Dopravné nehody a ich legálna definícia

Dopravné nehody sú definované zákonom č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov. Dopravná nehoda je spravidla udalosť, ku ktorej došlo pohybom vozidla v cestnej premávke a mala za následok škodu na životoch, zdraví alebo majetku. Nie je dôležité, či táto udalosť v cestnej premávke bola klasifikovaná ako trestný čin, priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, či iný správny delikt. Nie je dôležité ani, či bola prejedávaná súdom alebo správnym orgánom (dopravný inšpektorát). Patria sem i dopravné nehody, ku ktorým došlo na miestach obmedzene prístupných pre cestnú premávku. Môže ísť poľné cesty, lesné cesty, priemyselné závody, súkromné dvory a podobne.
Dopravná nehoda je  udalosť v cestnej premávke, ktorá sa stane v priamej súvislosti s premávkou vozidla a pri ktorej:
a) sa usmrtí alebo zraní osoba,
b) sa poškodí cesta alebo všeobecne prospešné zariadenie,
c) uniknú nebezpečné veci alebo
d) na niektorom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecí alebo na inom majetku vznikne hmotná škoda zrejme prevyšujúca jedenapolnásobok väčšej škody podľa Trestného zákona. Škodu na vozidle alebo na inom majetku pri dopravnej nehode alebo v súvislosti s ňou určuje odhadom policajt, ktorý vykonáva obhliadku miesta dopravnej nehody. Hmotná škoda musí presahovať 3990 eur.

 

Škodová udalosť ako dopravná nehoda ?

Za dopravnú nehodu sa považuje aj škodová udalosť,
a) ak vodič odišiel z miesta škodovej udalosti bez toho, že preukázal svoju totožnosť vyplnil a podpísal tlačivo o škodovej udalosti, respektíve neoznámil svoje osobne údaje osobe, ktorej spôsobil škodu
b) je vodič zúčastneného vozidla pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky alebo sa odmietol podrobiť vyšetreniu na zistenie ich požitia
c) účastníci škodovej udalosti sa nedohodli na jej zavinení.
Ostatné udalosti v cestnej premávke, pri ktorých vznikla škoda v priamej súvislosti s premávkou vozidla, sa na účely zákona o cestnej premávke nepovažujú za dopravnú nehodu. Takéto udalosti sú škodovou udalosťou, ktorú orgány Policajného zboru neobjasňujú.

 

Dopravná nehodovosť na cestách (2017)

Dopravná nehodovosť vyjadrujú cestné a železničné dopravné nehody a škody nimi spôsobené (tiež vodné a letecké dopravné nehody) a úmrtnosť pri dopravných nehodách. Cestná dopravná nehodovosť vyjadruje nehody spôsobené osobnými automobilmi, motocyklami, autobusmi, cyklistami a chodcami. Železničná dopravná nehodovosť  nehody spôsobené cestujúcimi, zamestnancami železnice a inými osobami. Dopravná nehodovosť sa spája s veľkými materiálnymi škodami, trvalými ujmami na zdraví obyvateľov a veľmi často s nenahraditeľnými stratami na životoch. Dopravná nehodovosť na cestných komunikáciách predstavuje dôležitý ukazovateľ úrovne cestných podmienok, premávkových pomerov a kvality údržby ciest.
V roku 2017 došlo na slovenských cestách k 14 013 dopravným nehodám. Oproti roku 2016 bol zaznamenaný nárast celkovo o 491 dopravných nehôd. Najviac dopravných nehôd bolo zaznamenaných v Prešovskom kraji (2182), v Žilinskom (2164) a Bratislavskom kraji (2131). Najmenej dopravných nehôd bolo zaevidovaných na území Trenčianskeho kraja (1252), Banskobystrického kraja (1423) a Trnavského kraja (1441). Najväčší medziročný nárast dopravných nehôd bol zaznamenaných na území Trnavského kraja (207 dopravných nehôd). Najväčší medziročný pokles dopravných nehôd bol zaznamenaný na území Bratislavského kraja (o 148 dopravných nehôd). Viaceré dopravné nehody boli zapríčinené pod vplyvom alkoholu. Alkohol u vinníka dopravnej nehody bol zistených pri 1585 dopravných nehodách.

 

Cestné dopravné nehody sú sledované:
a) podľa následkov (usmrtenie, ťažké zranenie, ľahké zranenie, hmotná škoda)
b) podľa zavinenia (vinníka dopravnej nehody): vodič motorového vozidla, vodič nemotorového vozidla, chodec, iný účastník cestnej premávky, lesné a domáce zvieratá, závada komunikácie, technická závada vozidla, vplyv alkoholu a iné zavinenia
c) podľa hlavných príčin dopravnej nehody
d) podľa miesta vzniku dopravnej nehody (obec, mimo obce, železničné prejazdy, diaľnica, cesta I., II. a III. , miestna komunikácie)
e) podľa času, viditeľnosti a rozhľadu, druhu vozidla atď.

 

Zranenia pri dopravných nehodách

V roku 2017 bolo pri dopravných nehodách 1127 ťažko zranených a 5757 ľahko zranených osôb. Zranená osoba je osoba, ktorá nebola pri dopravnej nehode usmrtená, ale má ťažké alebo ľahké zranenie ako dôsledok dopravnej nehody. Na účely vedenia záznamov v evidencii dopravných nehôd sa rozlišuje usmrtená osoba, ťažko zranená osoba a ľahko zranená osoba. Za usmrtenú osobu sa pova uje osoba, ktorá zomrela pri dopravnej nehode alebo na jej následky najneskôr do 24 hodín po dopravnej nehode. Ťažko zranená osoba je osoba, ktorá pri dopravnej nehode utrpela ťažkú ujmu na zdraví. Ľahko zranená osoba je osoba, ktorá pri dopravnej nehode utrpela inú ujmu na zdraví ako ťažkú. Za ľahké zranenie sa nepovažuje jednorazové ošetrenie, ktoré si nevyžaduje odborné ošetrenie alebo práceneschopnosť. Informácie o usmrtenom alebo zranenom účastníkovi dopravnej nehody sa poskytujú Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

 

Usmrtenia pri dopravných nehodách

Celkový počet usmrtených osôb v roku 2017 dosiahol počet 250. Ide o medziročný nárast o osem ľudských životov. 49 obetí, bolo medzi chodcami, 18 spomedzi cyklistov, 26 tragických nehôd evidujú v prípade motocyklov a 157 nehôd súviselo s automobilmi. Vlastnou vinou si zavinilo smrť 130 účastníkov cestnej premávky (52%). Cudzím zavinením bolo usmrtených 120 účastníkov cestnej premávky (48%). K úmrtiam chod cov dochádza najmä v noci (31 chodcov) ako cez deň (18 chodcov). Z toho 63 % chodcov bolo usmrtených v obci a 37% chodcov mimo obce.
 

Dopravné nehody a ich príčiny

Dopravné nehody vznikajú následkom nerešpektovania pravidiel cestnej premávky. Pravidlá cestnej premávky upravuje zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov. Účelom zákona je vytvoriť podmienky pre zaistenie bezpečnej a plynulej cestnej premávky. Pravidlá cestnej premávky určujú najmä všeobecné povinnosti účastníka cestnej premávky, povinnosti vodiča, používanie bezpečnostných pásov, spôsob jazdy, jazdu v jazdných pruhoch, rýchlosť jazdy, vzdialenosť medzi vozidlami. Obsahujú aj osobitné ustanovenia o chodcoch osobitné ustanovenia o cyklistoch.
Nie každá dopravná nehoda musí byť spôsobená zavinením vodiča motorového vozidla. Dopravnú nehodu môže zaviniť aj chodec, cyklista, motocyklista, prípadne iný účastník cestnej premávky. V prípade vzniku dopravnej nehody sa určuje príčina vzniku dopravnej nehody. Technickou príčinou dopravnej nehody sú tie prvky nehodového deja, ktoré vznikli v rozpore s technickým výkladom pravidiel cestnej premávky a ktoré buď vyvolali kolíznu situáciu, alebo znemožňovali zabrániť dopravnej nehode. T
Technickú príčinu vzniku dopravnej nehody vyhodnocuje znalec z odboru cestná doprava. Znalec z tohto odboru je oprávnený posudzovať vznik a príčiny nehôd cestných vozidiel aj mimo cestných komunikácií. Znalec vykoná analýzu nehodového deja z technického hľadiska. Posudzuje možnosť zabránenia dopravnej nehode a posúdi techniku jazdy účastníkov dopravnej nehody. Technická analýza sa vykonáva na základe obsahu spisového materiálu. Vychádza sa hlavne z zadokumentovaných stôp v zázname dopravnej nehody a zápisnici o obhliadke miesta dopravnej nehody, fotodokumentácie, a výpovedí účastníkov a svedkov dopravnej nehody. Analýza nehodového deja sa spracováva pomocou výpočtovo – simulačného programu PC – Crash s prihliadnutím na najnovšie  poznatky vedy a techniky.
 

Príčiny vzniku dopravnej nehody

a) Porušenie povinnosti vodiča (nevenovanie sa vedeniu vozidla, telefonovanie, nedbanie zvýšenej opatrnosti voči cyklistom a chodcom, vedenie vozidla pod vplyvu alkoholu)
b) Neprimeraná rýchlosť
c) Nesprávna jazda cez križovatku
d) Nesprávne otáčanie alebo cúvanie
e) Nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami
f) Nesprávny spôsob jazdy
g) Porušenie osobitných ustanovení o chodcoch
h) Nesprávne odbočovanie
i) Nesprávne predchádzanie