BLOG O ODŠKODNENÍ

Ako získať maximálne odškodné po dopravnej nehode.

Lekársky posudok o bolestnom a o SSU

Lekársky posudok ako podklad uplatnenia nároku Zákon č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia v znení neskorších predpisov upravuje vydávanie lekárskeho posudku o bolestnom a sťažení spoločenského uplatnenia a jeho...

Premlčanie škody na zdraví

Premlčanie vo všeobecnosti Premlčanie je možné charakterizovať ako márne uplynutie zákonom určeného času, počas ktorého musí veriteľ uplatniť svoje právo na súde. Následkom premlčania sa právo, ktoré nebolo vykonané v určenom čase oslabuje. Stáva sa z neho tzv....

Škoda na zdraví a jej jednotlivé zložky

Škoda na zdraví To najcennejšie čo má človek je asi zdravie. Svetová zdravotnícka organizácia definuje zdravie ako stav kompletnej fyzickej, duševnej a sociálnej pohody a nielen ako stav neprítomnosti choroby alebo postihnutia. Zdravie zahŕňa telesné, duševné...

Náklady spojené s liečením a ich účelnosť

Náklady spojené s liečením Pri škode na zdraví sa uhradzujú aj účelné náklady spojené s liečením. Hlavným kritériom pre posúdenie oprávnenosti tohto nároku je účelnosť nákladov liečenia. Zákon bližšie nekonkretizuje, čo konkrétne je možné považovať za účelné náklady...

Jednorazové vyrovnanie a podmienky jeho priznania

Jednorazové vyrovnanie Rozhodujúcim kritériom pre určenie, či poškodenému vznikne nárok na jednorazové vyrovnanie alebo  úrazovú rentu je miera poklesu pracovnej schopnosti. I v prípade, že poškodenému nevznikne nárok na úrazovú rentu  môže mu vzniknúť nárok na...

Strata na zárobku a podmienky jej priznania

Strata na zárobku Strata na zárobku je osobitným druhom majetkovej ujmy. ku ktorej dochádza pri škode na zdraví. Stratu na zárobku poskytuje komerčná poisťovňa z povinného zmluvného poistenia. Strata na zárobku, ku ktorej došlo pri škode na zdraví, sa uhradzuje...

Trestný rozkaz a odpor proti trestnému rozkazu

Trestný rozkaz Trestný rozkaz je alternatívnym spôsobom riešenia trestnej veci. Predstavuje odklon od prejednania veci na hlavnom pojednávaní menej formálnym alternatívnym procesným postupom, na rozdiel od náročného súdneho konania. Trestný rozkaz je odsudzujúcim...

Podmienečné zastavenie trestného stíhania

Podmienečné zastavenie trestného stíhania   Podmienečné zastavenie trestného stíhania prichádza do úvahy len pri určitej kategórie trestných činov. Musí sa jednať o konanie o prečine,  na ktorý zákon ustanovuje trest odňatia slobody, ktorého horná hranica neprevyšuje...