BLOG O ODŠKODNENÍ

Ako získať maximálne odškodné po dopravnej nehode.

Postihové právo (regres) poisťovne a dôvody postihu

Postihové právo (regres) poisťovne Základnou povinnosťou poisťovne je nahradiť škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Náhradu škody uhrádza poisťovňa poskytnutím poistného plnenia poškodenému. Poisťovňa má v niektorých prípadoch právo na náhradu poistného...

Poisťovňa a jej povinnosti z poistenia zodpovednosti

Povinnosti voči poistníkovi a poistenému   Povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu Poisťovňa je povinná na návrh poistníka uzavrieť poistnú zmluvu, ak nie je v rozpore s týmto zákonom. Ak odmietne uzavrieť poistnú zmluvu určí Národná banka Slovenska na žiadosť poistníka...

Odškodňovacia spoločnosť alebo advokát ?

Podľa čoho si vybrať zástupcu pri vymáhaní odškodnenia ? Odporúčame poškodenému si dobre zvážiť, či pri uplatňovaní náhrady škody sa nechá zastúpiť odškodňovacou spoločnosťou alebo advokátom špecialistom na dopravné nehody. Výber partnera môže ovplyvniť výšku...

Kedy poisťovňa nie je povinná nahradiť škodu ?

Základnou povinnosťou poisťovne z poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla je nahradiť za poisteného poškodenému uplatnené a preukázané zákonom stanovené nároky. Avšak zákon stanovuje prípady, v ktorých poisťovňa nie je povinná nahradiť...

Škoda na čelnom skle – stanovisko Najvyššieho súdu

Vznikla Vám škoda na čelnom skle ? Odmietla Vám poisťovňa preplatiť škodu na čelnom skle z povinného zmluvného poistenia. Máme pre Vás dobrú správu. Podľa zákona sa prevádzateľ nemôže zbaviť svojej zodpovednosti, ak bola škoda spôsobená okolnosťami, ktoré majú pôvod v...