Poistný garančný fond

Slovenská kancelária poisťovateľov vytvára zo zákona poistný garančný fond. Poistný garančný fond je tvorený z príspevok členov SKP, z hraničného poistenia, prijatými výnosmi zo zaistenia, výnosmi z finančného umiestnenia (termínovaných vkladov) a z regresov. Za určitých okolností poskytuje poškodenému poistné plnenie, prípadne náhradné poistné plnenie aj Slovenská kancelária poisťovateľov. Poistné plnenie a náhradné poistné plnenie sa poskytuje práve z poistného garančného fondu.

 

Slovenská kancelária výnimočne vstupuje do pozície odškodňujúceho v záujme ochrany práv poškodeného.  Pôjde o situácie keď poškodený nemá inú možnosť ako dosiahnuť odškodnenie. Môže ísť o dôvod na strane vodiča (vinníka) dopravnej nehody, prípadne zodpovednostného poisťovateľa a jeho likvidačného zástupcu. V praxi pôjde najmä o prípad, keď vinník dopravnej nehody nemal uzatvorená povinné zmluvné poistenie. A preto neexistuje zodpovednostný poisťovateľ, ktorý by odškodnil poškodeného. Alebo zodpovednostný poisťovateľ nie je známy, nakoľko vinník dopravnej nehody utiekol z miesta nehody aj keď mohol mať uzatvorené povinné zmluvné poistenie. Poškodený tak nevie u ktorého poisťovateľa, si má uplatniť nárok na náhradu škody. Rovnako dôvod môže byť aj na strane zodpovednostnej poisťovne. Zodpovednostný poisťovateľ nemusí byť schopný splniť si záväzky z povinného zmluvného poistenia z dôvodu insolvencie. Odškodnenie z poistného garančného fondu prichádza do úvahy i v prípade pasivity zodpovednostného poisťovateľa voči uplatneným nárokom na náhradu škody. Poistný garančný fond slúži v prospech poškodeného, ak existuje reálna prekážka, ktorá bráni odškodneniu poškodeného.

 

Slovenská kancelária poisťovateľov poskytuje z poistného garančného fondu poistné plnenie za
a) škodu na zdraví a náklady pri usmrtení spôsobené prevádzkou nezisteného motorového vozidla, za ktorú zodpovedá nezistená osoba
b) škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, za ktorú zodpovedá osoba bez poistenia zodpovednosti
c) škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, za ktorú zodpovedá osoba, ktorej zodpovednosť za túto škodu je poistená u poisťovateľa, ktorý z dôvodu svojej platobnej neschopnosti nemôže túto škodu uhradiť
d) škodu spôsobenú prevádzkou cudzozemského motorového vozidla, ktoré je  poistené zmluvou o hraničnom poistení  
e) škodu spôsobenú prevádzkou cudzozemského motorového vozidla vodičom, ktorému nevzniká pri prevádzke tohto motorového vozidla na území Slovenskej republiky povinnosť uzavrieť hraničné poistenie, s výnimkou cudzozemského motorového vozidla, ktoré sa spravidla nachádza na území iného členského štátu
f) vecnú škodu (škodu vzniknutú poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci ) spôsobenú prevádzkou nezisteného motorového vozidla, za ktorú zodpovedá nezistená osoba, ak bola súčasne týmto vozidlom spôsobená ťažká ujma na zdraví alebo usmrtenie,

 

Poškodený má právo uplatniť nárok na náhradu škody z poistného garančného fondu proti SKP za rovnakých podmienok ako proti poisťovateľovi. Slovenská kancelária poisťovateľov poskytuje poškodenému poistné plnenie za rovnakých podmienok ako poisťovateľ. Na poistné plnenie z poistného garančného fondu sa vzťahujú limity poistného plnenia okrem písmena d) a e). Poškodený má nárok na náhradu škody z poistného garančného fondu pri škode podľa písm. a) a f) (nezistené motorové vozidlo), ak polícia nehodu po je vzniku zistila. Polícia je kompetentná potvrdiť poškodenému, že škoda bola spôsobená prevádzkou nezisteného motorového vozidla, za ktorú zodpovedá nezistená osoba. Poškodený musí pri uplatnení nároku na náhradu škody predložiť Slovenskej kancelárii poisťovateľov predmetné potvrdenie polície.

 

Slovenská kancelária poisťovateľov má právo proti tomu, kto zodpovedá za škodu na náhradu toho, čo za neho plnila. Právo kancelárie na náhradu poistného plnenia poskytnutého z poistného garančného fondu sa premlčí do troch rokov odo dňa vyplatenia poistného plnenia z poistného garančného fondu. Ak vznikne spor medzi kanceláriou a poisťovateľom o tom, kto má poškodenému plniť, poistné plnenie poskytne poškodenému kancelária. Ak z ďalšieho prešetrovania vyplynie, že poistné plnenie alebo jeho časť mal poskytnúť poisťovateľ, poisťovateľ je povinný nahradiť kancelárii to, čo za neho plnila.

 

Náhradné poistné plnenie

Z poistného garančného fondu sa rovnako poskytuje i náhradné poistné plnenie. Poškodený má nárok na náhradné poistné plnenie z poistného garančného fondu, ak

 

a) do troch mesiacov odo dňa oznámenia poškodeného o škodovej udalosti poisťovateľ alebo jeho likvidačný zástupca neposkytol poškodenému písomné vysvetlenie k nárokom na náhradu škody. Ide o pasivitu na stranu zodpovednostného poisťovateľa.
b) zahraničný poisťovateľ neurčil v Slovenskej republike likvidačného zástupcu zodpovedného za náhradu škody. V takomto prípade sa poškodený môže obrátiť na Slovenskú kanceláriu poisťovateľov. Každá poisťovňa musí mať v členskom štáte EÚ likvidačného zástupcu. Likvidačný zástupca uľahčuje poškodenému komunikáciu so zahraničnou zodpovednostnou poisťovňou a to v jazyku poškodeného. O likvidačnom zástupcovi sa dočítate viac v článku Zahraničná dopravná nehoda a likvidačný zástupca.
c) nie je možné zistiť motorové vozidlo, ktorého prevádzkou bola na území iného členského štátu spôsobená škoda, alebo
d) do dvoch mesiacov od vzniku škody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla nie je možné zistiť poisťovateľa zodpovedného za náhradu škody.

 

Náhradné poistné plnenie sa neposkytuje za náklady zdravotnej starostlivosti, nemocenské dávky a dávky nemocenského zabezpečenia. Rovnako sa neposkytuje za úrazové dávky a dávky úrazového zabezpečenia. Nepokrýva ani  dôchodkové dávky, dávky výsluhového zabezpečenia a dôchodky starobného dôchodkového sporenia.

 

Slovenská kancelária poisťovateľov je povinná poskytnúť náhradné poistné plnenie alebo poskytnúť písomné vysvetlenie dôvodov, pre ktoré odmietla náhradné poistné plnenie. Túto povinnosť musí splniť  najneskôr do dvoch mesiacov odo dňa uplatnenia nároku poškodeného. Výplatou náhradného poistného plnenia prechádzajú práva poškodeného proti osobe, ktorá zodpovedá za škodu, alebo proti jej poisťovateľovi na kanceláriu. Kancelária neposkytne náhradné poistné plnenie alebo písomné vysvetlenie, ak poisťovateľ poskytne poškodenému poistné plnenie alebo písomné vysvetlenie dôvodov, pre ktoré odmieta. Slovenská kancelária poisťovateľov má právo na náhradu náhradného poistného plnenia poskytnutého z poistného garančného fondu. Predmetné právo sa premlčí do troch rokov odo dňa vyplatenia náhradného poistného plnenia z poistného garančného fondu.