnici. Tam, kde nie je krajnica alebo je krajnica neschodná, chodí sa čo najbližšie pri ľavom okraji vozovky. To platí aj pre chodca, ktorý nesie predmet, ktorým by mohol ohroziť premávku na chodníku alebo na krajnici. Iní účastníci cestnej premávky než chodci nesmú zásadne používať chodník. To neplatí, ak dopravnou značkou alebo dopravným zariadením je určené inak. Neplatí to ani v prípade ak ide o zastavenie alebo státie vozidla, pri ktorom ostane voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m okrem zóny s dopravným obmedzením spočívajúcim v zákaze zastavenia alebo státia a zóny s plateným alebo regulovaným státím. V zóne s dopravným obmedzením spočívajúcim v zákaze zastavenia alebo státia a v zóne s plateným alebo regulovaným státím je však na chodníku povolené zastavenie alebo státie bicykla a motocykla, pri ktorom ostane voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m.

 

Chodci smú ísť po okraji vozovky najviac dvaja vedľa seba. Nesmú ale ohroziť alebo obmedziť cestnú premávku najmä za zníženej viditeľnosti alebo za zvýšenej premávky.To neplatí pre osoby na lyžiach, korčuliach, kolobežke, skejtborde alebo na obdobnom športovom vybavení. Tieto osoby sa môžu pohybovať len v rade za sebou. Za zníženej viditeľnosti musí mať chodec idúci po okraji vozovky na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky. Osoba so zdravotným postihnutím, ktorá sa pohybuje pomocou vozíka, smie používať ktorýkoľvek okraj vozovky. Ak použije chodník, nesmie prekročiť rýchlosť chôdze.

 

Osoba, ktorá sa pohybuje po chodníku na lyžiach, korčuliach, kolobežke, skejtborde alebo na obdobnom športovom vybavení, smie používať pravú stranu chodníka. Nesmie pritom ohroziť ani obmedziť ostatné osoby používajúce chodník. Osoba, ktorá tlačí bicykel alebo motocykel, smie použiť chodník, ak neohrozí ani neobmedzí chodcov. Inak musí použiť pravú krajnicu alebo pravý okraj vozovky. Osoba, ktorá sa pohybuje po chodníku na lyžiach, korčuliach, kolobežke, skejtborde  je povinná sledovať situáciu v cestnej premávke a nesmie ohrozovať alebo obmedzovať iných účastníkov cestnej premávky. Ak je dopravnou značkou určená cestička pre osoby pohybujúce sa na športovom vybavení, tieto osoby sú povinné takúto cestičku použiť.

 

Prechod cez priechod pre chodcov a mimo neho

Pri prechádzaní cez cestu je chodec povinný prednostne použiť priechod pre chodcov, nadchod alebo podchod. Na priechode pre chodcov sa chodí vpravo. Chodec nesmie vstupovať na vozovku, ak prichádza vozidlo s právom prednostnej jazdy. Ak sa chodec nachádza na vozovke, musí takémuto vozidlu bez meškania uvoľniť priestor na prejazd. Chodec je povinný umožniť električke plynulý prejazd. Chodci, ktorí prechádzajú cez priechod pre chodcov, musia brať ohľad na vodičov prichádzajúcich vozidiel najmä tým, že neprechádzajú jednotlivo, ale v skupinách. To platí aj voči vodičom odbočujúcim na cestu, cez ktorú chodci prechádzajú. Chodec nesmie vstupovať na vozovku, ak vzhľadom na rýchlosť a vzdialenosť prichádzajúcich vozidiel nemôže cez vozovku bezpečne prejsť. Túto povinnosť je chodec povinný dodržiavať aj pri použití priechodu pre chodcov. Iným účastníkom cestnej premávky ako chodcom je používanie priechodu pre chodcov zakázané.

 

Mimo priechodu pre chodcov sa smie cez vozovku prechádzať len kolmo na jej os. Chodci smú prechádzať cez vozovku mimo priechodu pre chodcov, len ak s ohľadom na vzdialenosť a rýchlosť jazdy prichádzajúcich vozidiel nedonútia ich vodičov na zmenu smeru alebo rýchlosti jazdy. Pred vstupom na vozovku sa chodec musí presvedčiť, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva. Len čo vstúpi chodec na vozovku, nesmie sa tam bezdôvodne zdržiavať ani zastavovať. To platí na priechode pre chodcov i mimo neho. Chodec nesmie prekonávať zábradlie ani iné zábrany.

 

Organizovaný útvar chodcov

Pre organizovaný útvar chodcov (útvar ozbrojených síl, útvar školskej mládeže, pre sprievod,) primerane platia práva a povinnosti vodičov podľa zákona o cestnej premávke. Za zníženej viditeľnosti musí byť organizovaný útvar chodcov označený vpredu po oboch stranách neoslňujúcim bielym svetlom. Vzadu musí byť označený takisto po oboch stranách červeným svetlom. Vedúci útvaru chodcov a chodci idúci v poslednom rade v smere chôdze musia mať mimo obce za zníženej viditeľnosti oblečený reflexný bezpečnostný odev. Za dodržiavanie týchto povinností  zodpovedá vedúci útvaru. Vedúcim útvaru  môže byť len osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je na to dostatočne spôsobilá. Organizovaný útvar chodcov idúci najviac v dvojstupe smie ísť po chodníku, a to vpravo. Pre organizovanú skupinu detí, ktoré nepodliehajú povinnej školskej dochádzke, platia ustanovenia o chodcoch.

 

 

Zavinená účasť chodca na dopravnej nehode

Porušovanie pravidiel cestnej premávky zo strany chodcov zvyšuje dopravnú nehodovosť. Dopravné nehody neraz končia s tragickým koncom chodca. Podľa štatistiky polície len v roku 2016 bolo na Slovensku usmrtených 71 chodcov. Nehovoriac o počte chodcov, ktorí sú ťažko zranení v cestnej premávke. Z toho vo viac ako v 50% prípadov dochádza k úmrtiu chodcov v dôsledku zavinenia chodca. Ak bola škoda spôsobená aj zavinením poškodeného, znáša škodu pomerne. Z uvedeného dôvodu poisťovne preverujú, či sa na dopravnej nehode nepodieľal aj chodec. Ak by aj chodec porušil pravidlá cestnej premávky a v dôsledku toho utrpel zranenia, poisťovňa je oprávnená znížiť poistné plnenie.