Zahraničná dopravná nehoda

Právne postavenie poškodených pri zahraničnej dopravnej nehode upravuje európska smernica č. 2000/26/ES zo 16.5.2000. Ide o smernicu o aproximácii predpisov členských štátov týkajúcich sa poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel. Účelom smernice je posilniť postavenie obete dopravnej nehody na území iného členského štátu. K dopravnej nehode nemusí dôjsť výlučne na území Slovenskej republiky. K zahraničnej dopravnej nehode môže dôjsť najmä počas  dovolenkového obdobia, počas každodenného dochádzania do práce, prípadne pri bežných nákupoch. Môže nastať situácia, že rakúske vozidlo spôsobí škodu slovenskému vozidlu na území Maďarskej republiky. Ak zahraničné motorové vozidlo spôsobilo škodu v zahraničí je potrebné si položiť otázku, kde si môže poškodený uplatniť náhradu škody. Poškodený si môže uplatniť náhradu škody priamo voči zahraničnému účastníkovi dopravnej nehody, ktorý zavinil dopravnú nehodu. Rovnako sa môže so svojim nárokom na náhradu škody obrátiť na zahraničnú poisťovňu. Najjednoduchšie riešenie pre poškodeného bude obrátiť sa na likvidačného zástupcu zahraničnej poisťovne.

 

Slovenská kancelária poisťovateľov

Ak poškodený s bydliskom v SR mal dopravnú nehodu na území iného členského štátu mal by sa najskôr obrátiť na Slovenskú kanceláriu poisťovateľov. Poškodený je oprávnený požadovať od Slovenskej kancelárie poisťovateľa identifikáciu zodpovednostného poisťovateľa, číslo poistnej zmluvy, identifikáciu likvidačného zástupcu a identifikáciu vlastníka, prípadne držiteľa motorového vozidla. Údaje týkajúce sa zahraničných motorových vozidiel získava Slovenská kancelária poisťovateľov prostredníctvom informačných stredísk členských štátov. Slovenská kancelária poisťovateľov plní funkciu tzv. informačného centra. Zabezpečuje poškodenému rýchlu dostupnosť informácií potrebných pre uplatnenie nároku poškodeného. Slovenská kancelária je povinná poskytnúť tieto údaje poškodenému bez zbytočného odkladu. Takéto informačné centrá sú založené v jednotlivých členských štátoch. Slovenská kancelária poisťovateľ zistí údaje o zahraničnej zodpovednostnej poisťovni, u ktorého sa škodca poistil a o jej likvidačnom zástupcovi. Poškodený má potom dve možnosti. Môže uplatniť náhradu škody v zahraničí u zodpovednostnej poisťovne (predpoklad znalosti cudzieho jazyka). Poškodený môže uplatniť nárok na náhradu škody u likvidačného zástupcu v štáte svojho bydliska (sídla). V takomto prípade nie je jazyková bariéra pri uplatnení nároku poškodeného. Ak zahraničná poisťovňa neurčila na území SR likvidačného zástupcu, poškodený môže žiadať odškodnenie od Slovenskej kancelárie poisťovateľov. V takom prípade má poškodený nárok na náhradné poistné plnenie z poistného garančného fondu.

 

 

Likvidačný zástupca a jeho činnosť

Poisťovňa je povinná v každom členskom štáte Európskeho hospodárskeho priestoru určiť likvidačného zástupcu. Túto povinnosť má každá poisťovňa, ktorá vykonáva povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Svojho likvidačného zástupcu si poisťovňa vyberá podľa vlastného uváženia. Členské štáty nesmú obmedzovať výber likvidačného zástupcu. Poisťovňa nemusí mať likvidačného zástupcu v členskom štáte, v ktorom vykonáva poisťovaciu činnosť. Poisťovňa je povinná do siedmich dní od určenia likvidačného zástupcu oznámiť jeho identifikačné údaje NBS a SKP. Slovenská kancelária poisťovateľov kancelária tieto informácie poskytuje národným informačným strediskám iných členských štátov. Likvidačným zástupcom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba. Likvidačný  zástupca musí mať trvalý pobyt alebo sídlo v členskom štáte, v ktorom vykonáva svoju činnosť. Likvidačný zástupca musí byť spôsobilý prešetrovať prípady v úradnom jazyku štátu bydliska poškodeného. Likvidačný zástupca vybavuje škodové udalosti v mene a na účet zahraničnej poisťovne. Likvidačný zástupca je predĺžená ruka zahraničnej poisťovne, ktorá zastupuje jej záujmy. Likvidačný zástupca môže vykonávať túto činnosť pre viac zahraničných poisťovní. Likvidačný zástupca vykonáva svoju činnosť za odplatu, ktorá je určená percentom z vyplatenej náhrady škody. Činnosť likvidačného zástupcu nie je  zriadením pobočky poisťovne.

 

Náhrada škody spôsobená pri zahraničnej dopravnej nehode sa nemusí vybavovať na území štátu, kde k nehode došlo.  Môže sa vybaviť aj v štáte, v ktorom má poškodený bydlisko (sídlo). Týmto spôsobom sa posilňuje postavenie obete dopravnej nehody. Ak k dopravnej nehode došlo na území štátu Európskeho hospodárskeho priestoru, poškodený si môže uplatniť náhradu škody u likvidačného zástupcu. Likvidačný zástupca vybavuje poistnú udalosť v mene poisťovne vinníka dopravnej nehody. Likvidačný zástupca zastupuje zahraničnú poisťovňu v plnom rozsahu a komunikuje v jazyku poškodeného. Zmyslom je uľahčiť poškodenému vybaviť škodu v jazyku, ktorému rozumie. Poškodený tak môže komunikovať prostredníctvom likvidačného zástupcu so zahraničným poisťovateľom. Likvidačného zástupcu ktorejkoľvek zahraničnej poisťovne možno nájsť na webovej stránke www.skp.sk. Na území SR vykonáva činnosť likvidačného zástupcu pre niektoré zahraničné poisťovne napr. AVUS International spol. s r. o. alebo Coris- Bratislava, a.s.

 

Likvidačný zástupca zhromažďuje informácie potrebné na prešetrenie nároku poškodeného. Po uplatnení nároku musí likvidačný zástupca preveriť u zahraničnej poisťovni krytie a zodpovednosť zahraničného vozidla. Zahraničná poisťovňa musí informovať likvidačného zástupcu, či zahraničné vozidlo, ktoré spôsobilo dopravnú nehodu, bolo u nej poistené. Ak zahraničné vozidlo nebolo poistené u zahraničnej poisťovne, likvidačný zástupca zamietne nárok poškodeného. Ak zahraničné vozidlo bolo poistené u zahraničného poisťovateľa, zahraničná poisťovňa preverí u svojho klienta, či priznáva zodpovednosť za zahraničnú dopravnú nehodu. Pre posúdenie zodpovednosti bude rozhodujúci najmä záver zahraničnej polície, prípadne podpísaná správa o nehode. Ak nie je k dispozícii žiaden z uvedených dokladov bude záležať od popisu priebehu dopravnej nehody účastníkmi zahraničnej nehody. Ak klient zahraničnej poisťovne bude popierať svoju zodpovednosť, zahraničná poisťovňa je oprávnená vyhodnotiť zodpovednosť svojho klienta v prospech poškodeného. Prihliada na dôkazné prostriedky, ktoré sú buď v prospech alebo neprospech jej klienta. Ak zahraničná poisťovňa potvrdí zodpovednosť svojho klienta, likvidačný zástupca začne šetrenie ohľadne nároku poškodeného. Likvidačný zástupca nesmie bez potvrdenia zodpovednosti začať odškodňovať poškodeného. Vykonáva činnosť potrebnú na uspokojenie nároku ak škoda bola spôsobená prevádzkou motorového vozidla
a) na ktoré bolo uzavreté poistenie zodpovednosti v inom členskom štáte ako je členský štát, v ktorom má poškodený trvalý pobyt  alebo sídlo
b) ktoré sa spravidla nachádza v inom členskom štáte ako je členský štát, v ktorom má poškodený trvalý pobyt  alebo sídlo
c) na území iného členského štátu ako je členský štát, v ktorom má poškodený trvalý pobyt alebo sídlo.

 

Súdny dvor Európskej únie riešil prejudiciálnu otázku, či poškodený je oprávnený žalovať likvidačného zástupcu zahraničnej poisťovne, ktorá nepôsobí v krajine, v ktorej sa podá žaloba o náhradu škody spôsobenej dopravnou nehodou. Súdny dvor konštatoval, že právo EÚ neukladá členským štátom povinnosť prijať takú úpravu, aby likvidačný zástupca mohol byť sám žalovaný namiesto zahraničnej poisťovne, ktorú zastupuje.  Štvrtá smernica o poistení motorových vozidiel odkazuje len na štádium odškodňovacieho konania, v rámci ktorého dochádza buď k odškodneniu alebo k zamietnutiu odškodnenia. Smernica neupravuje súdne konanie. Preto nie je možné určiť procesné postavenie likvidačného zástupcu v takomto súdnom konaní. V mimosúdnom štádiu odškodňovacieho systému likvidačný zástupca nijako nenahrádza zahraničnú poisťovňu, ktorú zastupuje. Plní výlučne úlohy sprostredkovateľa, ktoré majú obmedzený charakter. V štádiu súdneho konania by to mohlo byť inak len v prípade, že by to normotvorca Únie výslovne stanovil. Avšak toto nevyplýva zo smernice 2000/26/ES.

 

Lehota na vybavenie nároku likvidačným zástupcom

Likvidačný zástupca je povinný vybaviť nárok v lehote 3 mesiacov od uplatnenia nároku poškodeného. Likvidačný zástupca musí v tejto lehote predložiť poškodenému návrh na náhradu škody, ak zodpovednosť nie je sporná a nárok je preukázaný. V opačnom prípade musí poskytnúť poškodenému odôvodnenie zamietnutia nároku poškodeného. Zahraničná poisťovňa zvykne informovať svojho klienta o spôsobe vybavenia nároku poškodeného.

 

Právo miesta vzniku dopravnej nehody (lex loci delicti)

Likvidačný zástupca pri vybavovaní nároku musí postupovať najmä v súlade s právnym poriadkom štátu, na území ktorého došlo k dopravnej nehode. Právne poriadky jednotlivých členských štátov sa pritom líšia. Upravujú odlišne napr. pravidlá cestnej premávky, zodpovednosť prevádzkovateľa motorového vozidla a určenie výšky náhrady škody. Vzhľadom na uvedené rozdiely je na mieste v prvom rade skúmať, ktorý právny poriadok sa má na škodu aplikovať. Z hľadiska nárokov poškodeného je rozhodné právo podľa medzinárodného práva súkromného. Týmto právom je v zásade právo miesta vzniku dopravnej nehody. Ide o tzv. Lex loci delicti. Výnimku môže ustanoviť Haagsky dohovor o práve použiteľnom pre dopravné nehody. Ak je možnosť použiť právny poriadok viacerých štátoch je potrebné vybrať právny poriadok najvýhodnejší pre poškodeného.

 

Haagsky dohovor platí pre nás od roku 1976. Haagsky dohovor neplatí na území všetkých členských štátov Európskej únie. Platí len na území tých štátov, ktoré ho ratifikovali. Haagsky dohovor platí na území Belgicka, Bieloruska, Bosny a Hercegoviny, Českej republiky, Francúzska, Holandska. Ďalej na území Chorvátska, Lotyšska, Luxemburgu, Macedónska, Poľska. A tiež na území Rakúska, Slovenskej republiky, Slovinska, Srbska, Španielska a Švajčiarska. Dohovor určuje právo rozhodne pre občianskoprávnu mimozmluvnú zodpovednosť za dopravné nehody. Za dopravnú nehodu považuje dohovor nehodu, na ktorej sa zúčastňuje jedno alebo viac vozidiel bez ohľadu, či sú poháňané motorom alebo nie. S tým, že nehoda musí súvisieť s dopravou na verejných cestách, na pozemkoch prístupných verejnosti alebo na súkromných pozemkoch. Z uvedeného je zrejmé, že Haagsky dohovor sa nevťahuje na dopravné nehody spôsobené leteckou, železničnou, námornou, či riečnou dopravou. Rozhodným právom sú vnútorné predpisy štátu, na území ktorého došlo k dopravnej nehode.  Bez ohľadu na právo rozhodné pre určenie zodpovednosti sa prihliada vždy na predpisy o konaní a bezpečnosti dopravy platné v mieste a čase nehody.

 

Rozhodné právo určuje najmä
a) podmienky a rozsah zodpovednosti
b) dôvody vylučujúce, prípadne obmedzujúce zodpovednosť
c) vznik a povahu škody, ktorá sa má nahradiť
d) spôsob a rozsah náhrady škody
e) možnosť prechodu práva na náhradu škody
f) osoby, ktoré škodu utrpeli a ktoré majú nárok na jej náhradu
g) zodpovednosť pre prevádzateľa vozidla za jeho zamestnanca
h) premlčanie a zánik práva uplynutím času vrátane pravidiel počítania času (začiatok, prerušenie a zastavenie)

 

Haagsky dohovor určuje výnimky, keď rozhodným právom nie je právo miesta vzniku dopravnej nehody. Ak sa na dopravnej nehode zúčastňuje iba jedno motorové vozidlo, ktoré je registrované v inom štáte, než v ktorom došlo k dopravnej nehode, sú rozhodné vnútorné predpisy štátu registrácie na určenie zodpovednosti
a) vo vzťahu k vodičovi, vlastníkovi alebo inej osobe majúcej právo k vozidlu bez ohľadu na ich bydlisko
b) vo vzťahu k postihnutej osobe, ktorou je cestujúci, ktorého bydlisko je v inom štáte, než v ktorom došlo k nehode
c) vo vzťahu k postihnutej osobe nachádzajúcej sa mimo vozidla v mieste nehody, ak má bydlisko v štáte registrácie.

 

Ak sa na nehode zúčastňujú dve vozidlá alebo viac vozidiel platí právo štátu registrácie motorového vozidla ako rozhodné práva len v prípade, že všetky vozidlá sú registrované v tom istom štáte.
Likvidačný zástupca je oprávnený vo vzťahu k poškodenému pri uspokojovaní jeho nárokov zastupovať poisťovňu v plnom rozsahu. Likvidačný zástupca musí zabezpečiť prešetrovanie nárokov poškodeného v úradnom jazyku členského štátu, v ktorom má  poškodený trvalý pobyt. Týmto nie je dotknuté právo poškodeného uplatniť svoje nároky na náhradu škody priamo proti poisťovni alebo proti osobe, ktorá túto škodu spôsobila.