Náhradné vozidlo ako skutočná škoda

Predstavte si situáciu. Mali ste dopravnú nehodu. Vy ste ju nezavinili. Vaše motorové vozidlo sa stalo nepojazdným. A prišli ste o možnosť prepravy svojim vozidlom. Potrebuje nutne riešiť nepríjemnú situáciu, v ktorej ste sa ocitli. Určite si kladiete otázku, či máte nárok na náhradné vozidlo alebo nie. Motorové vozidlo je samozrejmou súčasťou každej rodiny a predstavuje určitý osobný komfort. Poškodený je obmedzený v práve užívať svoje motorové vozidlo. Bolo by nespravodlivé od neho žiadať, aby upustil od zaužívaného spôsobu života. Náhradné vozidlo je akousi formou kompenzácie za škodu spôsobenú na motorovom vozidle poškodeného. Poškodený si potrebuje čo najskôr zabezpečiť náhradné vozidlo pre zvládanie každodenných situácii. Poškodený nepotrebuje súhlas poisťovne na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí náhradného vozidla.

 

Poistený má z poistenia zodpovednosti právo, aby poisťovňa za neho nahradila poškodenému preukázané nároky na náhradu škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci. Medzi tieto nároky je potrebné považovať nie len priame zničenie alebo poškodenie veci. Patrí sem aj škoda (náhrada nákladov), ktorá vznikli poškodenému v súvislosti s poškodením jeho veci. Pod skutočnou škodou sa rozumie ujma, ktorá nastala v majetkovej sfére poškodeného a je vyjadriteľná peniazmi ako všeobecným ekvivalentom. Či ide o skutočnú škodu treba vždy posúdiť s ohľadom na konkrétne okolnosti. Príčinná súvislosť je daná vtedy, ak škodová udalosť skutočne spôsobila škodu, o ktorej náhradu ide. Zníženie stavu finančných prostriedkov je vždy majetkovou ujmou, ktorú možno vyjadriť v peniazoch. Skutočnou škodou je majetková ujma, spočívajúca v zmenšení majetkového stavu poškodeného. Reprezentuje majetkové hodnoty, ktoré bolo nutné vynaložiť, aby došlo k uvedeniu veci do pôvodného stavu.

 

Náklady na vypožičanie náhradného motorového vozidla sú skutočnou škodou. Zaplatením nájomného sa zmenšuje existujúci majetkový stav poškodeného. Náklady prenájmu sú neočakávané náklady a výdavky, ktoré by poškodený nemal pri riadnom užívaní svojho motorového vozidla. Skutočnou škodou je preto vyplatené nájomné za prenajaté motorové vozidlo. Náklady za náhradné vozidlo sú hradné z povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Poškodený si môže uplatňovať tieto náklady v poisťovni, v ktorej je poistené motorové vozidlo, ktoré zapríčinilo dopravnú nehodu. Poškodený musí preukázať poisťovni, že si prenajal motorové vozidlo predložením nájomnej zmluvy. Rovnako musí preukázať, že mu vznikli reálne náklady za prenájom náhradného vozidla. Poisťovňa bude posudzovať oprávnenosť nároku vzhľadom na ustálenú judikatúru Najvyššieho súdu ohľadne rozsahu náhrady tejto škody.

 

Rozsah náhrady škody – hľadisko nutnosti a účelnosti

Rozsah náhrady škody pri prenajatom náhradnom vozidle riešil aj Najvyšší súd. Ide o uznesenie Najvyššieho súdu SR z 28. júna 2016, sp. zn. 3 MCdo 3/2015. Skutočná škoda, spočívajúca v nákladoch na vypožičanie náhradného vozidla, ktorá prevyšuje náklady na prevádzku vlastného vozidla, sa uhrádza len v rozsahu, v akom náklady na vypožičanie (nájom) náhradnej veci boli vynaložené nutne a účelne. Náhradná vec musí pritom zodpovedať parametrom pôvodnej veci, z užívania ktorej bola oprávnená osoba vylúčená po určitú dobu.

 

Pri určení rozsahu náhrady škody nie je daný žiadny zákonný predpoklad pre zvýhodnenie poškodeného alebo škodcu. Rozsah náhrady škody je vždy závislý na objektívnych skutočnostiach. Vzhľadom na to nemôže byť rozsah náhrady škody ovplyvnený subjektívnymi okolnosťami. Rozsah náhrady škody pri prenajatom náhradnom vozidle je obmedzený hľadiskom účelnosti a nutnosti. Skutočnú škodu treba stanoviť vzhľadom na obvyklé ceny prenájmu obdobných vozidiel v danom mieste a čase. Výška náhrady škody nie je daná čiastkou skutočne vyplatenou (dohodnutou s osobou poskytujúcou náhradné vozidlo) v akejkoľvek výške. Skutočná škoda je limitovaná účelne vynaloženou čiastkou.

 

Nutnosť a účelnosť nákladov prenájmu

Poisťovňa je povinná nahradiť skutočnú škodu len v rozsahu nutne a účelne vynaložených nákladov. Je povinnosťou poškodeného preukázať, že si náhradné vozidlo požičal účelne. Musí preukázať, prečo a z akého dôvodu bol nútený požičať si náhradné vozidlo. Poisťovňa posudzuje vždy nutnosť a účelnosť nákladov za prenájom náhradného vozidla. Pri účelnosti nákladov treba vychádzať z časového a z cenového hľadiska. Časové hľadisko zohľadňuje celkovú dobu trvania nájmu. Cenové hľadisko zohľadňuje primeranosť jednotkovej ceny za prenájom vozidla. Účelnosť nákladov sa veľmi striktne posudzuje v každom individuálnom prípade. Výška nájomného je závislá od doby trvania doby a ceny nájmu za 1 deň. Pri posudzovaní hodnotiacich kritérií oprávnenosti nákladov prenájmu sa zohľadňuje aj počet najazdených kilometrov. Počet najazdených kilometrov nasvedčuje, či poškodený využíval motorové vozidlo bežným spôsobom. Z počtu kilometrov sa dá usúdiť, že sa motorový voz idlom bežne pohyboval po mieste bydliska pri výkone práce či iných činnostiach spojených s bežným chodom domácnosti. Pri posudzovaní uplatneného nároku bude potrebné zohľadniť vždy okolnosti konkrétneho prípadu.

 

Poškodený si môže prenajať len porovnateľné motorové vozidlo. Náhradné vozidlo nemôže byť vyššej triedy než poškodené motorové vozidlo. Ak má poškodený poškodené malé mestské vozidlo napr. Citroen C3 nemôže si prenajať športové auto For Mustang. Je logické, že cena prenájmu za vozidlo vyššej rady bude vyššia ako pri vozidle nižšej triedy. Poškodený by ťažko preukázal nutnosť a účelnosť nákladov prenájmu.

 

Primeranosť nájomného (cenové hľadisko) 

Otázka, či náklady na nájom náhradného vozidla boli nutné a účelné, závisí aj ceny prenájmu obdobných vozidiel v danom mieste a čase. Poisťovne zvyknú namietať neprimeranú cenu za jeden deň nájmu prenajatého vozidla. Poisťovne namietajú, že poškodený nepreukázal účelnosť nákladov, napr. dopytom na iné auto požičovne. Majú za to, že účelnosť nákladov je daná výberom prenajatého vozidla s ohľadom na cenu nájmu. Zákon neukladá poškodenému povinnosť hľadať poisťovňu, ktorá by prenajímala motorové vozidlá najlacnejšie. Poškodený nie je povinný robiť akýkoľvek cenový prieskum pri výbere náhradného vozidla. Primeranosť ceny nájmu bude v prípade sporu posudzovať súd. Za obvyklú cenu nemožno však považovať výlučne cenu najlacnejšej, ani najdrahšej auto požičovne. Za primeranú dennú sadzbu považujú súdy priemernú trhovú sadzbu denného prenájmu vozidla v danom regióne.

 

Doba prenájmu motorového vozidla (časové hľadisko)

Celková výška nájomného za prenájom náhradného vozidla závisí od oprávnenej doby prenájmu. Spornou otázkou býva oprávnená doba nájmu náhradného vozidla. Teda po akú dobu je poškodený oprávnený požadovať úhradu nákladov za náhradné vozidlo. Doba prenájmu nemôže byť ponechaná na ľubovôli poškodeného. Poisťovňa zvykne namietať neprimeranosť doby trvania prenájmu. Od dĺžky opravy poškodeného vozidla bude závisieť celková výška nájomného za prenajaté vozidlo.

 

Každý poškodený potrebuje po dopravnej nehode informáciu od poisťovne, či môže poškodené motorové vozidlo opraviť alebo nie. Spôsob likvidácie škody na motorovom vozidle určuje poisťovňa. Poisťovňa vychádza pritom z rozsahu poškodenia motorového vozidla preukázaného obhliadkou vozidla a fotodokumentáciou. Poisťovňa pri určení výšky škody na motorovom vozidle potrebuje mať preukázaný rozsah poškodenia. V niektorých prípadoch je nutná i doobhliada motorového vozidla. Pokiaľ by si poškodený nechal opraviť motorové vozidlo bez vyjadrenia poisťovne, vystavoval by sa riziku, že poisťovňa by mu nepreplatila náklady na opravu motorového vozidla, ak by sa škoda ukázala byť z pohľadu poisťovne ako nerentabilná.

 

Oprávnená doba prenájmu motorového vozidla bude závisieť od vyjadrenia poisťovne k spôsobu likvidácie škody na motorovom vozidle. Ak motorové vozidlo bude možné opraviť, poškodený môže uplatňovať náhradné vozidlo po dobu opravy motorového vozidla. Poisťovňa zvykne namietať, že faktická doba opravy nezodpovedá nutnej dobe opravy. Vychádza pritom z preukázaného rozsah poškodenia motorového vozidla. Poisťovne vychádzajú z výrobcom stanovených normohodín potrebných na opravu konkrétneho poškodenia vozidla. Poisťovne odmietajú akceptovať normohodiny uvedené vo faktúre servisu za opravu. Poisťovne akceptujú normohodiny stanovené výrobcom konkrétneho vozidla. Poškodený pritom nemá ako priamo ovplyvniť dĺžku trvania opráv v servise. Postup práce servisu závisí od ďalších faktorov. Počet objednávok v servise, personálne obsadenie a technická vybavenosť servisu. Ide o objektívne okolnosti existujúce nezávisle od vôle poškodeného. Účelnosť a dĺžka trvania opravy nemôže byť závislá na subjektívnych okolnostiach. Ale musí byť objektívne daná. Po ukončení opravy poškodený nebude mať nárok náhradné vozidlo.

 

Nie vždy bude možné poškodené vozidlo opraviť. Ak oprava motorového vozidla bude nerentabilná, pôjde o totálnu škodu. Pôjde o prípad ak predpokladané náklady na opravu prevyšujú všeobecnú hodnotu vozidla. Škodová udalosť bude likvidovaná poisťovňou ako totálna škoda. Následne bude vypočítaná skutočná škoda. Od všeobecnej hodnoty vozidla v čase vzniku udalosti bude odpočítaná hodnota použiteľných zvyškov. Viac o spôsobe výpočtu totálnej škody sa dozviete v článku Totálna škoda ako neekonomická oprava a spôsob jej výpočtu.  Poisťovňa oznamuje poškodenému, že ide o totálnu škodu a priznanú výšku poistného lenia. Odo dňa nasledujúceho po tomto oznámení poisťovne poškodený nemá nárok na náhradné vozidlo. Do vyjadrenia poisťovne si poškodený nemôže bez súhlasu poisťovne opraviť motorové vozidlo. Do vyjadrenia poisťovne o totálnej škode poškodený je odkázaný na náhradné vozidlo. Jediným zásadným kritériom pre posúdenie účelnosti dĺžky prenájmu vozidla je doručenie oznámenia o ukončení likvidácie poistnej udalosti. Poškodený nemá nárok na náhradné vozidlo do doby než si kúpi nové motorové vozidlo. Pri totálnej škode sa náklady na prenájom náhradného vozidla preplácajú až do dňa nasledujúceho po dni rozhodnutia poisťovne o totálnej škode. Krajský súd v Žiline, 13 Cob/114/2019 konštatoval, že zápis o poškodení vozidla nie je možné považovať za rozhodnutie o totálnej škode. Zápis o poškodení vozidla je zápisom o momentálnom stave motorového vozidla, v rámci ktorého sa reviduje stav, ktorý sa popíše a vysloví sa len odporúčací charakter s ohľadom na zhodnotenie poškodeného predmetu. Rozhodnutím o totálnej škode je až oznámenie poisťovne o ukončení šetrenia poistnej udalosti so stanovenou výškou poistného plnenia. Doručením tohto oznámenia poisťovne poškodenému je momentom, od ktorého má poškodený objektívnu vedomosť, že sa jedná o ekonomicky neúčelnú opravu.

 

Náklady na prevádzku opravovaného vozidla

Skutočne účelné náklady sú iba náklady, ktoré predstavujú rozdiel medzi nákladmi, ktoré by mal poškodený na prevádzku svojho motorového vozidla a nákladmi za prenájom motorového vozidla. Ak by poškodená prevádzkovala vlastné motorové vozidlo, aj s jeho prevádzkou by boli spojené náklady. Medzi prevádzkové náklady možno považovať pohonné hmoty, servisné náklady, pneumatiky. Najväčšou časťou prevádzkových nákladov je amortizácia. Amortizácia predstavuje takmer 50 % z celkových prevádzkových nákladov. Od nákladov za náhradné vozidlo je potrebné odpočítať bežné náklady prevádzky motorového vozidla. Náklady prenájmu musia byť vyššie ako bežná prevádzka motorového vozidla.

 

Doklady žiadané poisťovňou na preukázanie nároku

Každá poisťovňa má stanovené interné požiadavky na preukázanie nároku – náhradné motorové vozidlo. Zákon nestanovuje ako má poškodený preukázať opodstatnenosť tohto nároku. Požiadavky poisťovne vychádzajú práve z aplikačnej praxe Najvyššieho súdu, ktoré zohľadňujú nutnosť a účelnosť nákladov prenájmu, časové hľadisko, cenové hľadisko. Predmetné požiadavky a obzvlášť ich množstvo môžu odradiť poškodeného od uplatnenia nároku. V takomto prípade treba posúdiť, či požiadavky poisťovne sú oprávnené alebo nie.  Poisťovňa po uplatnení nároku na náhradné vozidlo zvykne žiadať od poškodeného:

 

a) žiadosť o náhradu škody  za prenájom motorového vozidla s uvedením základných údajov k poistnej udalosti a čísla účtu poškodeného
b) uvedenie dôvodu prenájmu náhradného motorového vozidla (účelnosť nákladov prenájmu)
c) čestné prehlásenie, že vzhľadom na účel prenájmu nemohla byť situácia riešená iným spôsobom (nutnosť nákladov prenájmu)
d)  preukázanie, že poškodený v čase prenájmu náhradného vozidla nebol prevádzkovateľom ďalšieho motorového vozidla rovnakého alebo porovnateľného tipu, resp. že tieto boli vyťažené (nutnosť nákladov prenájmu)
e) zákazkový list od opravy poškodeného motorového  vozidla  z ktorého bude zrejmé kedy bolo poškodené vozidlo odovzdané do servisu a prevzaté zo servisu (časové hľadisko)
f) faktúru za opravu poškodeného vozidla (preukázanie poškodenia vozidla)
g) zmluvu o prenájme náhradného motorového vozidla so špecifikáciou prenajatého vozidla
h) osvedčenie o evidencii prenajatého motorového vozidla
i) protokol o odovzdaní a vrátení prenajatého vozidla s uvedením stavu najazdených kilometrov
j) faktúru za prenájom náhradného motorové vozidla