BLOG O ODŠKODNENÍ

Ako získať maximálne odškodné po dopravnej nehode.

Poistné plnenie z povinného zmluvného poistenia (PZP)

Čo je poistné plnenie (PZP)? Poškodený má pri škode spôsobenej prevádzkou motorového vozidla právo na poistné plnenie. Poistné plnenie predstavuje finančnú náhradu škody hradenú z povinného zmluvného poistenia. Osobou povinnou poskytnúť poistné plnenie je poisťovňa,...

Postihové právo (regres) poisťovne a dôvody postihu

Postihové právo (regres) poisťovne Základnou povinnosťou poisťovne je nahradiť škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Náhradu škody uhrádza poisťovňa poskytnutím poistného plnenia poškodenému. Poisťovňa má v niektorých prípadoch právo na náhradu poistného...

Poisťovňa a jej povinnosti z poistenia zodpovednosti

Povinnosti voči poistníkovi a poistenému   Povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu Poisťovňa je povinná na návrh poistníka uzavrieť poistnú zmluvu, ak nie je v rozpore s týmto zákonom. Ak odmietne uzavrieť poistnú zmluvu určí Národná banka Slovenska na žiadosť poistníka...

Odškodňovacia spoločnosť alebo advokát ?

Podľa čoho si vybrať zástupcu pri vymáhaní odškodnenia ? Odporúčame poškodenému si dobre zvážiť, či pri uplatňovaní náhrady škody sa nechá zastúpiť odškodňovacou spoločnosťou alebo advokátom špecialistom na dopravné nehody. Výber partnera môže ovplyvniť výšku...

Zahraničná dopravná nehoda – likvidačný zástupca

Zahraničná dopravná nehoda Právne postavenie poškodených pri zahraničnej dopravnej nehode upravuje európska smernica č. 2000/26/ES zo 16.5.2000. Ide o smernicu o aproximácii predpisov členských štátov týkajúcich sa poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou...

Kedy poisťovňa nie je povinná nahradiť škodu ?

Základnou povinnosťou poisťovne z poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla je nahradiť za poisteného poškodenému uplatnené a preukázané zákonom stanovené nároky. Avšak zákon stanovuje prípady, v ktorých poisťovňa nie je povinná nahradiť...

Škoda na čelnom skle – stanovisko Najvyššieho súdu

Vznikla Vám škoda na čelnom skle ? Odmietla Vám poisťovňa preplatiť škodu na čelnom skle z povinného zmluvného poistenia. Máme pre Vás dobrú správu. Podľa zákona sa prevádzateľ nemôže zbaviť svojej zodpovednosti, ak bola škoda spôsobená okolnosťami, ktoré majú pôvod v...