Pozostalostná úrazová renta ako náhradné výživné

Pozostalostná úrazová renta pri strate živiteľa rodiny Pri dopravnej nehode často dochádza k úmrtiam účastníkov dopravnej nehody. Rodina zosnulého účastníka dopravnej nehody prichádza tak o živiteľa rodiny. Živiteľ rodiny finančne zabezpečuje fungovanie domácnosti....

Škoda spôsobená otvorením dverí motorové vozidla

Osobitná povaha prevádzky vo všeobecnosti Základným predpokladom vzniku zodpovednosti za škodu v zmysle § 427 Občianskeho zákonníka je škodová udalosť vyvolaná osobitnou povahou prevádzky dopravného prostriedku. Takou udalosťou sa rozumie každá okolnosť prevádzky...

Koho žalovať za škodu spôsobenú dopravnou nehodou ?

Poškodený môže nárok na náhradu škody uplatniť súčasne proti prevádzateľovi i vodičovi motorového vozidla. Ide o prípad pasívnej solidarity, konkrétne o spoločnú a nerozdielnu zodpovednosť za tú istú škodu. Spoločnú a nerozlučnú zodpovednosť prevádzateľa a vodiča...

Posttraumatická stresová porucha po dopravnej nehode

Čo je posttraumatická  stresová porucha ? Posttraumatická stresová porucha sa v odborných kruhoch označuje skratkou PTSP.  Posttraumatickú stresovú poruchu možno nájsť v Medzinárodnej klasifikácií chorôb ako položku F43.1 Posttraumatická stresová porucha. Je zaradená...

Oprava motorového vozidla ako ekonomická oprava

Oprava vozidla Skutočná škoda je majetková ujma, ktorá spočíva v zmenšení majetku poškodeného. Ide o rozdiel v hodnote majetku pred spôsobením škody a po spôsobení škody. Tento rozdiel treba nahradiť peňažným plnením alebo uvedením veci do predošlého stavu. Škoda...