Náhrada škody v trestnom konaní (adhézne konanie)

Adhézne konanie ako súčasť trestného konania Poškodeným je najmä osoba, ktorej bolo trestným činom ublížené na zdraví. Poškodenému môže byť spôsobená aj majetková, morálna alebo iná škoda. Poškodeným je aj osoba, ktorej  iné zákonom chránené práva boli ohrozené alebo...

Začatie trestného stíhania pri dopravnej nehode

Začatie trestného stíhania Trestné stíhanie sa spravuje zásadou legality a oficiality. Zásada legality znamená, že prokurátor  je povinný stíhať všetky trestné činy, o ktorých sa dozvie. Výnimky sú prípustné podľa Trestného poriadku. Výnimky môže určiť aj medzinárodná...