BLOG O ODŠKODNENÍ

Ako získať maximálne odškodné po dopravnej nehode.

Nároky poškodeného pri smrteľnej dopravnej nehode

Náklady spojené s pohrebom Pri usmrtení sa uhradzujú aj primerané náklady spojené s pohrebom. Poisťovňa spravidla od uplatnených nákladov spojených s pohrebom odpočíta príspevok na pohreb. Príspevok na pohreb si môže oprávnená osoba uplatniť mimo rámec povinného...

Cyklista ako účastník cestnej premávky

Osobitné pravidlá cestnej premávky pre cyklistu   Na bicykli sa jazdí predovšetkým po cestičke pre cyklistov. Po cestičke pre cyklistov sa jazdí vpravo. Kde cestička pre cyklistov nie je jazdí sa pri pravom okraji vozovky. Ak sa tým neohrozujú ani neobmedzujú chodci,...

Chodec ako účastník cestnej premávky

Legálna definícia: chodec Na účely zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke sa chodcom rozumie účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo. Chodcom je aj osoba, ktorá napríklad tlačí alebo ťahá sánky, detský kočík, vozík pre osoby so zdravotným postihnutím alebo...

Zodpovednosť za škodu spôsobenú maloletým

Zodpovednosť za škodu spôsobenú tými, ktorí nemôžu posúdiť následky svojho konania upravuje ustanovenie § 422 Občianskeho zákonníka. Podľa tohto ustanovenia sú povinní uhradiť škodu spôsobenú týmito osobami buď výlučne tí, ktorí zanedbali nad škodcom dohľad alebo...

Zmier a zastavenie trestného stíhania

Podstata zmieru V rámci prípravného konania je možné vybaviť trestnú vec bez prejednania súdom. Inštitút zmieru predstavuje odchýlenie sa od normálneho priebehu trestného konania, ktoré by vyústilo do podania obžaloby. Ide o alternatívny spôsob ukončenia trestnej veci...

Dohoda o vine a treste a jej posudzovanie súdom

Postup súdu pri schvaľovaní dohody o vine a treste Postupu súdu predchádza konanie o vine a treste pred prokurátorom. Dohoda o vine a treste uzatvorená medzi prokurátorom a obvineným je predpokladom aby mohla byť schválená súdom. Ak sa uzatvorí dohoda o vine a treste,...

Konanie o dohode o vine a treste pred prokurátorom

Podstata konania o dohode o vine a treste Konanie o dohode o vine a treste predstavuje jednu z foriem odklonov od klasického priebehu trestného konania. Podstata inštitútu spočíva v tom, že dochádza k uzavretiu obojstranne výhodnej dohody o spôsobe ukončenia trestnej...