Podmienečné zastavenie trestného stíhania

Podmienečné zastavenie trestného stíhania   Podmienečné zastavenie trestného stíhania prichádza do úvahy len pri určitej kategórie trestných činov. Musí sa jednať o konanie o prečine,  na ktorý zákon ustanovuje trest odňatia slobody, ktorého horná hranica neprevyšuje...

Zmier a zastavenie trestného stíhania

Podstata zmieru V rámci prípravného konania je možné vybaviť trestnú vec bez prejednania súdom. Inštitút zmieru predstavuje odchýlenie sa od normálneho priebehu trestného konania, ktoré by vyústilo do podania obžaloby. Ide o alternatívny spôsob ukončenia trestnej veci...

Dohoda o vine a treste a jej posudzovanie súdom

Postup súdu pri schvaľovaní dohody o vine a treste Postupu súdu predchádza konanie o vine a treste pred prokurátorom. Dohoda o vine a treste uzatvorená medzi prokurátorom a obvineným je predpokladom aby mohla byť schválená súdom. Ak sa uzatvorí dohoda o vine a treste,...

Konanie o dohode o vine a treste pred prokurátorom

Podstata konania o dohode o vine a treste Konanie o dohode o vine a treste predstavuje jednu z foriem odklonov od klasického priebehu trestného konania. Podstata inštitútu spočíva v tom, že dochádza k uzavretiu obojstranne výhodnej dohody o spôsobe ukončenia trestnej...

Trestné činy v súvislosti s dopravnou nehodou

V súvislosti s dopravnou nehodou môžu orgány činné v trestnom konaní začať trestné konanie pre nasledujúce trestné činy so základnou skutkovou podstatou. Trestné činy spojené s dopravnou nehodou majú spravidla povahu prečinu. Prečinom sa rozumie trestný čin spáchaný z...

Práva poškodeného v trestnom konaní

Poškodený a jeho legálna definícia Poškodený je osoba, ktorej bolo trestným činom ublížené na zdraví, spôsobená majetková, morálna alebo iná škoda alebo boli porušené či ohrozené jej iné zákonom chránené práva alebo slobody. Legálna definícia poškodeného je postavená...