Povinnosti voči poistníkovi a poistenému

 
Povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu
Poisťovňa je povinná na návrh poistníka uzavrieť poistnú zmluvu, ak nie je v rozpore s týmto zákonom. Ak odmietne uzavrieť poistnú zmluvu určí Národná banka Slovenska na žiadosť poistníka poisťovňu, ktorá je povinná s ním poistnú zmluvu uzavrieť. Poisťovňa je povinná písomne oznamovať Slovenskej kancelárii poisťovateľov údaje o vzniku, zmene a zániku poistenia zodpovednosti a o poistných zmluvách.
Povinnosť po uzatvorení poistnej zmluvy
Poisťovňa je povinná po uzavretí poistnej zmluvy vydať poistníkovi potvrdenie o poistení zodpovednosti a zelenú kartu. Povinnosť si musí splniť bez zbytočného odkladu. Poisťovňa je povinná zabezpečiť evidenciu o vydaných potvrdeniach o poistení zodpovednosti. Ďalej je povinná vydať poistníkovi bez zbytočného odkladu tlačivo na vypísanie údajov o dopravnej nehode. Tlačivo slúži poškodenému na zabezpečenie náhrady vzniknutej škody. Poisťovňa je povinná vydať poistníkovi tlačivo vždy na požiadanie.
Právny zástupcu v konaní o náhrade škody
Poisťovňa bez zbytočného odkladu ustanoví poistenému právneho zástupcu v konaní o náhradu škody pred súdom, na ktorú sa vzťahuje poistenie zodpovednosti. Poistený musí písomne požiadať poisťovňu o právneho zástupcu. Náklady právneho zástupca znáša poisťovňa. Právny zástupca nezastupuje poisteného v trestnom konaní, v ktorom sa rozhoduje o vine alebo o treste poisteného za dopravnú nehodu. Zastúpenie poisteného sa obmedzuje výlučne na konanie o náhradu škody pred súdom. Poisťovňa má záujem na výsledku konania o náhrade škody, ktorú bude musieť hradiť z poistenia zodpovednosti.
Oznamovacia povinnosť pred zánikom poistenia
Poisťovateľ je povinný poistníkovi písomne oznámiť najneskôr desať týždňov pred uplynutím poistného obdobia výšku poistného na nasledujúce poistné obdobie, dátum skončenia poistného obdobia a termín, do ktorého je možné vypovedať poistnú zmluvu. Uvedená povinnosť má umožniť poistenému sa ekonomicky rozhodnúť, či zotrvá v poistnom vzťahu so svojou poisťovňou. V prípade, že iná poisťovňa bude ponúkať výhodnejšie poistné, poistený sa môže rozhodnúť pre služby inej poisťovne.
Doklad o škodovom priebehu poistenia zodpovednosti
Poisťovňa je povinná do 15 dní po zániku poistenia zodpovednosti vydať poistníkovi doklad o škodovom priebehu poistenia zodpovednosti. Škodový priebeh poistenia zodpovednosti sa zohľadňuje pri určení výšky poistného v poistnej zmluve pri poistení zodpovednosti. Ak je priebeh poistenia zodpovednosti bez škody zohľadňuje sa to zľavou na poistnom. Ak sa vyplatí poistné plnenie z poistenia zodpovednosti zohľadňuje sa to prirážkou k poistnému.

 

Povinnosti voči poškodenému

 
Šetrenie poistnej udalosti
Poisťovňa je povinná bez zbytočného odkladu začať prešetrovanie potrebné na zistenie rozsahu jeho povinnosti poskytnúť poistné plnenie. Najneskôr do troch mesiacov odo dňa oznámenia poškodeného o škodovej udalosti musí skončiť prešetrovanie potrebné na zistenie rozsahu jej povinnosti poskytnúť poistné plnenie. Poisťovňa musí v tejto lehote oznámiť poškodenému výšku poistného plnenia, ak nárok na náhradu škody preukázaný. Ak poisťovňa odmietla poskytnúť poistné plnenie alebo zní žila poistné plnenie je povinná v tejto lehote poskytnúť poškodenému písomné vysvetlenie dôvodov, pre ktoré tak učinila. Písomné vysvetlenie sa považuje za doručené dňom, keď ho poškodený prevzal, odmietol prevziať, alebo dňom, keď ho pošta vrátila ako nedoručené. Ak poisťovateľ nesplní túto svoju povinnosť je povinný zaplatiť poškodenému úroky z omeškania podľa Občianskeho zákonníka.
 
 Výplata poistného plnenia

Poisťovňa je povinná nahradiť poškodenému uplatnené a preukázané nároky kryté povinným zmluvným poistením. Nároky hradené z povinného zmluvného poistenia a ich finančný limit sú upravené zákonom. Poisťovateľ je povinný poskytnúť poistné plnenie do 15 dní po skončení prešetrovania potrebného na zistenie rozsahu povinnosti poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie. Ak o náhrade škody rozhodoval súd táto lehota začína plynúť po doručení právoplatného rozhodnutia súdu o výške náhrady škody poisťovateľovi. Z rozhodnutia súdu o náhrade škody môže vyplývať iná lehota na poskytnutie poistného plnenia. Poisťovňa nie je povinná nahradiť škodu z poistenia zodpovednosti v niektorých zákonom stanovených prípadoch. Ide o tzv. výluky z poistenia zodpovednosti.